Regulamin

Zostań Mistrzem Plant na krótkich dystansach

 

 1. Organizator
 2. Stowarzyszenie Cidry Lotajom przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
 3. Celem imprezy jest promocja zdrowego trybu życia.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE
 2. Termin – 27 września 2020 r. start godz. 11.00, zakończenie godz.16.00.
 3. Długość dystansu do wyboru – 300m, 600m, 1000m.
 4. Trasa biegu na plantach w Radzionkowie Rojca przy ul. Skotnickiej na bieżni odpowiednio przygotowanej.

 

III. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu mają osoby, które mają ukończone 18 lat. Osoby, mają ukończone 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu zawodów 9.30 -10.45.

Biuro Zawodów będzie znajdowało się bezpośrednio przy linii start/meta i będzie oznakowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Biura Zawodów.

Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.

 1. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto. Do klasyfikacji w kategoriach liczony jest czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety).
 4. Chip pomiarowy powinien zostać zamocowany na sznurówce jednego z butów. Po biegu chip należy zwrócić do organizatora. Numer startowy powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu z przodu na koszulce zawodnika. Umieszczenie chipa w innym miejscu niż wskazane w regulaminie powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 5. Organizatorzy nie zapewniają szatni i depozytu. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe. 
 6. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

- numer startowy: 

- medal po ukończeniu biegu,

- upominki przygotowane przez sponsorów.

 

 1. ZGŁOSZENIA
 2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: www.elektronicznezapisy.pl do 24 września 2020 r. W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane jedynie w przypadku posiadania przez organizatora wolnych pakietów startowych. Informacja taka zostanie przekazana po dniu zamknięcia zapisów. Organizator przewiduje limit 200 miejsc startowych. 
 3. 2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. Opłatę należy dokonać w terminie nie późniejszym niż do dnia 24 września 2020. Opłatę należy dokonać na stronie zgłoszenia za pomocą systemu płatności elektronicznych. 
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przepisania jej na innego uczestnika. Zawodnikowi opłaconemu przysługuje odbiór pakietu startowego z wyłączeniem medalu, który przyznawany jest za ukończenie biegu. Można zapisać się maksymalnie na 2 dystanse, do wyboru są300m, 600m lub 1000m.
 5. Wysokości opłat startowych są następujące:

Od rozpoczęcia zapisów do 24 września 2020 r. wynosi 20 PLN. Dla osób zameldowanych w powiecie tranogórskim 10zł. Dla członków Stowarzyszenia Cidry Lotajom (z opłaconą składką) 15zł.

W dniu zawodów tj. 27 września 2020 opłata startowa wynosi 30 PLN - wyłącznie w biurze zawodów (organizator nie gwarantuje dostępności pełnego pakietu startowego dla osób zapisujących się w BZ)

 1. Limit uczestników biegu wynosi 200.

KLASYFIKACJA     
W kategoriach wiekowych i dystansach zawodnicy otrzymają następujące nagrody:

KOBIETY:                                   MEŻCZYŹNI:

1 miejsce – medal                   1 miejsce - medal

2 miejsce - medal          2 miejsce - medal

3 miejsce - medal                  3 miejsce – medal

 1. W godzinach 15.30 – 16.00 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.
 2. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie na bieżni w Radzionkowie Rojca
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia w Biurze Zawodów.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 4. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)

Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – RODO czyli realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu
i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w biegu oraz art. 6 ust. 1 lit. a – RODO wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych wykraczających poza wymagania regulaminu w tym wizerunku.

Współadministratorami danych osobowych są Organizator biegu : Zarząd Stowarzyszenia Cidry Lotajom reprezentujący Stowarzyszenie Cidry Lotajom z siedzibą Radzionków 41-922, ul. Św. Wojciecha 15 w zakresie organizacji i przeprowadzenia biegów, wyłonienia zwycięzców. Operator Strony Internetowej elektronicznezapisy.pl w zakresie  publikacji wyników biegów po zakończeniu biegu.W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy następujące zakresy odpowiedzialności: 

Organizator - Zarząd odpowiedzialny jest za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz wykonanie Twoich praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia biegu wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, celom archiwalnym oraz promocji. Operator strony internetowej www.elektronicznezapisy.pl odpowiedzialny jest za wykonanie Twoich praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na platformie www.elektronicznezapisy.pl dotyczących publikacji wyników biegu.

Niezależnie od tych ustaleń możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze współadministratorów, w takim przypadku nastąpi przekazanie żądania do drugiego współadministratora, który zrealizuje twoje uprawnienie.

Współadministratorzy wyznaczają punkt kontaktowy - Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować   sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej: cidry.lotajom@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby:  Radzionków  41-922, ul. Św. Wojciecha 15

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celom archiwalnym. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.

Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.

Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa: prawo dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody.

Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.

Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.

Prawo określone w ust. 11 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych
w sieci internet w prasie miejskiej i lokalnej oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, rok urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).

Organizator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca
i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie podpisanych umów z Organizatorem.

Współadministratorzy oświadczają, że stosują rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy.
W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie
 i wykorzystanie danych.

 

 

Wyświetleń: 5858

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ