Rajd Rowerowy po Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - edycja II

Cel Rajdu:
• Poznawanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych gmin będących Członkami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
• Popularyzacja tras rowerowych oraz rozwijanie turystyki rowerowej.
• Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
• Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Promocja i wsparcie starań Miasta Kalisza w walce o tytuł rowerowej stolicy Polski.

Organizatorzy Rajdu:
• Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
siedziba: ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
ul. Chopina 20-22, 62-800 Kalisz
www: www.sako-info.pl
tel: +48 62 598 52 38
e-mail: biuro@sako-info.pl
• Miasto Kalisz
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
www: www.kalisz.pl
tel: +48 62 765 43 66
e-mail: kpm@um.kalisz.pl

Termin Rajdu:
27 września 2020 roku, rozpoczęcie godz. 10:00, Główny Rynek 20.

Organizacja Rajdu:
Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek i zobowiązany jest do:
• zapoznania się z Regulaminem Rajdu, który dostępny będzie na stronie internetowej Organizatorów www.sako-info.pl i www.kalisz.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Chopina 20-22,
62-800 Kalisz,
• wpisania się na listę Rajdu poprzez serwis służący do elektronicznej rejestracji Uczestników znajdujący się pod adresem www.elektronicznezapisy.pl, najpóźniej w terminie do dnia 23 września 2020 r.,
• dostarczenia najpóźniej w terminie do dnia 24 września 2020 r. do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Chopina 20-22, 62-800 Kalisz wypełnionej karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej) oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w związku z RODO, stanowiącą załącznik nr 3. Osoby, które nie dostarczą swoich kart zgłoszeniowych, mogą dokonać formalności najpóźniej w dniu rajdu od godz. 9:00 do godz. 9:30 w punkcie rejestracyjnym Rajdu – ratusz, Główny Rynek 20.
• posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach,
• posiadania: w przypadku osób pełnoletnich - dowodu osobistego, w przypadku osoby nieletniej - karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii B1,
• osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział
w Rajdzie,
• osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
• wskazane jest, aby każdy Uczestnik posiadał kamizelkę odblaskową,
• dobrowolnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (we własnym zakresie).
Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

Zasady zachowania uczestników Rajdu:
Rajd rowerowy będzie odbywać się zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 110 ze zm.), w którym mowa, że Uczestnicy poruszają się w kolumnach 15 osobowych  przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie rowerowym muszą zachować szczególną ostrożność i znać przepisy o ruchu drogowym,
o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych, aktualne zalecenia sanitarne związane z pandemią, wobec czego są zobowiązani do:
• przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem;
• posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz konieczne jest posiadanie kasku ochronnego;
• poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość pomiędzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m, tak aby możliwe było bezpieczne hamowanie;
• kolumny Uczestników Rajdu zostaną podzielone na starcie, Uczestnik zobowiązany jest  poruszać się w ustalonej przez organizatora kolumnie na wszystkich odcinkach Rajdu, tak aby nie stanowić zagrożenia w ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 m;
• każdy Uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku;
• przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie;
• każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
• Uczestnicy, którzy nie dostosują się do poleceń kierownika Rajdu lub będą sprawiać zagrożenie w ruchu drogowym podczas Rajdu, zostaną usunięci z grupy Uczestników Rajdu;
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w dniu rajdu.
• podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie;
• przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia;
• Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody;
• Uczestnicy Rajdu zobowiązują się przestrzegać aktualnych na dzień Rajdu zaleceń sanitarnych związanych z pandemią
• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Bezwzględnego podporządkowania się służbom zabezpieczającym prawidłowy i bezpieczny przebieg na trasie rajdu.

Na trasie Rajdu zabrania się:
• spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
• niszczenia przyrody,
• indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
• głośnego zachowywania się,
• wyprzedzania poszczególnych Uczestników Rajdu,
• zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora:
• Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
• udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez Uczestników,
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.

Postanowienia końcowe:
• dane osobowe Uczestników podlegają ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia  Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
• wszystkie dane osobowe zostaną trwale usunięte najpóźniej 30 dni
po zakończeniu Rajdu,
• wszyscy Uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
w materiałach promocyjnych Organizatora,
• udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
• ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.

Trasa rajdu:
Kalisz - Kościelna Wieś - Kucharki - Karsy - Gutów - Młynów - Słaborowice - Rejtanów - Lewków - Kołątajew - Ostrów Wielkopolski - Kołątajew - Lewków - Kwiatków - - Ociąż - Skalmierzyce - Zabłocko - Chotów - Kalisz

Wyświetleń: 4378

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ