Regulamin biegu „Wolność na 5 – Powstania Śląskie” – edycja wirtualna

1.Organizator

Organizatorem imprezy jest III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach


2. Cele imprezy

Promowanie idei wolności Polaków-mieszkańców Górnego Śląska oraz upamiętnienie 100-lecia trzech Powstań Śląskich. Bieg „Wolność na 5 – Powstania Śląskie” organizowany będzie przez trzy lata (2019-2021). Edycja 2020 upamiętnia II Powstanie Śląskie z roku 1920.

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Wsparcie osób potrzebujących. Zysk z przedsięwzięcia zostanie przekazany na cele charytatywne.


3. Termin, miejsce, dystanse

Termin: 1 listopada 2020 – 15 listopada 2020

Bieg może zostać zrealizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na dystansie 5 km. Nie obowiązuje limit czasowy.


4. Uczestnictwo

Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

Uczestnik dokonuje pomiaru czasu indywidualnie, dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS – zegarek sportowy lub aplikacja w telefonie.

Uczestnik potwierdza wzięcie udziału w biegu na podstawie zrzutu z ekranu z dowolnej aplikacji rejestrującej aktywność (endomondo, polar, garmin itp.). Zrzut musi zawierać informacje takie jak: pokonany dystans, data i godzina.

Potwierdzenie przebycia trasy należy wysłać do dnia 18.11.2020 na adres  ewelina.puchala@gmail.com.
Pakiety będą wysyłane pocztą (na adres podany przy rejestracji). Będzie możliwość odbioru osobistego w Katowicach, termin odbioru zostanie podany w mailu zwrotnym po wysłaniu potwierdzenia zaliczenia biegu.


5. Zgłoszenia

Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie elektronicznezapisy.pl Organizator  nie ustala limitu uczestników.

Termin zgłoszeń: 01.10.2020 - 31.10.2020
Opłata startowa wynosi 30 zł.

Wysokość opłaty startowej jest stała, niezależnie od formy odbioru pakietu.

Płatności należy dokonywać przelewem na konto:

41 1140 2004 0000 3802 7911 6151

SHABRO International Sp. z o.o.

Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa bieg „Wolność na 5”

Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres ewelina.puchala@gmail.com (nie później niż w następnym miesiącu kalendarzowym po dokonaniu wpłaty) z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym.

Możliwy jest transfer numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, do 15.11.2020 r.

Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika kierować należy na adres mailowy: ewelina.puchala@gmail.com

Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet.


6. Klasyfikacja

Ze względu na wirtualną formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja.


7. Postanowienia końcowe

W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają:  medal + (opcjonalnie- dopłata 20 zł) buff/chustę wielofunkcyjną.

Zaleca się stosowanie do obowiązujących w kraju przepisów bezpieczeństwa w trakcie trwającej pandemii koronawirusa.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Organizator nie zapewnia opieki medycznej na starcie, trasie i mecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu..

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


8. Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów przetwarzanych w związku z organizacją Zawodów w ramach Wolność na 5 - Powstania Śląskie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

  1. Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi, w oparciu o art. 28 RODO, na podstawie umowy, przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Zawodów.
  2. Do kontaktu w sprawie Ochrony Danych Osobowych w ramach zawodów “Wolność na 5-Powstania Śląskie” służy następujący adres email: ewelina.puchala@gmail.com
  3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Zawodów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po terminie Zawodów. Celem zbierania danych jest: a) umożliwienie uczestnictwa w Zawodach, b) rozpatrywanie reklamacji.
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora. danych osobowych Uczestnika: a) w celu wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej jest zgoda osoby, której dane dotyczą – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b) w celu wskazanym w ust. 3 b) powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – w celu rozpatrzenia reklamacji, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
  6. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. B powyżej). Ponadto, osoby te mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. a powyżej). 8. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe Będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Związanych z uczestnictwem w Zawodach.
  8. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnianie przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Zawodów, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności: Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub Kurierskie.
  9. W oparciu o dane osobowe Uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres ewelina.puchala@gmail.com

 

Wyświetleń: 4314

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ