Maraton Noworoczny Cyborg – Regulamin

 

  • Organizatorem imprezy jest Fundacja „Dobra Akcja” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1/1, 44-100, KRS: 0000519201,  NIP: 6312654097, REGON: 243633458, zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”.

 

 1. Cele imprezy.
  • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  • Promocja sponsorów imprezy.
  • Promocja Parku Śląskiego jako miejsca wspólnego aktywnego spędzania czasu.
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych.
  • Promocja idei wolontariatu.

 

 1. Termin, miejsce i trasa
  • Maraton odbędzie się 1 stycznia 2021 roku w Parku Śląskim w Chorzowie.
  • Start biegu i nordic walking odbywa się INDYWIDUALNIE wg uznania uczestnika i nastąpi w godz. 8:30-17:00, przy ul. Bukowej 1 w Katowicach, przed stadionem miejskim (parking+kasy biletowe). Meta i biuro zawodów znajdują się w tym samym miejscu, czynne 31 grudnia w godz. 16-20 i 1 stycznia od 8:00 do 17:00.
  • Trasa biegu będzie przebiegać po dawnej 7 km trasie Półmaratonu Parkowego (do wyboru 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 pętli) Nordic Walking maksymalny dystans półmaraton 21.097 km (1, 2 lub 3 pętle) Dla wyjątkowo wymagających biegaczy ultra będzie możliwość przebiegnięcia dodatkowej pętli (do dystansu 49 km) pod warunkiem ukończenia biegu poniżej limitu 6 godzin.
  • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych (elektroniczny pomiar czasu). Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych.
  • W przypadku wystąpienia drastycznych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, bieg odbędzie się w formule koleżeńskiej, w której każdy uczestnik będzie mógł odebrać swój pakiet startowy wraz z medalem, a następnie samodzielnie w dowolnym czasie pokonać wybrany przez siebie dystans (pomiar czasu będzie dostępny w wyznaczonym miejscu i czasie dla wszystkich).

 

 1. Uczestnictwo
  • Prawo startu mają Uczestnicy, którzy do dnia rozpoczęcia imprezy ukończą 18 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku (minimum 16 lat ukończone do dnia startu) życia zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego.
  • Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
  • Uczestnika obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin liczony od strzału startera.
  • Uczestnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair play.
  • Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

 1. Zgłoszenia.
  • Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/
  • Organizator ustala limit uczestników na 750 osób. O udziale uczestników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne! Możliwość zapisu w dniu biegu będzie tylko w przypadku niewyczerpania limitu.
  • Cena za udział w biegu wynosi:
 2. W terminie od 10.2020 do 01.12.2020 w cenie 59 zł (99 zł z wysokiej jakości czarną koszulką długi rękaw)
 3. W terminie od 02.12.2020 do 29.12.2020 79 zł (brak możliwości zamówienia koszulki)

 

 1. W biurze zawodów 1 stycznia 2021 w cenie 99zł (maksymalnie 50 pakietów)

 

 • Płatności należy dokonywać na konto:

Fundacja „Dobra Akcja”

 1. Zwycięstwa 1/1,  44-100 Gliwice

BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336

Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa Cyborg (lub Cyborg NW)

 

 • Faktury:
 1. osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres e-mail: fundacja@dobraakcja.org najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty, od 1 stycznia 2020 r. warunkiem otrzymania faktury VAT jest podanie Organizatorowi numeru NIP przed dokonaniem wpłaty,
 2. osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie wyżej, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: fundacja@dobraakcja.org najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych, na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu, na który ma zostać wysłana faktura. Zgłoszenia o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie wskazanych terminów nie będą respektowane.

 • W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym.
 • Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
 • Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 14 dni przed terminem biegu.
 • Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.
 • W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają, m.in.:
 1. numer startowy,
 2. agrafki,
 3. punkt odżywczy na trasie (jedzenie, picie)
 4. koszulkę techniczną dodatkowo płatną,
 5. kupon na posiłek po biegu,
 6. medal okolicznościowy,
 7. Chustę wielofunkcyjną lub inny gadżet podobnej klasy i wartości.
 8. dodatkowe gadżety i prezenty ogłaszane z czasem, zależne od zaangażowania sponsorów.
 9. Opiekę medyczną (karetka)
 10. Klasyfikacja i nagrody.
  • Każdy uczestnik, który pokona min. jedną pętlę zostanie sklasyfikowany. Każdy uczestnik biegu i NW spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn. Trzy pierwsze osoby w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe (zależne od hojności sponsorów) Bieg – na dystansach: maraton i półmaraton Nordic Walking na dystansie półmaratonu. Dodatkowe nagrody przysługują pierwszej kobiecie i mężczyźnie na mecie dystansu 7km (jedna pętla).

 

 1. Postanowienia końcowe.
  • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Organizator zapewnia dostęp do szatni i toalety.
  • Organizator zapewnia depozyt – o godzinach jego pracy Organizator poinformuje odrębnie. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.
  • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie/ mecie.
  • Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.
  • Poprzez udział w biegu uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach wydarzenia, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu.
  • Protesty dotyczące organizacji biegu lub wyników Organizator przyjmuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: fundacja@dobraakcja.org do 24 godzin od zakończenia biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji i protestów złożonych w innej formie lub po wskazanym terminie. Protesty rozstrzyga Organizator, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów wyniki stają się wynikami oficjalnymi.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z momentem publikacji na stronie elektronicznezapisy.pl i uprawnia do bezpłatnej rezygnacji z udziału w zawodach w razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych. Uczestnik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym Organizatora przed wejściem w życie zmian na adres: fundacja@dobraakcja.org Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje usunięciem Uczestnika z biegu – w takiej sytuacji uiszczona opłata startowa zostanie zwrócona.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
  • Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu lub miejsca rozgrywania biegu z przyczyn organizacyjnych, lub niezależnych od Organizatora.
  • Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentującej drużyny na ogólnodostępnych listach startowych.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  • Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: fundacja@dobraakcja.org
  • Wysłanie przez uczestnika formularza rejestracyjnego lub złożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu, w pełni akceptuje jego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
  • Regulamin obowiązuje w wersji aktualnej od dnia 02.10.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych uczestników biegu są firma ElektroniczneZapisy.pl oraz Fundacja „Dobra Akcja” z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej „Administratorem” lub „Fundacją”), adres: ul. Zwycięstwa 1/1, 44‑100 Gliwice, e-mail: fundacja@dobraakcja.org

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w biegu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód,
 3. w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:

 1. pracownikom i współpracownikom Fundacji posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
 2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Fundacja nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w biegu oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w biegu dane zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w biegu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w biegu.

Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 

 

Wyświetleń: 19315

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ