Impreza została odwołana

W związku z sytuacją epidemiczną oraz małym zainteresowaniem , wydarzenie Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Złotów zostaje odwołany.
Niestety pomimo naszych starań - nie jesteśmy w stanie zrealizować zamierzeń w tak niepewnej przyszłości. Na chwilę obecną musimy wykupić pakiety dla biegaczy oraz do biegu, który nie wiadomo czy się odbędzie.
Nie chcemy Was trzymać w niepewności. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli ze spokojem podejść do organizacji biegu z wszystkimi tegorocznymi pomysłami.
Biegnij, maszeruj, spaceruj... ku pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
Po raz pierwszy w Złotowie mamy zaszczyt organizacji tak ważnego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

16.05.2021rZłotówPark Zawilec koło Nadleśnictwa Złotów

godz. 12.00 – 1963 m, godz. 12:00 – 16:00 dowolna ilość okrążeń

I. CEL

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 3. Promocja mista i gminy Złotów.

 4. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.

 5. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom miasta i gminy Złotów historii niepodległości i postaw patriotycznych.

 6. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –1963 w obrębie przedwojennych granic RP. –tzw. Żołnierzom Wyklętym.

 7. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętychw Polsce i za granicą.

   

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Ludzi w Biegu Aleja Mickiewicza 28 77-400 Złotów
NIP 7671707730
nr ew. SZ-8/2017 REGON 368781311

Współorganizator

Pseudobiegaczki Złotów NIP 7671628545 REGON 361495714

 

 

III. KONTAKT

Agnieszka Ceranowska 603677276

Dominika Wrona 609174399

adres email : ludziewbiegu@wp.pl

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 16.05.2021r
  – Bieg symboliczny na 1963 m start o godzinie 12:00
  – Bieg powielający okrążenia 1963m godz. 12:00 - 16:00

 2. Start i meta do biegu symbolicznego oraz biegów powielających znajduje się przy Nadleśnictwie Złotów.

 3. Biuro zawodów znajduje się na terenie Nadleśnictwa Złotów ( szczegółowe dane zostaną podane bliżej terminu wydarzenia ).

 4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 10:00 do 16:00.

   

V. TRASA BIEGU

 1. Do wyboru są dwa dystanse : Symboliczny bieg na 1963 m oraz wielokrotność tej pętli.

 2. Trasa leśna, oznaczona co 500m.

 3. Nawierzchnia leśna – ścieżka piaszczysta z elementami korzeni ( zostaną oznaczone miejsca potencjalnie niebezpieczne ).

 4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania ( START/META).

 5. Start i meta do biegu symbolicznego oraz biegów powielających znajduje się przy Nadleśnictwie Złotów.

 6. W biegach obowiązuje limit czasowy – 240 min ( 12:00 – 16:00 )

 7. Limit czasowy obowiązuje dla wszystkich dyscyplin ( bieg, marsz NW, spacer z dziećmi) oraz dla każdego uczestnika bez względu na wiek.

   

VI. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy ( bieg, marsz NW ) , którzy ukończą biegi otrzymają pamiątkowy medal. Medal zostanie wręczony w momencie podania przez uczestnika ilości pokonanego dystansu w biurze zawodów.

 2. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 12:00 – 16:00.

 3. W biegu przewidziany jest limit 300 osób ( bieg, marsz NW ).

 4. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 30 kwietnia 2021 r. otrzymają pakiet startowy:

 • nr startowy

 • woda

 • posiłek regeneracyjny

 • medal na mecie

 • koszulkę biegu ( rozmiary dostępne losowo w momencie odbioru pakietu startowego bez możliwości wyboru przy zapisach )

   

VII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 30 kwietnia 2021r r. do godz. 24:00 na stronie www.elektronicznezapisy.pl

 2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt pakietu wynosi 40,00zł ( słownie : czterdzieścizłotych )

 3. Zapisy w dniu zawodów 16.05.2021r. – jedynie w przypadku wolnych miejsc.

 4. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej.

 5. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu.

 6. Zapisy trwają do 30.04.2021r ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres ludziewbiegu@wp.pl

 7. Przy biegu działają płatności online Blue Media dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu potwierdzające uczestnictwo w biegu:

 • Tropem Wilczym Złotów

 • nr konta 32 8944 0003 0007 5822 3000 0020

 • Proszę o dopisek na przelewie: Tropem Wilczym, nazwisko i imię

8. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.

6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. Dodatkowo złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.

8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (300 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym w regulaminie. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność opłat startowych.

 

VIII. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.

 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów. W biegu na 1963 m mogą startować dzieci pod opieką opiekunów.

 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów ( druk dostępny na stronie lub do pobrania w biurze zawodów ).

 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,

 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

 7. Zgłoszenie i opłacenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

   

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy.

 3. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Ludzi w Biegu Aleja Mickiewicza 28 77-400 Złotów
  NIP 7671707730
  nr ew. SZ-8/2017 REGON 368781311 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia.

 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

 6. Stowarzyszenie Ludzie w Biegu Złotów nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt X regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.

 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.

 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.

 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.

 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.

 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:

 1. a) dostępu do danych,

 2. b) sprostowania danych,

 3. c) usunięcia danych,

 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,

 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • PZU UBEZPIECZENIA

 • Elektroniczne Zapisy – Zapisy

 • Główny Inspektorat Sanitarny

 • Pracownik Medyczny

 • Policja

   

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Wyświetleń: 1179

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ