KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA 

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy informuję, że niespodziewane okoliczności (doroczne

święto kościelne w Bakałarzewie, tj. odpust) sprawiły, że jesteśmy zmuszeni do kolejnej zmiany terminu imprezy biegowej, tj.:

 • Półmaratonu Doliną Rospudy
 • Biegu Bakałarza

na dzień 18 lipca 2021 r.  Miejsce i godzina startu pozostają bez zmian, tj. Bakałarzewo, godz. 12.oo z ul. Rynek.

            Niestety regulacje prawne związane z epidemią nie pozwalają na kumulację dwóch wydarzeń z tak dużą frekwencją w jednym miejscu i w tym samym czasie.   

            Opłaty startowe dotychczas wniesione zachowują swoją ważność i zostaną przeksięgowane na nowy termin natomiast osobom, które wyrażą chęć rezygnacji z udziału w imprezie – zostaną zwrócone na konto, po uprzednim poinformowaniu organizatora drogą mailową na adres filipowbiega@wp.pl

Zapisy:

Za niedogodności wynikające ze zmian serdecznie przepraszamy.

 

                                  Prezes Stowarzyszenia Ryszard Dykiert

 

=========================================================

 

Nawiązując do naszej informacji dot. zmiany terminu V. Półmaratonu Doliną Rospudy i Biegu Bakałarza informujemy, że jesteśmy zmuszeni do korekty terminu naszych biegów na dzień 25 lipca 2021 r.

Korekta wynika z prośby organizatorów innej imprezy biegowej, która ma mieć miejsce w Suwałkach właśnie w dniu 4 lipca, z którymi współpracujemy na niwie sportowej.

            A zatem nowym i ostatecznym terminem naszych biegów, tj.:

 • V Półmaratonu Doliną Rospudy
 • Biegu Bakałarza

będzie 25  lipca 2021 r.

Biuro Zawodów czynne będzie w Bakałarzewie w Urzędzie Gminy w dniu startu w godzinach 8.oo – 11.oo, start ostry w Bakałarzewie z ul. Rynek o godz. 12.oo. Pozostałe okoliczności imprezy pozostają bez zmian.

 

            Tak jak wcześniej informowaliśmy, opłaty startowe dotychczas wniesione zachowują swoją ważność i zostaną przeksięgowane na nowy termin natomiast osobom, które wyrażą chęć rezygnacji z udziału w imprezie – zostaną zwrócone na konto, po uprzednim poinformowaniu organizatora drogą mailową na adres filipowbieg@wp.pl.

            Za niedogodności związane ze zmianami, serdecznie przepraszamy.

 

            Organizator: Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy.

 

========================================================

 

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy uprzejmie informuję, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i stosownymi w związku z tym ograniczeniami, jesteśmy zmuszeni przełożyć termin imprezy biegowej pod nazwą Bieganie w Dolinie Rospudy, tj.:
– V Półmaraton Doliną Rospudy
– Bieg Bakałarza
Nowym terminem imprezy jest 4 lipca 2021 r. Start ostry w obu biegach o godz. 12.00 z ul. Rynek w Bakałarzewie..
Opłaty startowe dotychczas wniesione zachowują swoją ważność i zostaną przeksięgowane na nowy termin natomiast osobom, które wyrażą chęć rezygnacji z udziału w imprezie – zostaną zwrócone na konto, po uprzednim poinformowaniu organizatora drogą mailową na adres filipowbiega@wp.pl

 

====================================================

ZAPISY:

ZAPISY PÓŁMARATON

ZAPISY BIEG 12km

====================================================

REGULAMIN

V Półmaratonu Doliną Rospudy i Biegu Bakałarza

(Bieganie w Dolinie Rospudy pod hasłem „Rozpraw się ze szkodliwymi nałogami”)

 

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy, adres: Szafranki 2, 16-424 Filipów, e-mail: filipowbiega@wp.pl, tel. 602-521-746 (dalej „Organizator”)

Współorganizatorzy:
- Urząd Gminy Bakałarzewo
- Urząd Gminy Filipów

Współfinansowanie z publicznych środków finansowych Starostwa Powiatowego w Suwałkach.


II. TERMIN I MIEJSCE

Termin – 1 maja 2021 r. 4 lipiec 2021 r. 18 lipca 2021 r.
Start i meta:
Start ostry: godz. 12.00, Rynek Bakałarzewo
Meta: Rynek Bakałarzewo
Zakończenie i dekoracja: 15.30, Rynek Bakałarzewo
Długość trasy – 21,0975m. Bieg Bakałarza 12 km
Trasa Półmaratonu – 100% nawierzchni utwardzonej, Biegu Bakałarza – 25% nawierzchnia utwardzona, 75% drogi gruntowe.
Oznaczenie trasy Półmaratonu - co 1 km.
Punkty orzeźwiające dla Półmaratonu – 5, dla Biegu Bakałarza – 2. Nie ma możliwości pozostawienia własnych odżywek na punktach napojowych.
Na trasie mogą znajdować się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

III. BIURO ZAWODÓW

Adres Biura Zawodów:
 - Bakałarzewo, Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3;

 - Czynne w dniu zawodów w godz. 8.oo – 11.30

IV. PROGRAM ZAWODÓW

 

 • 8:00 - 11:30 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów;
 • 11:45 – początek oficjalnej rozgrzewki;
 • 11:55 - uroczyste otwarcie biegu;
 • 12:00 - start wspólny dla obu biegów, z ewentualnością rozdzielenia startujących na biegi i grupy (zgodnie z wymogami epidemiologicznymi);
 • 15:00 - uroczyste zakończenie biegów, dekoracje, piknik.

V. UCZESTNICTWO

Prawo startu mają osoby, które do dnia 18 lipca 2021 roku ukończą 18 lat. 
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność i informacją Covidową oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w UG Bakałarzewo w dniu zawodów w godz.8.oo-11.3o.

Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
– pakiet startowy (numer imienny, czip, okolicznościową koszulkę techniczną, napój, materiały promocyjne);
– napoje na trasie i mecie biegu,
– posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu;
– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal,
Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy. Numer startowy jest numerem pamiątkowym, zawodnicy nie oddają go po ukończonym biegu.
Czip po ukończeniu zawodów podlega zwrotowi.
Uczestnicy obu biegów w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.
            Osobom zarejestrowanym po 8 lipca 2021 r. organizator nie gwarantuje koszulki w wybranym rozmiarze i medalu. Brakujące medale Organizator dośle zawodnikom indywidualnie
po zawodach.

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są od 08.07.2021 r. poprzez wypełnienie formularza dostępne

go na stronie www.elektronicznezapisy.plZa kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

 • Opłata startowa winna być wniesiona na konto organizatora w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania. Nie wniesienie opłaty w terminie 7 dni spowoduje wykreślenie zgłaszającego się z listy startowej.
 • Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
 • Organizator ustala limit startujących na 100 osób w Półmaratonie i 100 osób w Biegu Bakałarza.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w limicie startujących (w zależności od sytuacji epidemiologicznej i uregulowań prawnych w tym zakresie).


VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 90 zł - Półmaraton, 80 zł - Bieg Bakałarza.
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów 110 zł  i 100 zł
Z opłaty startowej zwolnieni są: 
– osoby urodzone w 1956 r. i wcześniej;
- zwycięzcy w kategorii open mężczyzn i kobiet w obu biegach w poprzedniej edycji;
- osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego  
   niepełnosprawność;
- wolontariusze pomagający w organizacji biegów;
- osoby zwolnione z opłaty decyzją Organizatora.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

 

Opłatę należy wnieść na konto organizatora:

STOWARZYSZENIE AKTYWNI ZNAD ROSPUDY

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK

16-400 SUWAŁKI, UL. SEJNEŃSKA 2

33 9367 0007 0020 0203 6304 0002

Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zgłoszenia na portalu  zapisów. Nie wniesienie opłaty w tym terminie spowoduje wykreślenie z listy zapisanych  zawodników

Z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju, preferuje się opłaty dokonywane  elektronicznie.

Po wyczerpaniu limitu osób startujących (opłaconych) w danym biegu, zapisy w Biurze Zawodów nie będą realizowane.

VIII. KLASYFIKACJE (w obu biegach):


- Open Mężczyzn (miejsca 1-3)
- Open Kobiet (miejsca 1-3)
- Klasyfikacje wiekowe kobiet (miejsca 1-3):
           K 18-29
           K 30-39
           K 40-49
           K 50-59
           K 60+

- Klasyfikacje wiekowe mężczyzn (miejsca 1-3):
          M 18-29
          M 30-39
          M 40-49
          M 50-59
          M 60+
      

Dodatkowe klasyfikacje:
w ramach Półmaratonu i Biegu Bakałarza:
      - najlepszy zawodnik z gminy Filipów
      - najlepszy zawodnik z gminy Bakałarzewo

w ramach Półmaratonu:

      - klasyfikacja open (ogólna) niepełnosprawnych na wózkach – 3 pierwsze miejsca

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu). 

Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg.
Uwaga!!! Zawodnicy/czki sklasyfikowani/e w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

IX. NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton otrzyma pamiątkowy medal.
Pamiątkowe puchary i statuetki otrzymają zawodnicy w:
– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – III miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych)
– klasyfikacji w kategoriach wiekowych I – III miejsce
– klasyfikacjach dodatkowych (I - III miejsce – dot. klasyfikacji niepełnosprawnych),
- zwycięzcy w kat. najlepszy zawodnik gminy Bakałarzewo i gminy Filipów.
Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnej edycji zawodów w danych biegach.

Dodatkowe nagrody FINANSOWE za pobicie rekordu trasy:

w Półmaratonie Doliną Rospudy i Biegu Bakałarza w kategoriach „OPEN” kobiet i  mężczyzn oraz w Półmaratonie w kategorii zawodników niepełnosprawnych „handbike”:

 • 1 miejsce – 500 zł.
 • 2 miejsce – 300 zł.
 • 3 miejsce – 200 zł.
 • 4 miejsce – 150 zł.
 • 5 miejsce – 100 zł.
  Początek wręczania nagród około godz. 15:30

X. ŻYWIENIE

Zawodnicy po ukończeniu obu biegów otrzymają na mecie napoje oraz posiłek regeneracyjny.

XI. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu, z warunkowym dopuszczeniem ruchu kołowego przez służby zabezpieczające, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczestników biegów.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni bez prawa zmiany pasa ruchu.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, Policji, Straży Pożarnej, Straży Leśnej oraz służby porządkowej.
Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.

Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie: tabliczka z napisem „ORGANIZATOR” oraz pieczątką Organizatora.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych Stowarzyszenia „Aktywni Znad Rospudy” (dalej „Stowarzyszenie”) w Szafrankach, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Stowarzyszenia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

XIII. POLITYKA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 

 • Zawody odbędą się z zachowaniem ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym (COVID-19) uregulowanym stosownymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • Stosowne wytyczne w zakresie sanitarno-epidemiologiczym, do których wszyscy uczestnicy zawodów mają bezwzględny obowiązek się dostosować, będą podane do publicznej wiadomości w Biurze Zawodów oraz miejscu odbywania się biegów;
 • W sytuacjach indywidualnych, wymagających konsultacji lekarskich w zakresie zagrożenia epidemiologicznego ewentualna opinia lekarza dotycząca oceny stanu zdrowia uczestnika, jest nieodwołalna.

Zawodnicy zapisujący się w Biurze Zawodów (nie zgłoszeni elektronicznie) mają obowiązek osobistego wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
Protesty w sprawie biegu przyjmowane będą do godz.16:oo w dn. 25.07.2021 r. w Biurze Zawodów. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane. Decyzja Dyrektora Biegu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem biegu.

W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biegu.

Wyświetleń: 5512

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ