BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH "TROPEM WILCZYM"

Po raz drugi w Zgorzelcu  mamy zaszczyt organizacji tak ważnego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

15.08.2021r – Zgorzelec okolice MDK ul. Parkowa – Park im. Andrzeja Błachańca i skwer ks. Jerzego Popiełuszki

godz. 12.00 – 1963 m, godz. 12:00 5 km  

I. CEL

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 3. Promocja miasta i gminy Zgorzelec.
 4. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych.
 5. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom miasta i gminy Zgorzelec historii niepodległości i postaw patriotycznych.
 6. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –1963 w obrębie przedwojennych granic RP. –tzw. Żołnierzom Wyklętym.
 7. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

 IIORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Jest takie miejsce-Zgorzelec+”                                                                      ul. Krupińskiego 8/3,  59-900 Zgorzelec
NIP 6152060494, nr ew. Z-41,  REGON 384982416

Współorganizator

Stowarzyszenie Spytków bez granic

 

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30 lok. 14
00-024 Warszawa
tel/fax: +48 226291536, +48 22 628 85 05
fundacja@wid.org.pl

www.tropemwilczym.pl

III. KONTAKT

Iwona Wilk-Dudek  603 699 049

Mateusz Szczerbaty   695 992 187

adres email : wolfiwona@wp.pl

IV. TERMIN, MIEJSCE
15 sierpnia 2021, godz. 12.00
Zgorzelec, okolice MDK, ul. Parkowa 1

V. TRASA, DYSTANS
Dystans 1963 m i 5 km

 • Pagórkowaty (teren parku i skweru w pobliżu MDK).
 • Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, ubita droga gruntowa
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 60 min

VI. Adres biura zawodów: MDK ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec - w dniu biegu

 • Za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie i w obrębie trenu biegu organizator nie odpowiada.

VII. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

 • 9:30-11:45 Zapisy i wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów
 • 12:00 Start biegu ,,Biegu Rodzinnego’’ 1963 m
 • 12:00 Start biegu 5 km
 • 13:00 Uroczyste zakończenie biegu, wręczenie pucharów

VIII. KLASYFIKACJA

 • Bieg Rodziny klasyfikacja 1-3 miejsce kobiety, mężczyźni (od 12 roku życia)
 • 5 km Kobiety, Mężczyźni klasyfikacja 1-3 miejsce kobiety mężczyźni (od 12 roku życia).

IX.WARUNKI UCZESTNICTWA:
Bieg ma charakter otwarty. Zawody będą prowadzone w duchu fair play.

X. ZGŁOSZENIA
Zapisy do biegu głównego odbywają się będą poprzez rejestrację elektroniczną, w razie wolnych miejsc 15 sierpnia 2021 roku w biurze zawodów (obok MDK) .

XI. NAGRODY
Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców (miejsca 1 – 3) w poszczególnych kategoriach.
Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.

PAKIET STARTOWY:
• numer startowy + 4 agrafkiPakiety startowe –  koszulki przedstawiające wybranych Żołnierzy Wyklętych i medale - napój- posiłek

 

XIIZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

XIII. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy ( bieg, marsz NW ) , którzy ukończą biegi otrzymają pamiątkowy medal. Medal zostanie wręczony w momencie podania przez uczestnika ilości pokonanego dystansu w biurze zawodów.
 2. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 12:00 – 14:00.
 3. W biegu przewidziany jest limit 120 osób ( bieg, marsz ).
 4. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i w terminie do 10 sierpnia 2021 r. opłacą wpisowe, otrzymają pakiet startowy:
 • nr startowy
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • medal na mecie
 • koszulkę biegu ( rozmiary dostępne losowo w momencie odbioru pakietu startowego bez możliwości wyboru przy zapisach )

 

XIV. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 10 sierpnia 2021r r. do godz. 24:00 na stronie elektronicznezapisy.pl
 2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt pakietu wynosi 25,00/35,00 zł
 3. Zapisy w dniu zawodów 15.08.2021r. – jedynie w przypadku wolnych miejsc.
 4. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej.
 5. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu.
 6. Zapisy trwają do 10.08.2021r ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres wolfiwona@wp.pl
 7. Przy biegu działają płatności w formie wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu potwierdzające uczestnictwo w biegu:
 • Tropem Wilczym Zgorzelec
 • nr konta 51 1090 1968 0000 0001 4390 6685
 • Proszę o dopisek na przelewie: Tropem Wilczym, nazwisko i imię, wiek
 1. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
 2. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. Dodatkowo złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
 3. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
 4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (120 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym w regulaminie. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność opłat startowych.

XV. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów. W biegu na 1963 m mogą startować dzieci pod opieką opiekunów.
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów ( druk dostępny na stronie lub do pobrania w biurze zawodów ).
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Zgłoszenie i opłacenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

  1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
  2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy.
  3. Stowarzyszenie „Jest takie miejsce-Zgorzelec+”   Krupińskiego 8/3,  59-900 Zgorzelec
   będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia.
  4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
  5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  6. Stowarzyszenie „Jest takie miejsce -Zgorzelec+” nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt X regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
  8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
  9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
  10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
  11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
  12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawodo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

  Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

 1. XVII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

  • PZU UBEZPIECZENIA
  • Elektroniczne Zapisy – Zapisy
  • Główny Inspektorat Sanitarny
  • Pracownik Medyczny
  • Policja

   

  XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
  3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
  4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Wyświetleń: 3236

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ