Wydarzenie sportowo-rekreacyjne „Tarnowskie Góry Śladami Obiektów UNESCO”

 

Projekt współfinansowany przy wsparciu Urzędu Miejskiego

w Tarnowskich Górach

 

R E G U L A M I N

 I. TERMIN i MIEJSCE

 

04.06.2021r. – 20.06.2021r. Tarnowskie Góry – teren poszczególnych obiektów zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO

 

 II. ORGANIZATOR

 

 1. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
 2. Stowarzyszenie TG BIEGA

 

III.  CELE

 

- Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych terenów miasta Tarnowskie Góry oraz obiektów zabytkowych wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO;

 

- Upowszechnianie najprostszych form rekreacji fizycznej (bieg, spacer, jazda na rowerze, spacer NW – Nordic Walking) wśród mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic


- Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej

 

IV. TRASA, DYSTANS I LIMITY CZASOWE

 

TRASA  NIE  POSIADA  ATESTU  PZLA.

 

 1. Trasa wydarzenia to urozmaicona, sugerowana przez Organizatorów (przedstawiona na załączonej mapce), nieobligatoryjna pętla o długości 7km poprowadzona drogami  gruntowymi, ścieżkami rowerowymi oraz drogami w ograniczonym ruchu drogowym;

 

 1. Trasa wydarzenia obejmuje następujące punkty kontrolne, który Uczestnik jest zobowiązany zaliczyć:
 • Park Kunszt
 • Szyb Pokój (lub tablica informacyjna o hałdzie)
 • Hałda popłuczkowa
 • Szyb Żmija

 

 1. Trasa oznakowana w sposób ułatwiający orientację w terenie, umożliwiający pokonanie trasy sugerowanej. Sugerowana przez Organizatorów trasa nie będzie zabezpieczona. Uczestnik pokonując sugerowaną trasę, pokonuje ją na własną odpowiedzialność.

 Sugerowana trasa krzyżuje sie z drogami publicznymi z ruchem drogowym dlatego wszyscy uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 V. ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ POSTANOWIENIA

 

 1. Zgłoszenie do Wydarzenia odbywa się poprzez uiszczenie opłaty startowej do 20.06.2021r. włącznie.

 

 1. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, są zobowiązane do uczestnictwa pod opieką osoby dorosłej, która to bierze pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią podczas całego okresu uczestnictwa w Wydarzeniu.

 

 1. Limit uczestników Wydarzenia nie jest określony.

 

 1. Pierwsze 110 osób, które dokonają wpłaty i ukończą imprezę, otrzymają voucher wstępu do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach o wartości 47 zł.

 

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu wiąże się z bezwzględną akceptacją regulaminu oraz postanowień w nim obowiązujących.

 

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obostrzeń sanitarnych obowiązujących w czasie trwania Wydarzenia.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas pokonywania skrzyżowań z drogami, których poruszają się pojazdy mechaniczne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku zachowania ostrożności.

 

 1. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do przepisów ruchu drogowego

 

 1. Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu, jest zobowiązany do uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie określonym przez punkt TERMIN i MIEJSCE

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia punktów kontrolnych określonych w punkcie TRASA, DYSTANS I LIMITY CZASOWE

 

 1. Trasa określona przez Organizatorów jest trasą sugerowaną.

 

 1. Warunkiem koniecznym ukończenia udziału w Wydarzeniu jest przesłanie Organizatorom na wskazany adres mailowy co najmniej dwóch zdjęć, na których winny znajdować się dwa różne obiekty kontrolne oraz postać samego uczestnika – lub przesłanie mapki z zarejestrowaną trasą pokonaną przez Uczestnika za pośrednictwem technologii GPS.

 

 1. Każdy z uczestników, który spełni warunek konieczny opisany w punkcie 12. otrzyma pamiątkowy medal.

 

 1. Adres odbioru medali oraz voucherów: Kopalnia Zabytkowa, Szczęść Boże 81, 42-600 Tarnowskie Góry

 

 1. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu wybierając dowolny sposób rekreacji – np. bieganie, spacer, spacer Nordic-Walking, jazda na rowerze.

 

 1. Organizatorzy nie prowadzą klasyfikacji oraz pomiaru czasu.

 

 1. Otrzymanie voucheru jest ściśle związane z warunkiem koniecznym ukończenia Wydarzenia z punktu 12.

 

 

 VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

 1. Zgłoszenie do Wydarzenia odbywa się poprzez uiszczenie opłaty startowej wynoszącej 20 zł – opłatę startową należy opłacić za pomocą płatności elektronicznych przelewem na rachunek Stowarzyszenia TG-BIEGA

 

 1. W tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika

 

 1. Opłata uiszczona przez Uczestnika nie podlega zwrotowi..

 

 1. Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia TG-BIEGA: 72 1020 2368 0000 2802 0606 0984. Właścicielem konta jest: Stowarzyszenie TG-BIEGA z siedzibą w 42-612 Tarnowskie Góry, Wyszyńskiego 83.

 

 

VII. POLITYKA  PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie Bieg Tarnogórski Stowarzyszenie Bieg Tarnogórskiz siedzibą w 42-612 Tarnowskie Góry,  Wyszyńskiego 8, (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie             o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie Bieg Tarnogórski w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych zlecanych lub wydawanych przez Stowarzyszenie Bieg Tarnogórski  Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązują się przestrzegać niniejszy regulamin.

 

 1. Nierespektowanie regulaminu może być powodem do dyskwalifikacji zawodnika.

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.

 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

Wydarzenie odbywa się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

 

Dyrektor Biegu                               Beata Kozdra           tel.:     889 980 768

Dyrektor Techniczny Biegu          Janusz  Środa          email: biegtarnogorski@onet.pl

 

Wyświetleń: 3283

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ