Regulamin Biegu

BIEG „UBiegamy się o Zdrowie5” 

 

CEL BIEGU

Celem biegu „UBiegamy się o Zdrowie5” (dalej: „Bieg”) jest

szeroko pojęta profilaktyka przeciwnowotworowa. Pragniemy przez sport oraz propagowanie

zdrowego stylu życia przybliżyć temat leczenia i przeciwdziałania nowotworom. Chcemy

uświadomić społeczeństwu jak ważna jest ochrona oraz wczesne wykrywanie zmian

nowotworowych. W trakcie trwania wydarzenia będzie przeprowadzana zbiórka na rzecz

Fundacji NU-MED.

 

ORGANIZATORZY i PARTNERZY

 1. Organizatorami Biegu są:

-Fundacja NU-MED/Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED Katowice

- UM Katowice

-Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.K. Gibińskiego SUM

 

 1. Bieg organizowany jest przy współpracy z Partnerami, tj:

- Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek

 

TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Termin: 04.09.2021 r. (sobota)

 

Start: Park Kościuszki, pod wieżą spadochronową START i META.

Wszelkie informacje dt. Dojazdu zostaną udostępnione na wydarzeniu „UBiegamy

się o Zdrowie” na FB

Start biegu godz. 11.00

TRASA BIEGU

- Dystanse 5km oraz 10km; pętla 5 km

- Bieg dla dzieci – 200 m oraz 500 m / bieg i kategorie zostaną podzielone wg. Wieku zawodników.

Bieg 500

- Trasa alejkami parkowymi

- Podłoże utwardzone

- Punkty medyczne i nawadniania zlokalizowane będą przy bramie START

 

KATEGORIE I DYSTANS

Biegacze:

kobiety: mężczyźni:

5km (trasa 1x5km) 5km

10km (trasa 2x5km) 10km

Nordic Walking:

- kategoria dla kobiet i mężczyzn - trasa 5 km – jedna pętla trasy

Bieg dziecięcy zostanie wyznaczony w osobnym regulaminie wg. liczby zgłoszeń - zgłoszeń

dokonujemy pod adresem e-mail. bieg@nu-med.pl. Udział nieletniego w biegu musi zostać

potwierdzony osobną pisemną zgodą wraz z numerem PESEL rodzica lub opiekuna prawnego

w dniu biegu. Warunkiem dopuszczenia do Biegu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica

lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic

lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie,

którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów. Zgody dostarcza organizator – bieg

dziecięcy jest bezpłatny.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 2 w Biegu mogą uczestniczyć

zawodnicy, którzy do dnia 03.09.2021 r. ukończą 16 lat, oraz dokonają rejestracji.

 1. Osoby niepełnoletnie (od 16 do 18 r.ż) muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub

opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do Biegu osoby

niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas

weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty

oraz wypełnić stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze

Zawodów.

 1. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w Biegu oświadczają, że startują w

biegu na własną odpowiedzialność.

 1. Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i

ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym

zagrożenie wypadkami i możliwości odniesienia obrażeń.

oraz urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

 1. Rejestracja internetowa oznacza przyjęcie warunków regulaminu Biegu.
 2. Każdy zawodnik startujący w biegu „UBiegamy się o Zdrowie5” musi zostać

zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie

podpisu na formularzu zgłoszeniowym oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu z

regulaminem.

 1. Przebieg wydarzenia może być utrwalany przez Organizatorów za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz oraz/lub dźwięk. Nagrania z rejestracji biegu mogą być

rozpowszechniane przez Organizatorów poprzez publikację w całości lub we fragmentach na

profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych

Organizatorów, jak również w ich publikacjach, prezentacjach, materiałach promocyjnych lub

informacyjnych (w wersji drukowanej i elektronicznej).

 1. W związku z utrwalaniem przebiegu wydarzenia oraz rozpowszechnianiem nagrań,

utrwalaniu i rozpowszechnianiu mogą podlegać wizerunki Uczestników biegu.

 

ZGŁOSZENIE

 

1.Organizator wprowadza limit zawodników w liczbie 300 uczestników. Limit zawodników

może ulec zmianie.

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego

się na stronie internetowej www.timing4u.pl/zapisy do dnia 01.09.2021 do godz. 23:59 lub do

wyczerpania wolnych miejsc i w dniu biegu w Biurze Zawodów 04.09.br. od godziny 8:30 (o

ile będą wolne miejsca).

3 Limit czasu: Wszyscy uczestnicy Biegu zobowiązani są ukończyć zawody do godziny

12:50. Zawodnicy, którzy dotrą na metę po godzinie 12:50 nie zostaną sklasyfikowani.

 

OPŁATA STARTOWA

Udział w Biegu głównym jest płatny. Opłata wynosi 40zł.

 

BIURO ZAWODÓW

 

Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu biegu 04 września 2021r. w godz. 8:30 – 10.45 – przy

linii START – trakt Park Kościuszki Wieża Spadochronowa.

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

8:30 – 10.45 – weryfikacja zawodników

11:00 –Start Biegu

12:50 – koniec pomiarów czasu i koniec Biegu

13:00 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród – godzina dekoracji może ulec zmianie o

ile wszyscy zawodnicy ukończą bieg.

DANE FUNDACJI NU-MED KRS 0000662419

Nr konta: 35 1020 3916 0000 0102 0261 6035

 

 1. Jana Pawła II nr 35 | 97-200 Tomaszów Mazowiecki

organizacji Biegu „UBiegamy się o Zdrowie5”: Joanna Chłądzyńska – Bojanowska

 

NAGRODY

 

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc (bieg 5km oraz 10km) w klasyfikacji ogólnej

kobiet oraz mężczyzn w Biegu otrzymają okolicznościowe statuetki, medale i nagrody

rzeczowe.

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii Nordic Walking otrzymają

okolicznościowe statuetki, medale i nagrody rzeczowe.

 1. Organizator oświadcza, że jednostkowa wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty

760,00 zł.

 1. O przyznaniu nagród Organizator powiadomi uczestników po zakończeniu Biegu,

bezpośrednio po ustaleniu osób uprawnionych do otrzymania nagród.

 1. Termin odbioru nagród: 2 godziny od poinformowania uczestników o osobach

uprawnionych do odbioru nagród. Po zakończeniu Biegu Organizator poinformuje o

szczegółowych zasadach odbioru nagród.

 1. Nagroda może być wydana jedynie do rąk osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela

ustawowego.

 1. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przy odbiorze nagrody przez uprawnionego

do odbioru danych osobowych.

 1. Uczestnik Biegu odbierający nagrodę ma obowiązek okazać Organizatorowi

wydającego nagrodę dokumentu potwierdzający jego tożsamość

 1. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w ust. 4, uprawniony do

odbioru nagrody traci prawo do nagrody, a Organizator zastrzega sobie prawo do

dalszego dysponowania nagrodą.

 1. Osobom nagrodzonym nie przysługują roszczenia o zamianę nagród rzeczowych na

nagrody pieniężne oraz o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 

1.Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych

mocowanych do buta. Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i prawidłowego

przymocowania chipa do buta. Brak chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją. Po

ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom.

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 2. Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie oraz na własny koszt.
 3. Szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w namiotach

zlokalizowanych przy Biurze Zawodów.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione/ pozostawione podczas biegu.
 2. Każdy uczestnik otrzyma na mecie napój.

KONTAKT:

e-mail: bieg@nu-med.pl 693-154-446

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do

udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w Biurze

Zawodów, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na

formularzu zgłoszeniowym w dniu Biegu.

 1. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie

organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręczny podpisem oznacza, że uczestnik

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu.

 1. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Biegu, uczestnik zawodów, akceptując niniejszy

regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w

relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów

medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na

przetwarzanie przez Organizatorów Biegu swoich danych osobowych podanych w formularzu

zgłoszeniowym na potrzeby organizacji zawodów.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu

„karta zgłoszenia” oraz w postaci wizerunku w związku uczestnictwem w imprezie., 6. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.

- uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału

w imprezie,

- dane osobowe uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w

mediach oraz publikacjach o działalności Organizatorów.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika,
 2. Administratorami danych osobowych Uczestników są Organizatorzy biegu.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, tj. do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym

również w formie profilowania.

 1. Organizator powołuje na dzień trwania zawodów Komisję Odwoławczą, która w imieniu

organizatorów będzie rozpatrywać wszystkie protesty. Czas w jakim można zgłaszać protesty

to 20 minut od godziny wywieszenia końcowych wyników. Po tym czasie jakiekolwiek

protesty nie będą rozpatrywane.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Biegu uczestnika, w stosunku do

którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego

regulaminu albo w sposób niezgodny z prawem.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji lub zmiany niniejszego Regulaminu.
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia związane z organizacją Biegu należy zgłaszać

Organizatorowi konkursu na adres: bieg@nu-med.pl w formie pisemnej wraz ze

szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Biegu

rygorem utraty prawa ich zgłaszania po upływie tego terminu

 

Komunikat organizatora

 "W związku z sytuacja epidemiologiczna związaną z COVID-19, organizator może zmienić imprezę „UBiegamy się o Zdrowie5” - na edycję wirtualną. Trasa będzie można pokonać w dowolnym miejscu, a swój wynik podać w linku przesłanym przez organizatora w dniu imprezy. W razie imprezy wirtualnej organizator zapewnia pomiar czasu na określony czas w miejscu imprezy. Zawodnik może pokonać wyznaczoną trasę oraz odebrać medal. Organizator może również nie zapewnić pomiaru czasu w dniu imprezy jeśli wytyczne rządowe w dniu imprezy na to nie pozwolą. O każdej zmianie zapisani i opłaceni zawodnicy będą informowani drogą mailową. "

 

Wyświetleń: 11482

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ