V Potrójna Pętla Mazurska – cykl jubileuszowy

!!! UWAGA !!!
LIMIT ZAWODNIKÓW WYNOSI 150 osób na każdą imprezę biegową.

 1. PATRONAT I ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem  „V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy” jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 2. Współpraca: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Nadleśnictwo Giżycko, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Mazurski Park Krajobrazowy, Miasto Olecko, Gmina Ruciane – Nida, Wojewódzki Fundusz Ochrony  

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. V Potrójnej Pętli Mazurskiej – Cykl jubileuszowy odbędzie się
  04.09.2021 roku o godz. 10:00 w Krutyni
  18.09.2021 roku o godz. 10:00 w Olecko ( Amfiteatr Podzamcze)
  02.10.2021 roku o godz. 10:00 w Las Miejski w Gajewie ( Gmina Giżycko)
 1. Długość trasy wynosi 2,5, 5, i 10 km.
 2. Na mecie będzie znajdował się punkt z wodą mineralną.

III. BIURO ZAWODÓW i PUNKT MEDYCZNY

Biuro Zawodów Biegu „Potrójnej Pętli Mazurskiej- cykl jubileuszowy" oraz Punkt Medyczny będą się znajdować  w miejscu startu każdego z biegów i będzie oznaczona napisem .

Biuro zawodów czynne dniu biegu od godz. 8:00 do 9:30

Nie odebranie nr startowego do godz. 9:30 skutkuje możliwością przekazania go innemu zawodnikowi

 1. IV. PROGRAM ZAWODÓW

Krutyń 04.09.2021:

10:00 Start "Jaskółki” – 2,5 km
10:30 Start "Biegu Czapli i Bociana" – 10 i 5 km
12:00 Zamknięcie trasy biegów.

12:10 Wręczenie i losowanie nagród. (Strefa startowa))
ok. 13:00 Zamknięcie imprezy

 

Olecko 18.09.2021:

10:00 Start "Biegu Jeża” – 2,5 km
10:30 Start "Biegu Bobra i Łosia" – 10 i 5 km
12:00 Zamknięcie trasy biegów.
12:10 Wręczenie i losowanie nagród. (Strefa startowa)
ok. 13:00 Zamknięcie imprezy.

Giżycko 02.10.2021:

10:00 Start "Biegu Wiewiórki” – 2,5 km
10:30 Start "Biegu Dzika i Jelenia" – 10 i 5 km
12:00 Zamknięcie trasy biegów.

12:10 Wręczenie i losowanie nagród. (Strefa startowa))
ok. 13:00 Zamknięcie imprezy.

 1. UCZESTNICTWO
 1. W Biegu „V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy)" mogą wziąć udział osoby, które do dnia imprezy biegowej ukończą 18 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego okazanej łącznie z legitymacją szkolną/dowodem osobistym– wzór zgody w załączniku nr 1 do Regulaminy.
 3. W czasie rejestracji, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości bądź pisemnej zgody opiekuna na żądanie organizatora.
 1. Warunkiem startu  w „V Potrójnej Pętli Mazurskiej- cykl jubileuszowy" jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia:
 1. Krutyń 02.09.2021 do godz. 23:59 poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line ( zapisy poprzez platformę elektronicznezapisy.pl)
  wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 04.09.2021 r. do godz. 9,30. (ilość miejsc uzależniona od elektronicznych zapisów) :
  • podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu ( lista startowa). 
  Uwaga!!! W naszym ekologicznym biegu nie obowiązują opłaty wpisowego!
 2. Olecko 16.09.2021 do godz. 23:59 poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line ( zapisy poprzez platformę elektroniczne zapisy.pl)
  wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 18.09.2021 r. do godz. 9,30. (ilość miejsc uzależniona od elektronicznych zapisów) :
  • podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu ( lista startowa). . 
  Uwaga!!! W naszym ekologicznym biegu nie obowiązują opłaty wpisowego!
 3. Las Miejski w Gajewie ( Gmina Giżycko) 30.09.2021 do godz. 23:59 poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line ( zapisy poprzez platformę elektroniczne zapisy.pl)
  wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 02.10.2021 r. do godz. 9,30. (ilość miejsc uzależniona od elektronicznych zapisów) :
  • podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu ( lista startowa). . 
  Uwaga!!! W naszym ekologicznym biegu nie obowiązują opłaty wpisowego!

 

 1. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów w miejscu startu.
 2. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 3. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu imprezy.
 4. Zawodnicy biegnący po trasie wytyczonej przez Organizatora mają obowiązek  zachować wszelkie środki ostrożności, bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez  służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
 5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1,5 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 są zobowiązani do przerwania biegu i dotarcia do miejsca META we własnych zakresie. Uczestnik pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 6. Limit uczestników wynosi:
 1. Olecko - 150 osób.
 2. Krutyń – 150 osób.
 3. Giżycko – 150 osób.

 

 1. KLASYFIKACJA

W  Biegach „V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy" prowadzone będą następujące klasyfikacje obowiązująca w trzech imprezach biegowych:

 1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 2,5 km – puchary otrzymuje najlepszych 3 zawodników i zawodniczek w biegu
 2. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km – puchary otrzymuje najlepszych 3 zawodników i zawodniczek w biegu
 3. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km – puchary otrzymuje najlepszych 3 zawodników i zawodniczek w biegu

 


VIII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal
 2. Zwycięzcy w klasyfikacjach generalnych (pozycje 1-3) otrzymają puchary
 3. Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie drobnych nagród wśród wszystkich uczestników.

 

 1. FINANSOWANIE

Koszty organizacji Biegu „V Potrójnej Pętli Mazurskiej- cykl jubileuszowy pokrywają:

 • Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku w ramach dotacji Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszyscy uczestnicy biotący udział w Biegu „V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy " startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku
  przeciwwskazań do udziału w imprezie
 • W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.
 • Dane uczestnika Imprezy mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE)) w celach :
 • organizacji, w tym rejestracji i prawidłowego przebiegu biegu oraz dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do biegu do zakończenia imprezy);
 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć (na okres 30 lat);
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko
  rozumianej opinii publicznej;
 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych
  Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami
  związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
 • Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
  - dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
  - ich sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania,
  - przenoszenia danych,
 • Administratorem Państwa danych jest Organizator.
 • Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 • Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku  związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany godzin startu, 
 • podziału uczestników na mniejsze grupy, 
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusem covid-19. 
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

 

Wyświetleń: 3243

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ