AKTYWNOŚĆ DOBROCZYNNA DLA BARTKA TUCHUŁKI

12 września, w Nowej Wsi Malborskiej, odbędzie się Aktywność Dobroczynna na rzecz  Bartłomieja TUCHUŁKI. Całkowity dochód z opłat wpisowych, startowych trafi na pokrycie kosztów rehabilitacji Bartka.

 

Bartłomiej TUCHUŁKA ma 22 lat. Od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe. Mieszka w Nowej Wsi Malborskiej. Jest uczniem i podopiecznym OREW w Lasowicach Wielkich. Od kilkunastu lat uczestniczy w kosztownych turnusach rehabilitacyjnych – jest to koszt około 6 tys. zł za jeden turnus. Mama Bartka nie pracuje, ponieważ syn wymaga stałej opieki, ojciec jest nauczycielem. Bartek ma siostrę bliźniaczkę. Chłopiec jest uwięziony we własnym ciele, jedynym sposobem pomocy jest stała, ale kosztowna rehabilitacja.

 

MAMY WIELKĄ NADZIEJĘ, ŻE WAS TAM NIE ZABRAKNIE, BO WIEMY DOSKONALE, ŻE MOŻEMY NA WAS LICZYĆ, DLATEGO JESTEŚMY JEDNĄ WSPANIAŁĄ, WIELKĄ SPORTOWĄ RODZINĄ.

 

PRZEBIEGNIJ, POMASZERUJ, PRZEJEDŹ… . 5 KM I POMÓŻ !!!

 

REGULAMIN

PATRONAT HONOROWY: 

 • Marcin KWIATKOWSKI – Wójt Gminy Malbork 

ORGANIZATORZY: 

 • GMINA MALBORK
 • GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU, REKREACJI, TURYSTYKI  I ZDROWIA
 • ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH ”VALDANO”

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI MALBORSKIEJ
 • CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W MALBORKU

CEL: 

 1. Pomoc dla Bartka TUCHUŁKI poprzez zbiórkę środków w formie „cegiełek” (darowizna) na kosztowną rehabilitację.
 2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i uczestnictwa w zamierzeniach sportu powszechnego;
 3. Upowszechnianie biegania, jazdy n rowerze oraz marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu;
 4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Malbork i okolic;
 5. Promocja Gminy Malbork;

KOMITET HONOROWY, PARTNERZY ORAZ SPONSORZY:

 • Wat-Corn- Jan Pipała- popcorn i wata cukrowa;
 • Marcin, Rafał ŻUKOWSCY - Sieć Sklepów SOKÓŁ w Malborku;
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej
 • Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
 • Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Malbork
 • Salon fryzjerski „Efekt”;
 • Salon Optyczny „PRESTIŻ” Katarzyna Naumczyk;
 • Sklepy Cynamonowe Malbork
 • ARTMACHINE
 • Elektroniczny Pomiar Czasu GOOD-TIME Jan SALEWSKI;
 • Grzegorz CZERWIŃSKI – Centrum Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych w Malborku;
 • OGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”
 • Fajne Spanie”;

PROGRAM IMPREZY:

12.09.2021 r.

 • 10:00 –11:00 - otwarcie biura zawodów oraz wydawanie pakietów startowych;
 • 10:50 –10:59 - uroczyste otwarcie przez Marcina Kwiatkowskiego - Wójta Gminy Malbork;
 • 11:00 – start do wszystkich aktywności ruchowych;
 • 12:00 – regulaminowe zakończenie wszystkich aktywności ruchowych;
 • 12:30 – ceremonia zakończenia imprezy, losowanie nagród

TERMIN I MIEJSCE STARTU:

 1. 12 września 2021 roku w Nowej Wsi Malborskiej;
 2. Boisko piłkarskie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej, ul. Moniuszki 24; Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej, ul. Moniuszki: niedziela: 12 września 2021 w godz. 10:00 - 11:00;
 3. Trasa biegu odbędzie się na dystansie około 5 kilometrów, na nawierzchni (asfalt, drogi utwardzone, płyty „Jumbo”);
 4. Trasa nie posiada atestu PZLA ale jej najważniejszym atutem jest niepowtarzalna atmosfera jaką mają w sobie wszyscy mieszkańcy Gminy.

Limit czasu:

 • Limit czasu dla Biegu oraz Marszu Nordic Walking wynosi 1,0 (słownie: sześćdziesiąt minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu będą klasyfikowani, ponieważ ten bieg jest dobrocią naszych serc!!!
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, marszu nordic walking, marszu, jazdy na rowerze etc. zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

NA TRASIE BIEGU ORAZ RAJDU ROWEROWEGO MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU KOSZULKI STARTOWEJ.

Punkty medyczne – Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ: profil Facebooka Reichard von Valdano

 • KLASYFIKACJA BIEGU, MARSZU NORDIC WALKIN, MARSZU, JAZDA NA ROWERZE :

 

W TYM   PRZEDSIĘWZIĘCIU   WSZYSCY   SĄ   ZWYCIĘZCAMI,TERMIN „PRZEGRANY” NIE ISTNIEJE…

KAŻDY W RAMACH PODZIĘKOWANIA OD BARTKA TUCHUŁKI, OTRZYMA PIĘKNY OKOLICZNOŚCIOWY TŁOCZONY NIEPOWTARZANY,

 JEDYNY TAKI MEDAL NA ŚWIECIE!!!

OPŁATA STARTOWA:

 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

W zawodach może wziąć udział 200 osób, a wysokość opłaty startowej nie jest z góry narzucona. Można nabyć cegiełkę (darowizna) upoważniającą do udziału w aktywności fizycznej w wysokości (każda złotówka się liczy) 40, 60, 80, 100 albo więcej…...

 1. Opłatę można uiścić na konto do zamknięcia rejestracji: 11.09.2021 roku do godziny 23.59:00 na: www.elektronicznezapisy.pl

ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW Z PŁATNOŚCIĄ ONLINE 

NA NUMER KONTA: JACEK TUCHUŁKA 

PKO BP 62 1020 1778 0000 2802 0029 1906 

 1. Dodatkowo można zgłosić w dniu zawodów 12.09.2021 roku. 

Nieprawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw. Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników którzy odebrali Numer Startowy, który jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu biegu, marszu nordic walking, marszu, jazdy na rowerze etc. i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu, marszu nordic walking, marszu, jazdy na rowerze etc. organizatora. 

ZASADY UCZESTNICTWA:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: “RODO”) jest:

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU, REKREACJI, TURYSTYKI i ZDROWIA
Z administratorem danych osobowych Uczestnik może kontaktować się listownie na adres siedziby Organizatora oraz poprzez adres ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

 1. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1. lit. a, b oraz f RODO. 
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia wydarzenia sportowego. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji imprezy obejmuje również publikację takich danych jak  imię, nazwisko, rok urodzenia i miejscowość zamieszkania, celem opublikowania: listy startowej, wyników imprezy.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane oraz przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne. 
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych. 
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia jego danych w przypadku wycofania zgody lub rozwiązania umowy zawartej w związku z zakupem Pakietu Startowego. Wycofanie zgody uniemożliwia świadczenie przez Organizatora niezbędnych usług oraz jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy zawierane poprzez zakup odpowiedniego pakietu, bez prawa zwrotu środków za zakup pakietu. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność dotychczasowego przetwarzania danych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez Uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników podczas imprezy. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowymi Uczestnika na ich stronach internetowych. 
 8. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa przysługujące podmiotowi, którego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Uczestnika podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa do otrzymania takich danych. Organizator zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych oraz ich rzetelnego przetwarzania.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji celów promocyjnych Organizatora, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia imprezy. Dane osobowe Uczestnika, który wyśle na adres ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork  żądanie usunięcia jego konta na stronie Organizatora zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.

 

ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Organizator podczas zmagań sportowych w ramach imprezy wykonywać będzie zdjęcia oraz filmy na których utrwalony może być wizerunek Uczestnika.
 2. Publikacja wizerunku Uczestników zmagających się w ramach imprezy służy popularyzacji sportu oraz zdrowego trybu życia, a także ma zachęcić potencjalnych przyszłych Uczestników do uczestnictwa w innych wydarzeniach sportowych organizowanych przez Organizatora, a także przyszłych edycjach imprezy. 
 3. Wykonywanie zdjęć oraz filmów Organizator powierzy odpowiednio przygotowanym do tego podmiotom. Wykonywane zdjęcia oraz filmy dokonywane będą w sposób spontaniczny, a ujęcia nie mają na celu skupiać się na poszczególnych osobach, a na utrwaleniu ciekawego kadru związanego ze zmaganiami sportowymi. 
 4. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika odbywa się na podstawie zezwolenia osoby sfotografowanej lub sfilmowanej na podstawie art. 81. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Zezwolenie udzielane jest poprzez akceptację regulaminu wynikającą z zakupu pakietu. 
 5. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym          w rozumieniu art. 60. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Jednocześnie zgodnie z art. 61. § 1. wyżej wskazanej ustawy - odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne jedynie jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 
 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z zapisami RODO odbywa się przy rejestracji wydarzenia sportowego na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować sport, w szczególności poprzez akcje promocyjne filmowe i fotograficzne z wydarzeń sportowych dokonywane przez Organizatora, oficjalnych partnerów i sponsorów. 
 7. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REZYGNACJA UDZIAŁU                  W WYDARZENIACH SPORTOWYCH

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w  terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień,  w którym spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i dokonał płatności za Pakiet Startowy;
 2. Uczestnik dokonał tego faktu nie później niż na 7 dni przed datą wydarzenia sportowego, na który dokonano zapisu oraz zakupiono odpowiedni pakiet.
 1. Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
 2. Skorzystanie z prawa do odstąpienia umowy nie jest możliwe po rozpoczęciu się imprezy, na którą Uczestnik zakupił pakiet. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora        o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork , przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi ramach systemu płatności za pomocą którego Uczestnik dokonał zakupu pakietu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Uczestnikowi równowartość ceny nabytego pakietu z dnia zakupu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem. 
 5. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem imprezy, na który dokonano zapisu poprzez zakup odpowiedniego pakietu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z uczestnictwa w danej imprezy jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
 6. W przypadku gdy rezygnacja w uczestnictwie w imprezie, o której mowa w  powyższym ustępie, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności.


REKLAMACJA

 1. Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Aby skorzystać z reklamacji Uczestnik powinien przesłać swoją reklamację na adres ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, w której określi swoje żądanie.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

 

SYTUACJA EPIDEMICZNA ZWIĄZANA Z WIRUSEM SARS-COV-2

 1. Uczestnik zapisując się na imprezę oświadcza, że jest świadomy, że w obecnym czasie wydarzenia sportowe organizowane są w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z uwagi na obiektywne zagrożenie życia i zdrowia Uczestników wykonanie przedmiotu umowy zawieranej poprzez opłacenie pakietu startowego może stać się niemożliwe bez stwarzania zagrożenia dla dóbr określonych powyżej. W zakresie w jakim wykonanie przedmiotu umowy przez Organizatora nie będzie możliwe z uwagi sytuacje związane z COVID-19 oraz  w szczególności określone w niniejszym paragrafie, Organizator zwolniony będzie z odpowiedzialności za niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

W takich okolicznościach Uczestnikowi odszkodowanie nie przysługuje. Organizator dołoży wszelkich starań by należycie zrealizować przedmiot umowy w zakresie w jakim z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 będzie to obiektywnie możliwe. 

 1. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz możliwym obowiązywaniem stanu epidemii jak również ograniczeń wprowadzanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz 2020 r. poz. 284, 322, 374), jak również innych źródeł prawa powszechnie obowiązującego,

Uczestnik :

- zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń, wytycznych oraz nakazów wydanych przez Ministra Zdrowia, Ministra właściwego ds. Sportu, Główny Inspektorat Sanitarny oraz inne organy administracji publicznej;

- oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi procedurami sanitarnymi oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania;

- zobowiązany jest się poddać na miejscu startu, przed rozpoczęciem aktywnego udziału, pomiarowi temperatury (jeżeli Organizator będzie przewidywał takie rozwiązanie). Osoby o podwyższonej temperaturze mogą zostać przez Organizatora nie dopuszczone do udziału, bez możliwości zwrotu kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w przedsięwzięciu sportowym.  

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz zasad sanitarno-epidemiologicznych Uczestnik może zostać wykluczony z przedsięwzięcia sportowego bez możliwości zwrotu kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w imprezie. 
 2. Uczestnik oświadcza, w przypadku obowiązywania ograniczeń wprowadzanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz 2020 r. poz. 284, 322, 374) oraz innych źródeł prawa powszechnie obowiązującego, zapozna się z nimi w dniu startu, organizowanych przez Organizatora. 
 3. Objęcie Uczestnika kwarantanną lub izolacją trwającą w dniu odbywania się wydarzeń organizowanych przez Organizatora nie upoważnia Uczestnika do roszczeń względem Organizatora, w szczególności o zwrot kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w imprezie. 
 4. W sytuacji, gdy ograniczenia wprowadzane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej obejmą zakaz organizowania wydarzeń sportowych (które dotyczyć będą dni, w których odbywa się jakiekolwiek wydarzenie w ramach imprezy), Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników, w szczególności nie dokona on zwrot kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w imprezie. 
 5. Gdy odbycie się wydarzenia sportowego nie będzie obiektywnie możliwe bez ryzyka narażania życia lub zdrowia Uczestników, Organizator naliczy od Uczestnika opłatę w wysokości 100% zamówionych przez Uczestnika świadczeń.  W takiej sytuacji Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia vouchera uprawniającego Uczestnika do zakupu pakietu (na inne wydarzenie lub kolejną edycję ) w obniżonej cenie   (o ustaloną przez Organizatora wartość vouchera).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego paragrafu bez uprzedniego informowania o tym Uczestników. Zmiany postanowień dotyczących niniejszego paragrafu nie wymagają akceptacji Uczestnika. 

Organizatorzy

Wyświetleń: 4682

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ