Regulamin biegu „Wolność na 5 – Powstania Śląskie” – edycja 2021

 

1.Organizator

Organizatorem imprezy jest III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

 1. Cele imprezy

Promowanie idei wolności Polaków-mieszkańców Górnego Śląska oraz upamiętnienie 100-lecia trzech Powstań Śląskich. Bieg „Wolność na 5 – Powstania Śląskie” organizowany będzie przez trzy lata (2019-2021). Edycja 2021 upamiętnia III Powstanie Śląskie z roku 1921.

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych.

Wsparcie osób potrzebujących. Zysk z przedsięwzięcia zostanie przekazana na cele charytatywne.

 1. Termin, miejsce, dystanse

Termin: 6 listopada 2021 godz. 11:00

Dystans: 5 km

Miejsce: Dolina Trzech Stawów - lotnisko Muchowiec, Katowice

Limit czasu: 60 minut

Biuro zawodów oraz START i META biegu będą umiejscowione na polanie przy parkingu, na Dolinie 3 Stawów w Katowicach

Trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej: http://www.mickiewicz.katowice.pl/wolnoscna5
Trasa będzie oznaczona co 1 km, nie posiada atestu PZLA.

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów zwrotnych na mecie -elektroniczny pomiar czasu

 

 1. Uczestnictwo

4.1 Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów.

Biuro Zawodów będzie czynne tylko w dniu biegu, w godzinach 09:00-10:30.

W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 18 lat, uczestnicy poniżej 18 roku (minimum ukończone 16 lat) życia zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania przez opiekuna prawnego oświadczenia o starcie na jego odpowiedzialność (w Biurze Zawodów).

Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów). Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braku dokumentu pakiet może nie zostać wydany.

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby następuje po okazaniu i dostarczeniu upoważnienia do odbioru pakietu oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały upoważnienia oraz oświadczenia o stanie zdrowia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez organizatora (do pobrania ze strony internetowej www). Organizator wymaga kserokopii dokumentu osoby upoważniającej – TYLKO DO WGLĄDU. 

 

4.2 Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w biegu „Wolność na 5-Powstania Śląskie” w formie wirtualnej. Formę tą należy wybrać w momencie zapisu na bieg na stronie elektronicznezapisy.pl . Bieg wirtualny może zostać zrealizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na dystansie 5 km w dniach od                              5 listopada do 7 listopada 2021 r. W przypadku biegu wirtualnego nie obowiązuje limit czasowy. Uczestnik dokonuje pomiaru czasu indywidualnie, dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS – zegarek sportowy lub aplikacja w telefonie. Uczestnik potwierdza wzięcie udziału w biegu na podstawie zrzutu z ekranu z dowolnej aplikacji rejestrującej aktywność (endomondo, polar, garmin itp.). Zrzut musi zawierać informacje takie jak: pokonany dystans, czas, data i godzina.

Potwierdzenie przebycia trasy należy wysłać do dnia 9.11.2021 r. na adres  ewelina.puchala@gmail.com
Pakiety będą wysyłane pocztą (na adres podany przy rejestracji). Będzie też możliwość odbioru osobistego w Katowicach, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru (mailowo ewelina.puchala@gmail.com).

Osoby biorące udział w biegu wirtualnym nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej i dodatkowej.

 5. Zgłoszenia

Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie elektronicznezapisy.pl Organizator ustala limit uczestników na 500 osób.

Start - w zależności od liczby uczestników - może odbywać się w sposób falowy. Informacja ta zostanie podana maksymalnie 7 dni przed zawodami na stronie biegu.

O udziale uczestników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe. Zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne

Możliwość zapisu w dniu biegu będzie tylko w przypadku niewyczerpania limitu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu uczestników.

W zależności od dnia dokonania wpłaty stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

11.10.2021 - 22.10.2021 - 40 zł

23.10.2021 - 31.10.2021 – 50 zł

Opłata w dniu biegu (jeśli będą dostępne miejsca) – 60 zł
Płatności należy dokonywać przelewem na konto:

41 1140 2004 0000 3802 7911 6151

SHABRO International Sp. z o.o.

Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa bieg „Wolność na 5”

Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres ewelina.puchala@gmail.com (nie później niż w następnym miesiącu kalendarzowym po dokonaniu wpłaty) z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym.

Możliwy jest transfer numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego.

Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika kierować należy na adres mailowy: ewelina.puchala@gmail.com.

Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet.

 1. Klasyfikacja

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja generalna + klasyfikacje dodatkowe odbywają się na podstawie czasów brutto (od strzału startera).

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.

Dodatkowo prowadzone będą również klasyfikacje (należy wybrać przy zapisach):

 1. Uczniów katowickich szkół średnich
 2. Absolwentów III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach dodatkowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej będą brani pod uwagę w klasyfikacjach dodatkowych - nagrodzeni dublują się z klasyfikacją generalną.

 7. Osoby uczestniczące we wszystkich biegach z cyklu: „Wolność na 5 – Powstania Śląskie” w latach 2019-2021 mają możliwość zamówienia - za dodatkową opłatą - podstawki na trzy medale z biegów. Zamówienie należy złożyć podczas dokonywania zapisu na bieg na stronie elektronicznezapisy.pl

 8. Dodatkowe informacje w związku z pandemią:

W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:

 1. mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel;
  b. mają temperaturę powyżej 37,5C;
 2. przebywają na kwarantannie lub w izolacji.


W przypadku zmiany wytycznych i regulacji dotyczących  organizacji imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizator dopuszcza możliwość zmiany formy biegu na wirtualny.


9. Postanowienia końcowe

W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają:  numer startowy, chip zwrotny (mocowany do buta), agrafki, gadżet od organizatora, na mecie: medal, wodę, poczęstunek

Zaleca się stosowanie do obowiązujących w kraju przepisów bezpieczeństwa w trakcie trwającej pandemii koronawirusa.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Organizator zapewnia depozyt.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie oraz na terenie wydarzenia biegowego. 

Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i mecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania dla potrzeb reklamowych, promocyjnych, wykorzystywania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz dla innych potrzeb komercyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 1. Ochrona danych osobowych (RODO)

      1. Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów przetwarzanych w związku z  organizacją Zawodów w ramach Wolność na 5 - Powstania Śląskie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

 1. Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi, w oparciu o art. 28 RODO, na podstawie umowy, przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Zawodów.
 2. Do kontaktu w sprawie Ochrony Danych Osobowych w ramach zawodów “Wolność na 5-Powstania Śląskie” służy następujący adres email: ewelina.puchala@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Zawodów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po terminie Zawodów. Celem zbierania danych jest: a) umożliwienie uczestnictwa w Zawodach, b) rozpatrywanie reklamacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora. danych osobowych Uczestnika: a) w celu wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej jest zgoda osoby, której dane dotyczą – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b) w celu wskazanym w ust. 3 b) powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – w celu rozpatrzenia reklamacji, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
 6. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. B powyżej). Ponadto, osoby te mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. a powyżej). 8. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Związanych z uczestnictwem w Zawodach.
 8. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnianie przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Zawodów, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności: Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub Kurierskie.
 9. W oparciu o dane osobowe Uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres ewelina.puchala@gmail.com

Wyświetleń: 4595

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ