ORGANIZATORZY:

 1. GMINA STEGNA
 2. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH ”VALDANO”

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 1. SOŁECTWO MIKOSZEWO
 2. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BARCELONA” W MIKOSZEWIE
 3. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W MIKOSZEWIE 

PARTNERZY, SPONSORZY:

 

PATRONAT MEDIALNY:

ŻUŁAWY TV

CEL

Naszym priorytetem jest zachęcenie do aktywności fizycznej jak największej liczby osób, w każdym wieku i na każdym poziomie!

 Niezależnie od formy, doświadczenia i ilości pokonanych kilometrów.

 1. Poprawa odporności w okresie sezonowych infekcji górnych dróg oddechowych;
 2. Upowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu;
 3. Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego.
 4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stegna oraz całego województwa pomorskiego i nie tylko;
 5. Promocja Gminy Stegna jako miejsca aktywnego spędzania czasu;
 6. Promocja Sołectwa Mikoszewo.

PATRONAT HONOROWY 

 • Ewa DĄBSKA  - Wójt Gminy Stegna;

KOMITET HONOROWY ORAZ PARTNERZY:

TERMIN ORAZ GODZINY STARTÓW: 

 1. 31 grudnia 2021 roku (piątek) start godzina 12.00 (B), 12.01(NW);
 2. 5 kilometrów

MIEJSCE STARTU I METY:

Ośrodek  Wypoczynkowy „Barcelona” ul. Bursztynowa 10,

82-103 Mikoszewo

 

BIURO ZAWODÓW:

Biuro będzie zlokalizowane będzie w siedzibie głównej OW „BARCELONA”(jeżeli warunki związane z COVID-19, nie pozwolą nam organizować biura zawodów w pomieszczeniach, poinformujemy Was 7 dni przed zawodami, gdzie będzie rozmieszczone biuro zawodów), Trasa nie posiada atestu PZLA ale jej najważniejszym atutem jest piękna naturalna trasa oraz start i meta zlokalizowana przy OW „Barcelona” w Mikoszewie. 

 Limit czasu:

  1. Limit czasu dla Biegu oraz NW wynosi 1,0h. (słownie: sześćdziesiąt minut). Lecz jeśli Zawodnicy pojawią się powyżej limitu czasu, będą także klasyfikowani.
  2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu lub marszu nordic walking zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

NA TRASIE  BIEGU ORAZ MARSZU NW  MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ TYLKO OSOBY  POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU KOSZULKI STARTOWEJ.

Punkty medyczne – Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych oraz OSP Mikoszewo.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ:

Zostanie udostępnione wydarzenie na Facebooku: Reichard von Valdano, gdzie będziemy, kolejno podawać wszystkie szczegóły….

PROGRAM IMPREZY:

 • 10:30 –11:50: otwarcie biura zawodów oraz wydawanie numerów startowych;
 • 11:55 –11:59:  uroczyste otwarcie biegu oraz marszu Nordic Walking;
 • 12.00  – start do biegu;
 • 12.01  – start do marszu NW (Panowie ze stref)
 • 12.02  – start do marszu NW (Panie ze stref);
 • 13.00-13:02: regulaminowe zakończenie biegu oraz marszu Nordic Walking,

Po zakończeniu biegu lub marszu Nordic Walking – dla każdego uczestnika posiłek regeneracyjny oraz medal pamiątkowy!!!

(JEŻELI SYTUACJA Z COVID POZWOLI BĘDZIE POSIŁEK REGENERACYJNY, JEŻELI NIE POZWOLI, BĘDĄ ZAPAKOWANE PAKIETY MOTYWACYJNE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA) 

                                        

Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w zależności od możliwości finansowych.

KLASYFIKACJE:

KLASYFIKACJA OPEN (Bieg): 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka

1 – 3

OPEN

MĘŻCZYZNI

Niespodzianka

1 – 3

 KLASYFIKACJA OPEN (Nordic Walking): 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka

1 – 3

OPEN

MĘŻCZYZNI

Niespodzianka

1 – 3

 KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN (BIEG): 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K/M-13/19

roczniki 2008-2002

Niespodzianka

1 – 3

K/M-20/29

roczniki 2001-1992

Niespodzianka

1 – 3

K/M-30/39

roczniki 1991-1982

Niespodzianka

1 – 3

K/M-40/49

roczniki 1981-1972

Niespodzianka

1 – 3

K/M-50/59

roczniki 1971-1962

Niespodzianka

1 – 3

K/M-60/69

roczniki 1961-1952

Niespodzianka

1 – 3

K/M-70/79

roczniki 1951-1942

Niespodzianka

1 – 3

K/M-80 i więcej

roczniki 1941

Niespodzianka

1 – 3

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN (NORDIC WALKING): 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K/M-13/19

roczniki 2008-2002

Niespodzianka

1 – 3

K/M-20/29

roczniki 2001-1992

Niespodzianka

1 – 3

K/M-30/39

roczniki 1991-1982

Niespodzianka

1 – 3

K/M-40/49

roczniki 1981-1972

Niespodzianka

1 – 3

K/M-50/59

roczniki 1971-1962

Niespodzianka

1 – 3

K/M-60/69

roczniki 1961-1952

Niespodzianka

1 – 3

K/M-70/79

roczniki 1951-1942

Niespodzianka

1 – 3

K/M-80 i więcej

roczniki 1941

Niespodzianka

1 – 3

 

UWAGA!!!!

ZALICZAJĄC ZAWODNIKA DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII WIEKOWEJ, PRZYJMUJE SIĘ ROK URODZENIA, A NIE DOKŁADNĄ DATĘ URODZENIA.

 

NAGRODY NIE BĘDĄ WYSYŁANE POCZTĄ… DLA NIEUCZESTNICZĄCYCH  W CEREMONII ZAKOŃCZENIA.

                    

Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych   w zależności od  możliwości  finansowych Organizatora

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI: 

OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa za udział w biegu oraz marszu NW wynosi:
 • 40,00 zł
 • 50,00 zł (opłata startowa dokonana w dniu zawodów)
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 1. Opłatę należy uiścić na konto:  ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW  WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL  

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO” WALENDZIAK RYSZARD

ING 07 1050 1764 1000 0097 2221 9137

Z dopiskiem: imię i nazwisko (plus słowa) Sylwestrowy Bieg lub Sylwestrowy NW

 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu i marszu NW  otrzymuje:

- numer startowy

- pakiet motywator

- posiłek regeneracyjny;

- unikatowy medal tłoczony na mecie;

- niespodzianka dla każdego Uczestnika;.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu oraz marszu NW jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 150(RAZEM) biegaczy oraz maszerów NW . W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
 3. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem  w Biegu oraz marszu NW na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych                    z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika  w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 4. Odbiór Numeru Startowego. Odbiór Numerów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty startowej). W celu odbioru Numeru Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Numer Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na FB: Reichard von Valdano . Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Numeru Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
 5. Ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu oraz marszu NW. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Biegu oraz marszu NW, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu oraz marszu NW w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu oraz marszu NW się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzykoi zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważy i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem Biegu oraz marszu NW i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu oraz marszu NW wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty(w tym koszty honorariów adwokackichi eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku  z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu oraz marszu NW z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
 6. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą posiadać ukończone 12 lat w dniu startu. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. Uczestnicy Marszu NW powinni mieć ukończone 12 lat lub mniej ale obowiązkiem jest i być pod opieką Rodziców lub opiekunów.
 7. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu oraz marszu NW. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu oraz marszu NW zabroniony jest udział osób poruszających się na , wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu i marszu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu oraz marszu NW zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu oraz marszu NW Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu oraz marszu NW osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 8. Numer musi być umocowany wyłączni z przodu stroju startowego. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. Osoby, które pobiegną lub pomaszerują z numerem innej osoby zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji Biegu oraz marszu NW. Dotyczy to również osoby, która numer przekazała.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu oraz marszu NW. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu oraz marszu NW, w szczególności zasad fair play.
 10. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 1 godziny od zakończenia Biegu oraz marszu NW. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego, Covid-19 itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu oraz marszu NW. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: • w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu oraz marszu NW,
 • w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2017, poz 1781).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu oraz marszu NW i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane.
 4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Wszyscy uczestnicy Biegu oraz marszu NW bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: OSP Mikoszewo i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
 2. Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania Biegu oraz marszu NW.
 3. Szatnie, depozyt - brak

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione poza depozytem. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do Biegu oraz marszu NW zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin Biegu oraz marszu NW  lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego Biegu oraz marszu NW.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika lub korzystania z pomocy, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu oraz marszu NW obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów.
 3. Każdy uczestnik Biegu oraz marszu NW jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 4. Każdy uczestnik Biegu oraz marszu NW jest zobowiązany do zapoznania się                    z mapą przebiegu trasy.
 5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu oraz marszu NW.
 6. Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu.
 7. Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.
 8. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 12. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do aktualnych ograniczeń, nakazów              i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyświetleń: 6310

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ