V Mazurska Pętla Biegowa -cykl jubileuszowy (bieg wierualny)

Regulamin  

V Potrójna Pętla Mazurska – cykl jubileuszowy ( bieg wirtualny)

ORGANIZATOR

 • Organizatorem  „V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy” jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 • Współpraca: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Nadleśnictwo Giżycko, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Mazurski Park Krajobrazowy, Miasto Olecko, Wojewódzki Fundusz Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

CELE IMPREZY

 1. Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy w Polsce.
 2. Promocja ekologii i obcowania z przyrodą w aktywny sposób.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.

ZASADY BIEGU

 1. Bieg ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty). Bieg nie jest biegiem masowym.
 2. Bieg ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punktu poniżej.
 3. Bieg odbywa od 29 listopada do 17 grudnia 2021 r.
 4. Biegacze zobowiązują się przebyć jedne z dystansów w poniższych kategoriach:

Krutyń:

Bieg Jaskółki – 2,5 km
Bieg Czapli -5,0 km

Bieg Bociana – 10 km

Olecko :

Bieg Jeża – 2,5 km
Bieg Bobra -5,0 km

Bieg Łosia – 10 km

Giżycko:

Bieg Wiewiórki– 2,5 km
Bieg Dzika  -5,0 km

Bieg Jelenia – 10 km

 

 1. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
 2. Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów ze swoimi wynikami na adres: fundacja@jeziora.com.pl
 3. Organizator prosi także o przesłanie zdjęć z Waszych biegów z pamiątkowymi numerami startowymi. Chcemy zrobić z nich galerię i umieścić na naszej stronie
 4. Organizator zakłada limit osób na poszczególne biegi:
 1. Krutyń – 106 osób
 2. Olecko – 76 osób
 3. Giżycko – 54 osoby

ZGŁOSZENIA, PAKIETY, NAGRODY

 1. Zgłoszenia do biegu odbywały się będą poprzez stronę: elektronicznezapisy.pl od  dnia 25 listopada 2021 roku, do 16 grudnia 2021 r. do godziny 23.59 włącznie.
 2. Uczestnik wybiera jeden z 3 dostępnych pakietów Bieg Krutyń, Bieg Olecko lub Bieg Giżycko.
 3. Pakiet do odebrani osobiście w siedzibie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1 11-500 Giżycko
 4. Bieg jest darmowy.
 5. Organizator nie wysyła pakietów do uczestników
 6. W skład pakietu wchodzi  nr startowy, medal
 7. Organizator przewiduje losowanie nagród wśród osób, które udokumentują swój udział w trzech biegach Krutyń, Olecko, Giżycko.
 8. Dopuszczę się łączenie biegów stacjonarnych, które odbywały się w ramach V Potrójna Pętla Mazurska – cykl jubileuszowy w terminach:  Krutyń 04.09.202, Olecko 18.09.2021, Giżycko 02.10.2021 z biegami wirtualnymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy uczestnicy biorący udział w Biegu „V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy " startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku
  przeciwwskazań do udziału w imprezie
 • W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.
 • Dane uczestnika Imprezy mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE)) w celach :
 • organizacji, w tym rejestracji i prawidłowego przebiegu biegu oraz dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do biegu do zakończenia imprezy);
 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć (na okres 30 lat);
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko
  rozumianej opinii publicznej;
 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych
  Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami
  związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
 • Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
  - dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
  - ich sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania,
  - przenoszenia danych,
 • Administratorem Państwa danych jest Organizator.
 • Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 • Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku  związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusem covid-19. 
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

Wyświetleń: 791

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ