„Piątka” dla Kobiet z okazji

Międzynarodowego Dnia Kobiet

– Bieg 5 Km Jaworzno –

 

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Biegu „Piątka” dla Kobiet lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestniczka.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

 

 

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

tel. 32 745 10 30 (w.80)

fax 32 614 17 67

www.mckis.jaworzno.pl

 

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:

6 marca 2022 r. – Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „SOSINA”, ul. Bukowska, 43-600 Jaworzno, okolice kąpieliska przy plaży miejskiej.

Harmonogram:

9.00 – otwarcie biura zawodów

10.30 – zamknięcie biura zawodów

10.55 – powitanie zawodniczek na linii startu

11.00 – start biegu

12.00 – wręczenie nagród

 

TRASA BIEGU

 • Trasa biegu prowadzi drogami asfaltowymi oraz szutrowymi dookoła zalewu Sosina na dystansie ok. 5 km.
 • Na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne, ich ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
 • Zawodniczki zobowiązane są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.
 • Wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodniczki będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji.
 • Zawodniczki podczas biegu zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się
  do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 • Zawodniczki podczas biegu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
 • Trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie biegu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

 

KLASYFIKACJE

 • Generalna kobiet
 • Kategorie wiekowe:
  • K16 ; 16-35 lat (2006-1987)
  • K36 ; 36-49 lat (1986-1973)
  • K50 ; 50 lat i więcej (1972 i starsze)

 

POMIAR CZASU

Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu - za pomocą systemu chipowego.

Chip zostanie wydany każdej zawodniczce w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodniczka ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodniczki i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

 

NAGRODY

 • Generalna kobiet miejsca I – III → Karty podarunkowe
 • W kategoriach wiekowych miejsca I – III → Karty podarunkowe

 

Zawodniczki nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Wszystkie uczestniczki Biegu otrzymają pamiątkowe medale.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

 • „Piątka” dla kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – Bieg 5 Km Jaworzno - to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.
 • Do startu dopuszczone zostaną wyłącznie kobiety które ukończyły 16-ty rok życia.
 • Zawodniczki niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo
  w biegu.
 • Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
  w imprezie i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodniczkę oznacza, że zawodniczka zapoznała się
  z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Wszystkie zawodniczki startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane w biurze zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodniczki muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
 • Każda zawodniczka ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązana jest do jego przestrzegania.

 

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestniczek imprezy.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 1 lutego 2022
  do 28 lutego 2022 poprzez strony: mckis.jaworzno.pl oraz www.timing4u.pl .
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach mckis.jaworzno.pl oraz www.timing4u.pl .
 • Każda zawodniczka ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jej zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD".
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 • Uczestniczka ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,
  że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Wyświetleń: 1829

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ