REGULAMIN biegu
VI ECO CIDRY CROSS - Dychej na Księżej Górze Radzionków
11.06.2022 rok

 1. ORGANIZATOR
  1. Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”
  41-922 Radzionków ulica Świętego Wojciecha 15
  2. Patronat:
  Burmistrz Miasta Radzionków – Gabriel Tobor
  3. Patronaty medialny:
  - pozyskane przez organizatora.

 2. CELE
  1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  2. Integracja mieszkańców i środowiska sportowego.
  3. Organizowane przez nas zawody mają popularyzować wspólne bieganie, a zaproponowana forma ma uatrakcyjnić bieganie w grupie.
  4. Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Księża Góra i Ogrodu Botanicznego
  w Radzionkowie.


III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022 roku. Godziny startów poszczególnych dystansów zostaną podane do publicznej wiadomości na 14 dni przed imprezą (planowane godziny startów 10:00-11:00).
2. Miejsce: Teren Parku Księża Góra i obiekty MOSIR Radzionków , ul. Księżogórska 90.

IV TRASA I DYSTANS
1. Dystans dla biegaczy i maszerujących wynosi:
- Bieg główny – 10 km
- Nordic Walking – 5,0 km i 10 km

 

 1. Starty
  Bieg 10 km godz. 10:00

  NW 10 km godz. 10:30 – starty po 6 osób w odstępach 30 sek. (mężczyźni następnie kobiety)
  NW 5 km godz. 10:35 – starty po 6 osób w odstępach 30 sek. . (mężczyźni następnie kobiety)
 2. Trasa przebiegać będzie częściowo ścieżkami parkowymi oraz drogą asfaltową bez atestu PZLA.
  - start i meta będą znajdować się przy kąpielisku w Parku Księża Góra,
  - niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu,
  - trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej
  - trasa będzie oznaczona co 1 kilometr,
  - punkt z wodą na 5, 10 km trasy,
  - trasa o zróżnicowanej konfiguracji i podłożu (nawierzchni) .
 3. Po zakończeniu biegu głównego i NW odbędą się biegi dla dzieci na dystansach dla których zostanie przygotowany odrębny regulamin. Przewiduje się rozpoczęcie tych biegów po zakończeniu biegów głównych a przed dekoracją zawodników. Szczegóły w regulaminie biegów dzieci. Zapisy za pośrednictwem strony internetowej biegu od dnia 11.04.2022 roku do dnia 31.05.2022 roku oraz w dniu biegu w godz. 9.30 – 10.30. Opłata za udział w wysokości 10 zł za pośrednictwem platformy tPay.
 4. Limity i pomiar

1.Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu 10 km wynosi 1h30’ natomiast w marszu na 5 km wynosi 1h a na dystansie 10 km 2h.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu i marszu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia
z trasy.
3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg i marsz będzie realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji liczony jest czas netto.
4. Chip pomiarowy będzie należało umieścić zgodnie ze wskazaniami systemu pomiaru czasu. Numer startowy winien być umieszczony w widocznym miejscu z przodu na koszulce zawodnika – biegacza oraz z przodu i z tyłu na koszulce zawodnika NW. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu i marszu NW.

 1. UCZESTNICTWO
 2. W biegu głównym na dystansie 10 km oraz w Nordic Walking na dystansie 5,0 km i 10 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 18.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność w biegu lub marszu. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą wziąć udział w biegu lub marszu pod warunkiem złożenia oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na start, podpisanego w obecności obsługi biura zawodów. Przewiduje się start dzieci od 14 roku życia w zawodach NW pod warunkiem złożenia oświadczenia rodziców osobiście, dzieci te nie będą brane pod uwagę w klasyfikacjach.
  W biegu lub marszu NW mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z orzeczoną grupą inwalidzką za wyjątkiem osób poruszających się na wózkach z uwagi na profil trasy oraz charakter crossowy.
 4. W biegu i marszu NW razem obowiązuje limit startujących, który wynosi 500 osób.
 5. O zmieszczeniu się w limicie decyduje datę wpływu opłaty startowej na podane konto
  bankowe (obsługa płatności online Tpay), a nie termin zapisania się na bieg.
 6. Organizator zastrzega prawo zamknięcia listy startowej przed terminem biegu po wyczerpaniu limitu.
 7. Podpisując deklarację uczestnictwa, Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.


VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów.
Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu 10 czerwca 2022r w godzinach od 17:00 do 19:00 oraz 11 czerwca 2022 w biurze zawodów w godzinach od 7:30 do 9:30.
Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu (Obiekty Śląskiego Ogrodu Botanicznego - Księża Góra).
Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
Pakiet startowy składa się:
Zestaw startowy uzależniony od pozyskanych środków.
Pamiątkowy imienny numer startowy .
Wodę na trasie biegu i bezpośrednio po nim.
Kupon na ciepły posiłek po ukończeniu biegu.
Upominki przygotowane przez sponsorów.
Gadżet biegowy (np. opaska, rękawki, pas na numer startowy, pasek na chip startowy itp.)
Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia on-line do biegu będą przyjmowane poprzez www.elektronicznezapisy.pl link do zapisów dostępny na fanpagu https://www.facebook.com/cidrylotajom oraz stronie internetowej www.cidrylotajom.pl od dnia 01.02.2022 roku do dnia 20.05.2022 roku do godziny 23:59.
Każdy z uczestników biegu i marszu ma obowiązek sprawdzenia czy jest umieszczony na liście startowej. Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpływu wpłaty na konto organizatora.
Opłata startowa wynosi:

10 zł przez cały czas trwania zapisów dla osób które ukończyły 70 lat

40 zł od dnia 01.02.2022 r do 31.03.2022 r.

50 zł od dnia 01.04.2022 r do 30.04.202r
60 zł od dnia 01.05.2022 r do 20.05.2022 r.
oraz w dniu zawodów 70 zł (w przypadku posiadania wolnych pakietów startowych).
Płatności tylko poprzez platformę elektroniczną tPay dostępną bezpośrednio w panelu zapisów na stronie www.elektronicznezapisy.pl
Osoby z orzeczoną grupą inwalidzką zostają zwolnione z opłaty startowej. Podczas rejestracji na portalu obsługującym bieg osoby te muszą wybrać kategorię osoba niepełnosprawna a podczas weryfikacji w biurze zawodów okazać stosowny dokument potwierdzający posiadane uprawnienie do zwolnienia z opłaty startowej.
Osoby które w roku 2022 ukończą 70 lat są zwolnione z opłaty startowej.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
UWAGA !!!
1. W przypadku odwołania imprezy z uwagi na sytuację związaną z COVID19 (decyzje administracyjne uniemożliwiające jej przeprowadzenie) na ≥30 dni przed terminem jej organizacji opłata startowa zostanie zwrócona na konto startującego pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł
2. W przypadku odwołania imprezy z uwagi na sytuację związaną z COVID19 (decyzje administracyjne uniemożliwiające jej przeprowadzenie) na mniej niż 30 dni przed terminem jej organizacji opłata startowa nie zostanie zwrócona. Organizatorzy zapewnią uczestnikowi udział w imprezie w roku 2023 lub innej organizowanej przez Stowarzyszenie.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik który ukończy bieg i marsz NW w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
  2. W biegu i marszu NW, VI ECO CIDRY CROSS – Dychej na Księżej Górze Radzionków 2022 roku będą prowadzone następujące klasyfikacje generalne mężczyzn i kobiet:
  Open na wszystkich dystansach zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz kategorie wiekowe:
  K 16-29 M 16-29
  K 30-39 M 30-39
  K 40-49 M 40-49
  K 50-60 M 50-60
  K 60-70 M 60-70
  K 70+    M70+ NW
  O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia. Zwycięzcy oraz 2 i 3 miejsca w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają dyplom oraz pamiątkowy medal bądź statuetkę.
  3. W biegu jak i marszu NW zostaną wyłonieni/one najlepsze/si mieszkańcy Radzionkowa, które/rzy zostaną uhonorowane/i specjalnymi statuetkami
  Puchary za miejsca w kategoriach zarówno biegu jak i NW wręczone zostaną po zamknięciu
  i zweryfikowaniu list z wynikami.
  Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów bezpośrednio po zakończeniu biegu.
  4. Zawodnicy/czki z miejsc 1-3 kategorii Open nie będą brani/e pod uwagę w ustalaniu miejsc
  w kategoriach wiekowych.

UWAGA!!!
Ostateczny kształt kategorii wiekowych na poszczególnych dystansach zostanie opublikowany po zakończeniu zapisów.

IX. ZASADY MARSZU NORDIC WALKING
1. Definicja marszu Nordic Walking:
„Przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu z zachowaniem stałego kontaktu jednej ze stóp z podłożem, wspomagane specjalnie wykonanymi kijami do Nordic Walking”
2. Elementy prawidłowej techniki Nordic Walking:
a) kontakt stopy z podłożem przez cały czas trwania marszu
b) naprzemienna do stawianego kroku, obszerna praca ramion co najmniej do linii biodra
c) wyraźne odbicie za pomocą kija NW wbijanego ukośnie do tyłu w podłoże na odcinku pomiędzy stopami towarzyszące poszczególnym krokom.
3. Zasady sędziowania Zasady sędziowania zostaną określone w odrębnym załączniku do regulaminu. Zawody sędziowsko będą obsługiwane przez sędziów Nordic Walking.

X. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności
na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej organizatora.

 XI.ZWROTY I REKLAMACJE

Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.
2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
6. Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę.
7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej .
8. Osoby biorące udział podczas wspólnego biegu i marszu VI ECO CIDRY CROSS - Dychej na Księżnej Górze w Radzionkowie wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć ze w/w biegu na stronie www.facebook.com/cidrylotajom/
9. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych w procesie rejestracji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.
10. Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd itp. pokrywają uczestnicy.
11. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
12. Kontakt do Stowarzyszenia „Cidry Lotajom” ul. Św. Wojciecha 15 , 41-922 Radzionków adres korespondencyjny ul. Knosały 61A skrytka pocztowa 7L, 41-922 Radzionków, email: cidry.lotajom@gmail.com

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) RODO oraz oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – RODO czyli realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w biegu oraz art. 6 ust. 1 lit. a – RODO wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych wykraczających poza wymagania regulaminu w tym wizerunku.
3. Współadministratorami danych osobowych są
1) Organizator biegu : Zarząd Stowarzyszenia Cidry Lotajom reprezentujący Stowarzyszenie Cidry Lotajom z siedzibą Radzionków 41-922, ul. Św. Wojciecha 15 w zakresie organizacji
i przeprowadzenia biegów, wyłonienia zwycięzców
2) Operator Strony Internetowej elektronicznezapisy.pl w zakresie publikacji wyników biegów po zakończeniu biegu.
4. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy następujące zakresy odpowiedzialności:
1) Organizator - Zarząd odpowiedzialny jest za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz wykonanie Twoich praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia biegu wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, celom archiwalnym oraz promocji.
2) Operator strony internetowej elektronicznezapisy.pl odpowiedzialny jest za wykonanie Twoich praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na platformie zmierzymyczas.pl dotyczących publikacji wyników biegu.
3) Niezależnie od tych ustaleń możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze współadministratorów, w takim przypadku nastąpi przekazie żądania do drugiego wspoładministratora, który zrealizuje twoje uprawnienie.

 1. Współadministratorzy wyznaczają punkt kontaktowy - Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  pod adresem poczty elektronicznej: cidry.lotajom@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby: Radzionków 41-922, ul. Św. Wojciecha 15
  6. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celom archiwalnym. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
  7. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.
  8. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa: prawo dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody.
  9. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.
  10. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
  11. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.
  12. Prawo określone w ust. 11 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internetowej, w prasie miejskiej i lokalnej oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, rok urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
  13. Organizator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
  14. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie podpisanych umów z Organizatorem.
  15. Współadministratorzy oświadczają, że stosują rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy.
  W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie
  i wykorzystanie danych.

 

Wyświetleń: 12362

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ