Zasady, które obowiązywać będą podczas imprez towarzyszących:

Uwaga, Uwaga!!!

Zasady Biegów Towarzyszących i Marszu NW:

 • Przewidujemy przeprowadzenie biegu oraz marszu nordic walking na dystansie 5km w przypadku minimum 50 zgłoszeń do biegu          i marszu NW (start na tych dystansach odbędzie się po zakończeniu Maratonu lub po 5 godzinach od startu maratończyków)
 • Nie zapominamy o Was i oczywiście kategorie open i wiekowe będą zabezpieczone!!!
 • Oczywiście będziemy Was informować o wszystkim na bieząco!!!
 • Losowanie nagród wśród Wszystkich Uczestników odbędzie się po zakończeniu wręczania nagród w kategoriach open i wiekowych        w dniu 10.07.2022 roku!!!
 • Regulaminy zostaną opublikowane po osiągnięciu limitów imprez towarzyszących!!!

Z wyrazami szacunku, Organizatorzy.

 

Regulamin 1. Maratonu Bursztynowego 

Organizatorzy:

Organizatorami  1. Maratonu Bursztynowego  sa:

- Gmina Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.

- Organizacja Imprez Sportowych „Valdano” Ryszard Walendziak, NIP 7651298168, REGON 220522640

 • Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 791-730-224 oraz (+48) 885-918-171, mailowo:valdano.rw@interia.pl

Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w dniu 10 lipca 2022 roku w Jantarze (Gmina Stegna).
 • Start biegu nastąpi o godzinie 8:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 10 minutach od strzału startera.
  Start biegu może nastąpić w falach. W takim przypadku start pierwszej fali nastąpi o godzinie 8:00, a linia startu zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od strzału startera dla danej fali. Przyporządkowanie poszczególnych uczestników do zaplanowanych fal startowych nastąpi najpóźniej na około 3 tygodnie przed biegiem.*
 • Długość trasy: 42,195 km. Trasa będzie posiadać atest PZLA.
 • Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronach:  FB Gmina Stegna, FB Reichard von Valdano, http://turystyka-stegna.pl/?p=kalendarz.
  Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na ww stronach.. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 • Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
 • Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach, według kolorów oznaczeń na numerach startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez uczestnika wyniku, podanego w formularzu zgłoszeniowym. Edycja deklarowanego wyniku jest możliwa do 30 czerwca 2022 r. Osobom wnoszącym opłatę startową po 30 czerwca 2022 r. organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z deklarowanego wyniku.
 • Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na FB Reichard von Valdano Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.*

Limit czasu

 • Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin 30 minut, liczony od strzału startera dla danej fali*.
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojścia do mety.
 • Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

Uczestnictwo

 • Prawo startu w biegu maratońskim mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 10 lipca 2022 r. ukończą 18 lat (urodzone przed 25.09.2004 r.).
 • Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:

- osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

- przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.
Godziny pracy Biura Zawodów:
09 lipca 2022 (sobota) – 18:00 – 21:00
10 lipca 2022 (niedziela) – 06:00 – 07:30
Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów  będzie czynne tylko do 07.30.

 • W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
 • Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 • Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
 • Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 • Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.elektronicznezapisy.pl
 • Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
 • Rejestracja prowadzona będzie w następujących etapach:

- od 01 lutego  2022 r. do 31marca 2022 r.

- od 01 kwietnia  2022 r. do 31 maja 2022 r.

- od 01 czerwca  2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

 • Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 30.06.2022 r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów                 
 • Maratonu Bursztynowego, z zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się od 01.07.2022 r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 250.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie w/w.

Opłaty

 • Każdy uczestnik 1. Maratonu Bursztynowego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). 
  Ulgowe stawki opłaty startowej dla obywateli Polski i osób zamieszkujących w Polsce wynoszą:

            - od 01 lutego  2022 r. do 31marca 2022 r.: 89,00 PLN  

- od 01 kwietnia  2022 r. do 31 maja 2022 r.: 109,00 PLN 

- od 01 czerwca  2022 r. do 30 czerwca 2022 r.: 129,00 PLN 

- od 02 lipca 2022 r. do 03 lipca 2022 r.: 150,00 PLN

 • Osoby, które dokonały opłaty startowej po 30 czerwca 2022 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 • W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 • Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu Blue Media. Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
 • Osobom urodzonym 03.07.1957 r. lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% podstawowej opłaty startowej obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu                    z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Uczestnik, do 31 maja 2022 r., ma możliwość zadeklarowania rezygnacji ze startu i przeniesienia opłaty:
  • na inną imprezę Organizacji Imprez sportowych „Valdano”  – środki pozostają na profilu uczestnika, z możliwością wykorzystania po zapisaniu się na inny bieg,
  • na innego zawodnika – nowego uczestnika obowiązują aktualne stawki opłaty startowe, zaś w przypadku gdy wpłacona kwota jest wyższa od kwoty nowego zgłoszenia – nadwyżka pozostaje na profilu rezygnującego uczestnika. Wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych.
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona i do odebrania w dniu zawodów lub dzień wcześniej.
  Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres valdano.rw@interia.pl . Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).

Depozyty, wyżywienie i noclegi

 • Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 • Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania     z przebieralni i pryszniców ( pod warunkiem obostrzeń Cowidowych).
 • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i posiłek).

Punkty odżywiania i punkty kontrolne

 • Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone począwszy od 5 kilometra. Dodatkowo na co drugim punkcie począwszy od 10 kilometra będą znajdować się napoje izotoniczne oraz banany.
 • Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.
 • W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się kabiny WC.
 • Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 10, 20, 30, 40, oraz punkt końcowy na mecie.
 • Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Klasyfikacje i wyniki

 • Podczas 1. Maratonu bursztynowego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe:

 1. K-20 / M-20 (roczniki 1993-2004) 
 2. K-30 / M-30 (roczniki 1983-1992) 
 3. K-40 / M-40 (roczniki 1973-1982) 
 4. K-50 / M-50 (roczniki 1963-1972) 
 5. K-60 / M-60 (roczniki 1953-1962) 
 6. K-70 / M-70 (roczniki 1943-1952) 
 7. K-80 / M-80 (roczniki 1942 i starsi
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
 • Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie będzie co najmniej 5 mężczyzn i 5 kobiet, liczba 100 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto liczonych od przekroczenia linii startu).
 • W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 • Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.elektronicznezapisy.pl  bezpośrednio po biegu.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 04 lipca 2022 r. do godz. 18.00 na adres mailowy valdano.rw@interia.pl  Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 8 lipca 2022 r.
 • Dyplom (certyfikat) ukończenia 1. Maratonu Bursztynowego do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl  najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

Nagrody

 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 01. Maraton Bursztynowy otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe, niepowtarzalne  puchary.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród  rzeczowych w kategoriach open.

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 • Przebywanie na trasie 1. Maratonu Bursztynowego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem podczas trasy maratońskiej. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 • W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i Organizacji Imprez sportowych „Valdano””, udostępniania sponsorom oraz partnerom 1. Maratonu Bursztynowego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Gminy Stegna na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów/ partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 1. Maratonu Bursztynowego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

 

 

Regulamin Otwartych Drużynowych Bursztynowych Mistrzostw Polski w ramach 1. Maratonu Bursztynowego.

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin1. Maratonu Bursztynowego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej, decyduje o składzie drużyny, występuje w imieniu drużyny, kontaktuje się z organizatorami biegu
 5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza.  W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę lub biegu nie ukończy żadna kobieta reprezentująca drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
 6. Do klasyfikacji drużynowej mogą być zgłoszone wyłącznie osoby, które przed terminem składania zgłoszeń do ww. klasyfikacji mają nadane numery startowe.
 7. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres  na załączonym formularzu. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 30 czerwca 2022 roku. Po tej dacie jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.
 8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
 9. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 10. Trzy najlepsze drużyny otrzymają niepowtarzalne puchary.
 11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 1. Maratonu Bursztynowego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wyświetleń: 2411

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ