REGULAMIN

 

 „TERENOWA GEHENNA”  ŻWIROWNIA – TOR MOTOKROSOWY, 24 kwietnia 2022 roku 

Organizatorzy:

Gmina Dzierzgoń, Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoń na Start, Sekcja Lekkoatletyczna DKS Powiśle,  Dzierzgoński  Ośrodek  Kultury. Nadwiślańska  Fundacja Rozwoju. 

Patronat Honorowy: 

 • Jolanta SZEWCZUN – Burmistrz Dzierzgonia. 

Cel:

 • popularyzowanie biegania, jako najprostszej formy ruchu;
 • promocja Gminy Dzierzgoń;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • promocja produktów tradycyjnych i lokalnych;
 • aktywizacja środowiska lokalnego  oraz integracja. 

Patronat medialny: 

 • Dzierzgoń Twoje Miasto. 

Program zawodów:

 • TERMIN I MIEJSCE:
 1. 24 kwietnia 2022 roku Żwirownia ( Tor Motokrosowy)  Gmina Dzierzgoń.
 2. Dystans: ok. 5 km.
 3. Bieg towarzyszący dla dzieci  300m.
 4. Start oraz meta Biegu oraz Marszu NW Żwirownia (Tor Motokrosowy) 

 Limit czasu:

 1. Limit czasu dla Biegu i Marszu NW wynosi 1 h i 30 minut. (słownie: jedna godzina i 30 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu lub marszu NW zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

Punkty medyczne – w okolicach mety znajdować oraz na trasie biegu będą usytuowane stanowiska ratowników medycznych.

 Ustalony został limit dla biegu i marszu NW na dystansie 5 km dla 150 uczestników (100 bieg/ 50 marsz NW oraz w biegu towarzyszącym 50 bieg dla dzieci razem 200 osób). Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej  . www.elektronicznezapisy.pl .W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostanie zamknięta.

 

Zgłoszenia do biegu przez portal www.elektronicznezapisy.pl wpłata na konto

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIERZGOŃ NA START

ul.Krzywa 16, 82 – 440 Dzierzgoń

Numer konta :    39 8310 0002 0012 9479 2000 0010 

DO 20 KWIETNIA  2022, DO GODZ.24.00

TYTUŁEM: TERENOWA GEHENNA ORAZ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

 1.  W biegu na dystansie 5 km mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 24.04.2022 roku ukończyli 12 rok życia (od 2010 rocznika). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 12-18 lat (które w dniu biegu tj. 24 kwietnia 2022 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości ) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.   

Biuro zawodów  mieścić się będzie w OKOLICY STARTU ŻWIROWNIA (TOR MOTOKROSOWY) Czynne w dniu imprezy tj. 24 kwietnia 2022 roku od godziny 9:20 do godziny 11:20. Biuro zawodów po godzinie 11:20 zostaje zamknięte. W dniu 24 kwietnia 2022 roku w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem.

PROGRAM IMPREZY:

24.04.2022 r. (niedziela)

 • 9:20 –11:20 – otwarcie biura zawodów;
 • 11:25 – 11:30 rozgrzewka dla dzieci
 • 11:30 – 11:40 start do biegu dla dzieci ( bieg towarzyszący )
 • 11:40 – 11:50 – wspólna rozgrzewka;
 • 11:51 – uroczyste otwarcie biegu przez Panią Burmistrz Dzierzgonia Jolantę Szewczun;
 • 12:00 – start do Biegu;
 • 12:01 – start do Marszu NW;
 • 13:30 – 13.32: regulaminowe zakończenie biegu oraz Marszu NW;
 • 13:40 – ceremonia dekoracji

Uwaga!!! w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

 W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

 • numer startowy wraz z czterema agrafkami;
 • posiłek regeneracyjny;
 • unikatowy medal tłoczony na mecie; 
 • szanse na  atrakcyjne nagrody w losowaniu (tylko dla osób obecnych na zakończeniu ze swoim numerem startowym)  

Organizator przewiduje  200 pakietów startowych. 150 bieg i marsz NW 5 km, 50 bieg dla dzieci.

Opłata startowa w biegu oraz marszu NW : 

 1. od 15.02.2022 do 28.02.2022 -  45 zł
 2. od 01.03.2022 do 20.04.2022 -  50 zł
 3. od 15.02.2022 do 31.03.2022 - mieszkańcy gminy Dzierzgoń  35 zł
 4. od 01.04.2022 do 20.04.2022 - mieszkańcy gminy Dzierzgoń  40 zł
 5. od 15.02.2022 do 31.03.2022 - pakiet  z koszulką + 70 zł

 

Opłata startowa w biegu dla dzieci :

 1. od 15.03.2022 do 20.04.2022  - 20 zł
 2. od 15.02.2022 do 20.04.2022  - 15 zł mieszkańcy gminy Dzierzgoń

W biurze zawodów będą prowadzone również  zapisy i przyjmowane  opłaty startowe.

Opłata startowa  w dniu zawodów wynosi  w biegu  oraz  marszu NW  - 60 zł, bieg dla dzieci  25 zł.

 

Klasyfikacja_końcowa:                                                                                                                                             

Prowadzona będzie w niżej wymienionych grupach wiekowych dla            

 KOBIET i MĘŻCZYZN w biegu:

 

KAT.                  ROCZNIK                       NAGRODA                             MIEJSCA

 

OPEN K/M

 

           

             STATUETKA + NAGRODA    

 

                 1 - 3

 

K/M-12/19

 

Rocznik 2009-2003

            

             STATUETKA

        

                 1 - 3

 

K/M-20/39

 

Rocznik 2002-1983

          

             STATUETKA

        

                 1 - 3

 

K/M-40/59

 

Rocznik 1982-1963

            

             STATUETKA

 

 

                 1 - 3

K/M-60 i więcej

 

Rocznik 1962 -

 

             STATUETKA

 

\                1 - 3

 

Prowadzona będzie w niżej wymienionych grupach wiekowych dla

 

KOBIET i MĘŻCZYN w Marszu NW:

 

KAT.               ROCZNIK                                NAGRODA                          MIEJSCA

 

 

OPEN K/M

 

 

STATUETKA + NAGRODA

 

             1 - 3

 

K/M-12/39

 

roczniki 2009-1983

 

STATUETKA

 

1 – 3

K/M-40 i więcej

 

roczniki 1982-  

 

STATUETKA

 

1 – 3

 

Prowadzona będzie kategoria K i M ( 1-3 ) najlepszy mieszkaniec gminy Dzierzgoń.

 

Prowadzona będzie kategoria K i M  najstarszy uczestnik.

Opis trasy biegu oraz marszu NW:

Trasa ma charakter terenowy/przełajowy i prowadzić będzie w 100% drogami leśnymi o zmiennej nawierzchni ( TOR MOTOKROSOWY)

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu, Marszu NW jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 150 biegaczy / maszerów NW oraz 50 bieg towarzyszący dla dzieci w przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
 3. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781) z Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu, Marszu NW na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane  do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 4. Odbiór Pakietu Startowego. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów na terenie Startu w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego). W celu odbioru Pakietu Startowego i Numeru Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Pakiet Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 

 

Więcej w regulaminie

 

 

Wyświetleń: 7142

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ