I CROSS BĘDZINA


R E G U L A M I N
 
I CROSS BĘDZINA


Bieg na dystansie ok. 10 km
 Będzin, 22 maja 2022r.


I. ORGANIZATORZY
1. Biegowa Kuźnia,
2. Urząd Miasta Będzin (Wydział Promocji).

II. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej oraz prostej formy sportu i wypoczynku,
2. Promocja Biegowej Kuźni,
3. Promocja miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Będzina.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA
1. Termin: 22 maja 2022 (niedziela),
2. Start biegu odbędzie się o godz. 10:00, park Rozkówka ul. Wojciecha Kilara 48, Będzin,
3. Meta biegu: park Rozkówka, ul. Wojciecha Kilara 48, Będzin,
4. Trasa przebiegać będzie ścieżkami na terenie dzielnicy Będzin- Grodziec.
5. Trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach skrzyżowań zabezpieczona przez osoby wyznaczone do kierowania ruchu.
7. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie Organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
8. Limit czasu biegu wynosi 120 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
9. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania z przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.
10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parku Rozkówka, przy amfiteatrze:
- niedziela 22 maja 2022 r. w godz. 7.00 – 9.30
Uwaga: Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
Program szczegółowy w dniu imprezy:
godz. 7:00 - otwarcie biura zawodów,
godz. 9:30 - zamknięcie biura zawodów,
godz. 9:50 - powitanie zawodników na linii startu,
godz. 10:00 - start biegu,
godz. 12:00 - wręczenie nagród zwycięzcom Biegu,
godz. 14:00 - zamknięcie zawodów.

IV. UCZESTNICTWO
1. Bieg ma charakter otwarty i będzie prowadzony w duchu fair play.
2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 22 maja 2022 roku ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, w dniu startu od 7:00 do 9:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną.
Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
5. Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom Organizatorów i służb porządkowych - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.
6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
11. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
13. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami, pomiar czasu, medal na mecie (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie), posiłek regeneracyjny po biegu, opiekę medyczną i inne w zależności od pozyskanych sponsorów.
15. Ze względu na panującą pandemię bieg może zostać zorganizowany w formie wirtualnej (wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej i od panujących obostrzeń).  W przypadku zmiany wydarzenia na wirtualne Organizator zobowiązuje się do wysłania pakietu na adres podany w formularzu (dotyczy osób opłaconych w terminie podanym w punkcie 3, rozdział V). Koszt wysyłki organizator pokrywa tylko raz w razie nieodebrania pakietu od kuriera/poczty uczestnik może poprosić o ponowne wysłanie   po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.
16. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do dnia 15.05.2022. W tym celu należy się skontaktować z Organizatorem pod adresem e-mail: biegowa.kuznia@gmail.com

Opłata za przepisanie pakietu wynosi 10 zł. Opłatę należy uiścić na numer konta podany przez Organizatora.

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1.Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl
2. W biegu obowiązuje limit do 500 opłaconych uczestników.
3. Zapisy rozpoczynają się w dniu 08.03.2022 r. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 18.05.2022 r. o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu w terminie wcześniejszym).
4. Każdy uczestnik po rejestracji do biegu dokonuje opłaty startowej na portalu zapisów.
5. Opłata za bieg wynosi 50 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2022 roku do godz. 23:59. 80 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty w biurze zawodów, jeśli limit uczestników nie został wyczerpany.
6. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe w BANKU SKOK
im. Stefczyka: „KONTAKT PLUS”, numer konta 81 7065 0002 0650 9882 1104 0001. Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, I CROSS BĘDZINA.
7. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
8. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONE przy nazwisku zawodnika na liście startowej.
9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy Organizatora.
10. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
11. Opłatę należy wnosić za pomocą systemu wpłat automatycznych
12. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: biegowa.kuznia@gmail.com

VI. KLASYFIKACJE
1. CROSS BĘDZINA – bieg na ok 10km
– OPEN mężczyzn,
– OPEN kobiet,
– DRUŻYNOWA – drużyna składa się z trzech zawodników w tym przynajmniej jednej kobiety. Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie się minimum 8 drużyn na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia drużyny.
2.Organizator ma prawo do wprowadzania dodatkowych klasyfikacji podczas biegu osobnym regulaminem.
3.Bieg jest częścią Crossowego Pucharu Zagłębia, w który wejdzie 5 biegów. Zasady klasyfikacji i biegi wchodzące w skład pucharu będą regulować zapisy osobnego regulaminu całego cyklu.

VII. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja 10 km bieg - w kategorii ogólnej kobiet, mężczyzn oraz drużynowej zostaną uhonorowane nagrodami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają Organizatorzy.
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestników obowiązują zasady poszanowania przyrody oraz zakaz pozostawiania śmieci na całej trasie biegu. W przypadku niezastosowania się zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
3. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.
4. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór.
5. Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych, a ich odbiór będzie możliwy po okazaniu numeru.
6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu, po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł.
7. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
9. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie uniemożliwia zmierzenie czasu, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
10. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
11. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu    na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
13. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
14. Uczestnik biegu akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.


DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!
BIEGOWA KUŹNIA

Kontakt do Organizatora:
Biegowa Kuźnia
e-mail: biegowa.kuznia@gmail.com
Tomasz Kowal
512 007 757

Wyświetleń: 10259

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ