Impreza została odwołana

Uwaga!
Ze względu na bardzo znikome zainteresowanie przedsięwzięciem sportowym pn. " Bursztynowy Cyklocross", który pierwotnie został zaplanowany na dzień 24.04.2022 roku, jesteśmy zmuszeni odwołać wyżej wymienione wydarzenie sportowe.
Jednocześnie zapraszamy serdecznie w dniu 04 czerwca 2022 roku na wydarzenie sportowe pn. " BURSZTYNOWA GMINA STEGNA O ZACHODZIE SŁOŃCA" połączone z wyścigiem rowerowym w terenie oraz biegiem i marszem NW.
Za niedogodności bardzo przepraszamy,
z wyrazami szacunku,
Organizatorzy.
ps. bardzo prosimy o kontakt telefoniczny (791-730-224) odnośnie zwrotu opłat.

REGULAMIN

  Bursztynowego CYCLOCROSSU

Organizatorzy:

 • Organizatorami   Bursztynowego Cyklocrossu są:

         - Gmina Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.

         - Organizacja Imprez Sportowych „Valdano” Ryszard Walendziak,

         NIP 7651298168, REGON 220522640

 • Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 791-730-224 oraz (+48) 885-918-171, mailowo:valdano.rw@interia.pl

 Termin i miejsce

 • Strat odbędzie się w dniu 24 kwietnia  2022 roku w Jantarze (Gmina Stegna).
 • Start  nastąpi o godzinie 12:00 (dłuższy dystans, 40 km) 12:01 (krótszy dystans, 20 km). Linia startu zostanie zamknięta po ok. 10 minutach od strzału starterów.
 • Długość trasy: ok. 40 km i  ok. 20 km.
 • Dokładna trasa cykocrossu zostanie ogłoszona na stronach FB Gmina Stegna, FB Reichard von Valdano, http://turystyka-stegna.pl/?p=kalendarz
 • Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na w/w stronach…
 • Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 • Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
 • Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach, według kolorów oznaczeń na numerach startowych. 1- 40km, 2- 20 km
 • Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na ww stronach internetowych i społecznościowych. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

Limit czasu

 • Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący maksymalnie 2 godziny, liczony od strzału startera.
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą cyklocrossu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania jazdy.
 • Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

Uczestnictwo

 • Prawo startu w cyklocrossie mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 24 kwietnia  2022 r. ukończą 16 lat (urodzone przed 24.04.2006 r.).
 • Wszyscy uczestnicy startujący w cyklocrossie muszą zostać zweryfikowani   w Biurze Zawodów.
 • Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać, osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed „Bursztynowy Cyklocross”) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.
Godziny pracy Biura Zawodów:
24 kwietnia 2022 (niedziela): 09.00 – 11:30

 • Uwaga! W dniu „Bursztynowy Cyklocross”, Biuro Zawodów  będzie czynne tylko do 11.30.
 • Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 • Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania cyklocrossu.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.elektronicznezapisy.pl
 • Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
 • Rejestracja prowadzona będzie w następujących etapach, od 22 marca  2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.
 • Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 22.04.2022 r. Zapisanie się do cyklocrossu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników.

Opłaty

 • Każdy uczestnik  ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego), od 22 marca  2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.: 50,00 PLN

Na numer konta:

ORGANIZACXJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”

ING BANK ŚLASKI

07 1050 1764 1000 0097 2221 9137

Z dopiskiem: Imię i Nazwisko Bursztynowy Cyklocross

 • Osoby, które dokonały opłaty startowej po 22 kwietnia  2022 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona i do odebrania w dniu zawodów.
 • Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres valdano.rw@interia.pl . Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).

 

Klasyfikacje i wyniki

 • Podczas Bursztynowego Cyklocrossu prowadzone będą następujące klasyfikacje na dystansach 40 i 20 km:
 1. Klasyfikacja generalna
 2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
 3. Klasyfikacje wiekowe:
   • K-20 / M-20 (roczniki 2006-2002) 
   • K-30 / M-30 (roczniki 2001-1992) 
   • K-40 / M-40 (roczniki 1991-1982) 
   • K-50 / M-50 (roczniki 1981-1972) 
   • K-60 / M-60 (roczniki 1971-1962) 
   • K-70 / M-70 (roczniki 1961-1952) 
   • K-80 / M-80 (roczniki 1951 i starsi)

 

 • W wynikach końcowych cyklocrossu każdy uczestnik otrzymuje informację   o czasie brutto i netto.
 • Nieoficjalne wyniki cyklocrossu zostaną zamieszczone na stronie www.elektronicznezapisy.pl  bezpośrednio po zamknięciu mety.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godz. 18.00 na adres mailowy valdano.rw@interia.pl  
 • Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2022 r.
 • Dyplom (certyfikat) ukończenia Bursztynowego Cyklocrossu do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl  najpóźniej po upływie 7 dni od imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

Nagrody

 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bursztynowy Cyklocross otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe, niepowtarzalne  puchary.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród  rzeczowych w kategoriach open.

 

 

Więcej w regulaminie

Zapraszamy Organizatorzy

Wyświetleń: 1185

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ