REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ BIEGIEM DO LATA
w Miastku 05.06.2022

CEL IMPREZY BIEGOWEJ:
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej.
2. Promowanie zdrowego stylu życia.
3. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa;
4. Promocja Miasta i Gminy Miastko.
ORGANIZATOR:
Miasteckie Towarzystwo Sportowe HAMER w Miastku przy udziale OSIR Miastko.
Kontakt do organizatora: mts.hamer@gmail.com
TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2022 r. (niedziela) o godz. 11.00 w Miastku, w województwie pomorskim.
2. Miejsce startu i mety: plaża nad jeziorem Lednik, ul Jeziorna.
DYSTANS, TRASA:
1. W ramach imprezy biegowej „Biegiem do lata” zorganizowane będą dwa równoległe biegi na dystansie: 8 km i 15 km, z jednoczesnym startem. (trasa nieatestowana).
2. Trasa obydwu biegów poprowadzona jest kompleksem leśnym (droga bita, szutrowa, częściowo utwardzona).
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy.
4. Trasy będą oznaczone i zabezpieczone przez funkcjonariuszy służb oraz wolontariuszy. Trasy zostaną oznaczone w sposób dający pewność identyfikacji poszczególnych dystansów.
KATEGORIE:
Zawodnicy będą sklasyfikowani według następujących kategorii:
1. Kategoria generalna kobiet (K/OPEN-8 km i K/OPEN-15 km).
2. Kategoria generalna mężczyzn (M/OPEN-8 km i M/OPEN-15 km).
3. Kategorie wiekowe kobiet (K) i mężczyzn (M)
K / M - 20 16 – 29 lat
K / M - 30 30 – 39 lat
K / M - 40 40 – 49 lat
K / M - 50 50 – 59 lat
K / M - 60 60 – i więcej
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale na mecie.
2. Dla zwycięzców w kategorii generalnej Open 8 km (K/M) dla miejsc 1.-3
3. Dla zwycięzców w kategorii generalnej Open 15 km (K/M) dla miejsc 1.-3
4. Dla zwycięzców 1.miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych dystans 8 km (K/M).
5. Dla zwycięzców 1.miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych dystans 15 km (K/M)
6. W klasyfikacji na najlepszego zawodnika i zawodniczkę MTS HAMER (miejsce 1. K/M).
7. Nagrody nie dublują się - zawodnik nagrodzony w kategorii generalnej nie jest nagradzany w kategorii wiekowej.
8. Wśród wszystkich uczestników biegu, po jego zakończeniu przewidujemy rozlosowanie nagród rzeczowych. Nastąpi to po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród indywidualnych
UCZESTNICTWO:
1. W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy w dniu zawodów ukończą 16-ty rok życia.
2. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują własnoręcznie oświadczenie, że są zdolni do biegu, startują na własną odpowiedzialność i nie będą rościć żadnych praw wobec organizatora za własną niedyspozycję do biegu i ewentualne szkody na zdrowiu lub życiu powstałe w wyniku tej niedyspozycji (podst. prawna: Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dnia 12.09.2001 r.) lub przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych.
3. Zawodnicy w wieku 16-18 lat zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub opiekunów prawnych, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów przed startem.
4. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w biegu wynosi 250 osób (sumarycznie dla obydwu dystansów). W  przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia  zapisów.  
5. Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez 
Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości i terminie.
6. O udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Opłacone zgłoszenia online przyjmowane będą wyłącznie do dnia 27 maja 2022 r.
7. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie i dokonanie wpłaty wpisowego, w wysokości:
a) 40 zł,
b) 50 zł po 27 maja 2022 na wskazane konto lub gotówką w dniu zawodów.
8. Jeśli w zapisach on-line nie został wyczerpany limit uczestników, zgłoszenia mogą być również przyjmowane w biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00- 10.30.
9. W miejsce osób zapisanych online, które nie odbiorą pakietów w biurze zawodów do godz. 10.30 organizator umożliwia start dodatkowym, niezapisanym on-line zawodnikom, którzy zgłoszą się w dniu biegu.
10. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych z pakietem startowym odbędzie się w dniu zawodów 05.06.2022 r. w biurze zawodów 9.00-10.30.
11. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu
12. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów umieszczanych na butach. Odbiór chipa możliwy będzie w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Posiadanie chipa jest niezbędne do sklasyfikowania zawodnika. Po zawodach obowiązkowy zwrot chipa.
OPŁATA STARTOWA:
1. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
2. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzyma:  ■ numer startowy ■ chip do pomiaru
czasu w numerze startowym ,  ■ napoje (woda) na trasie i mecie biegu, ■ posiłek regeneracyjny na
mecie, ■ pamiątkowy medal na mecie,   ■ pomiar czasu, w tym możliwość uzyskania wyniku w formie SMS,  
3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się biegu z przyczyn leżących po stronie organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia na trasie punkty z wodą pitną oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
2. Bieg odbędzie bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie biegu, uwzględniając ruch pojazdów;
4. Uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora
5. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb zawodów, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku; w tym na zamieszczanie danych w przekazach telewizyjnych oraz publikacjach prasowych i materiałach organizatora.

Wyświetleń: 6410

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ