!!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

ZAPISY TRWAJĄ DALEJ POD NOWYM ADRESEM

!!! LINK DO ZAPISÓW !!!

 

REGULAMIN V CROSS - MOL

3 września 2022r.

 

 1. Cel wydarzenia

 

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 • Promocja dzielnicy „Miechowice” oraz Miechowickiej Ostoi Leśnej jako miejsca do zdrowego, aktywnego wypoczynku.

 

 1. Organizatorzy
 • Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa”.

 

 1. Patronat:
 • Urząd Miejski w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2

 

 1. Termin i miejsce
 • 3 września 2022 r. w godz. 8:00 – 14:00
 • Bytom, dzielnica Miechowice, ul. Felińskiego, boisko sportowe „Dołek” o Biuro Zawodów czynne w godz. 8:00 – 10:00
 • Start biegów dzieci: 8:30
 • Dekoracja dzieci: 9:45
 • Start biegu głównego: godz. 11:00
 • Limit czasowy biegu głównego: 2 godz.
 • Start marszu Nordic Walking: godz. 11:10
 • Limit czasowy marszu Nordic Walking: 1,5 godz.
 • Dekoracja zawodników w biegu głównym i NW: godz. 13:00
 • Zakończenie: godz. 14:00

 

 1. Trasa biegu głównego
 • Dystans biegu: ok. 10km;
 • Trasa biegu głównego ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi Leśnej;
 • Trasa będzie oznakowana taśmami, oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.
 • Oznaczenia dystansu – co 1 km.

 

 1. Trasa marszu Nordic Walking o Dystans marszu: ok. 5,5km;
 • Trasa marszu Nordic Walking ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi Leśnej;
 • Trasa będzie oznakowana taśmami, oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.
 • Zawody odbędą się zgodnie z przepisami zawodów Nordic Walking.
 • Oznaczenia dystansu – co 1 km.

 

 1. Organizacja biegu
 • Start biegu będzie miał charakter masowy.
 • Pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie.

 

 

 1. Zasady uczestnictwa
 • W biegu głównym i Nordic Walking może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik lub nieletni który ukończył 16 rok życia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego), który:
  • zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego lub zapisze w Biurze Zawodów w dniu wydarzenia,
  • podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz.1095);
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji wydarzenia.
 • Podczas marszu Nordic Walking zawodnicy przemieszczają się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. Na trasie będą obecni sędziowie.

 

 1. Zgłoszenia

 

 • Zgłoszenia do biegu głównego można dokonać drogą elektroniczną poprzez link do formularza zapisów zamieszczony na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym FB facebook.com/mgb.bytom oraz na stronie internetowej MGB www.mgb.bytom.pl  
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • O kolejności rejestracji decyduje kolejność uiszczenia opłaty startowej.
 • Limit zawodników dla biegu głównego oraz marszu Nordic Walking wynosi łącznie 350 osób.

 

 1. Opłaty
 • Odpłatność za udział w zawodach wynosi:

 

 • 45 zł – od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.
 • 60 zł – od dnia 01.07.2022 r. do dnia 15.08.2022r.
 • 75 zł – od dnia 16.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.

 

 • Należność płatna jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia MGB:

Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa”

 

Nr rachunku: 41 1020 2368 0000 2202 0476 0387

W tytule przelewu należy podać: „V Bieg CROSS-MOL oraz nazwisko i imię zawodnika”.

 • Nie będzie możliwe opłacenie biegu w dniu zawodów.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Dla grup biegowych przy jednorazowym zapisie przynajmniej 10 osób opłata startowa ulega obniżeniu o 5 zł na osobę. Po dokonaniu rejestracji i opłacaniu wszystkich uczestników przelewem zbiorczym należy wysłać email z listą na adres organizatora info@mgb.bytom.pl.

 

 1. Pakiet Startowy
 • Każdy zawodnik, w ramach pakietu startowego otrzymuje:

 

 • numer startowy,
 • pakiet startowy, którego zawartość zależna będzie od pozyskanych sponsorów
 • wodę na trasie biegu,
 • pamiątkowy medal po ukończeniu biegu,
 • posiłek regeneracyjny.

 


 

 1. Klasyfikacja

Będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • W biegu głównym:
  • indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce).
  • drużynowa (brane pod uwagę będą czasy 3 najszybszych zawodników)
 • W marszu Nordic Walking:
  • indywidualna mężczyzn i indywidualna kobiet (1,2,3 miejsce).
 • Nie będą prowadzone kategorie wiekowe.

 

 1. Nagrody
 • Puchar w kategoriach open kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansie 10km.
 • Puchar w kategoriach open kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking na dystansie 5,5km.
 • Puchar dla najlepszej drużyny w biegu głównym.
 • Puchar dla najlepszej bytomianki i najlepszego bytomianina.
 • Dla każdej zgłoszonej do klasyfikacji drużyny czekać będzie nagroda-niespodzianka.
 • Nagrody rzeczowe uzależnione są od pozyskanych sponsorów.

 

 1. Numery startowe:
 • Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 

 1. Biegi dzieci:
 • Zgłoszenia do biegów dzieci można dokonać w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów od godz. 8:00. Udział w zawodach jest bezpłatny.
 • Weryfikacja do biegów dzieci dokonywana jest przez ich rodziców/opiekunów prawnych poprzez podpisanie dostępnego w biurze zawodów oświadczenia o starcie dziecka na wyłączną odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 • Biegi dzieci zostaną rozegrane z podziałem na kategorie wiekowe dziewczynek
  i chłopców na następujących dystansach:
  • 2015 i młodsze - 200 m,
  • 2013 – 2014 - 300 m,
  • 2011 – 2012 - 400 m,
  • 2009 – 2010 - 600 m,
  • 2007 – 2008 - 1000 m,
 • Start biegów dzieci odbędzie się według poniższego harmonogramu:   
  ●    8.30 – 2015 i młodsze, dziewczynki 200 m
  ●    8.35 – 2015 i młodsze, chłopcy 200 m
  ●    8.40 – 2013-2014, dziewczynki 300 m
  ●    8.45 – 2013-2014, chłopcy 300 m
  ●    8.50 – 2011-2012, dziewczynki 400 m
  ●    8.55 – 2011-2012, chłopcy 400 m
  ●    9.00 – 2009-2010, dziewczynki 600 m
  ●    9.05 – 2009-2010, chłopcy 600 m
  ●    9.10 – 2007-2008, dziewczynki 1000 m
  ●    9.15 – 2007-2008, chłopcy 1000 m
 • Każde dziecko, które ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

 

 

 • Klasyfikacja i nagrody:
  • w kategoriach wiekowych dzieci – drobne upominki i dyplomy dla 3-ech najlepszych zawodników w kategoriach dziewczynek i chłopców,
  • warunkiem klasyfikacji w biegach dzieci jest samodzielne przebiegnięcie dystansu,
  • dzieci, które wystartują w innej niż przynależna im kategoria wiekowa nie zostaną sklasyfikowane.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu, lub marszu Nordic Walking wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po zakończeniu zawodów.
 • Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 • Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – RODO czyli realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w biegu oraz art. 6 ust. 1 lit. a – RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych wykraczających poza wymagania regulaminu w tym wizerunku.
 • Współadministratorami danych osobowych są:
  • Organizator biegu: Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa z siedzibą Alojzego Felińskiego, nr 6, lok. 21, miejsc. Bytom, kod 41-923.
  • Operator strony internetowej w zakresie publikacji wyników biegów po zakończeniu biegu http://timing4u.pl.
  • Operator strony internetowej w zakresie zapisów na bieg https://dostartu.pl/.
 • Organizator – Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz wykonanie praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia biegu wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, celom archiwalnym oraz promocji.
 • Operator strony internetowej TIMING4U odpowiedzialny jest za wykonanie praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na platformie internetowej dotyczących publikacji wyników biegu.
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celom archiwalnym. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
 • Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa: prawo dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody.
 • Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.
 • Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
 • Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.
 • Prawo określone w ust. 11 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci Internet w prasie miejskiej i lokalnej oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, rok urodzenia, nazwy klubu, nazwy drużyny, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
 • Organizator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
 • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie podpisanych umów z Organizatorem.
 • Współadministratorzy oświadczają, że stosują rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

ORGANIZATORAMI I PATRONAMI BIEGU SĄ:

 STOWARZYSZENIE MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA

URZĄD MIASTA BYTOM

 

Wyświetleń: 3009

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ