Regulamin biegów do bajtli – 6 ECO CIDRY CROSS + Dychej na Księżej Górze

 1. Organizator
  Organizatorem biegów do bajtli jest Stowarzyszenie Cidry Lotajom. Biegi do bajtli odbywają się
  w ramach imprezy towarzyszącej – 6 ECO CIDRY CROSS + Dychej na Księżej Górze.
 2. Cele
  1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  III. Termin, miejsce, dystans.
  1. Bieg odbędzie się 11 czerwca 2022r. w Radzionkowie, przy ul. Księżogórskiej 90, teren MOSiR Radzionków.
  2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest po zakończeniu startów dorosłych. Zapisy do biegów od poprzez stronę internetową oraz w dniu zawodów w biurze od godziny 9:30 do 10:45 w przypadku wolnych miejsc. Osoby które dokonają elektronicznej rejestracji prosimy o złożenie oświadczeń i odbiór numerów startowych do godz. 10:00.
  3. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
  5. Biegi do bajtli będą rozgrywane w:
  a) klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych (godziny startu podane orientacyjnie):
  Bieg Bąbla (2018 i 2019) dystans: 50 metrów, godzina 11:30
  Bieg Krasnala (2016-2017), dystans: 100 metrów, godzina 11:40
  Bieg Smyka (2014-2015), dystans: 200 metrów, godzina 11:50
  Bieg Urwisa (2012-2013), dystans: 400 metrów, godzina 12:00
  Bieg Juniora (2010-2011), dystans: 800 metrów, godzina 12:10
  Bieg Małolata (2008-2009), dystans: 1000 metrów, godzina 12:20
  Bieg Nastolatka (2006-2007), dystans: 1200 metrów, godzina 12:30
  W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

 

 1. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
  1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2006 roku i młodsi.
  2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia elektronicznego oraz wniesienie opłaty startowej i wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę zapisów lub w biurze zawodów w dniu 11 czerwca 2022 do godz. 10:45. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w Biurze Zawodów w dniu 11 czerwca 2022 do godz. 10:450. Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
  3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
  4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych
  i analitycznych.
  5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia
  z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
  z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania
  w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
  6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji 6 ECO CIDRY CROSS + Dychej na Księżej Górze.
  7. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kat. I (Bąble) mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
  8. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny. Prosimy o przemyślaną rejestrację ponieważ ilość miejsc jest ograniczona do 120.
  9. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

 2. Klasyfikacje i nagrody
  1. Będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów.
  2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medal za wyjątkiem pierwszych 3 miejsc dla których przewidziano uroczystą dekorację i dyplom.
 3. Uroczysta dekoracja wraz z wręczeniem dyplomów i medali dla pierwszych 3 osób w kategorii wiekowej odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ostatniego biegu.


 4. Uwagi końcowe
  1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
  2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca
  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.ecocross.cidrylotajom.pl
  5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyświetleń: 1119

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ