Maraton Wydminy
Wydminy 10 września 2022

Aktualizacja 7.09.2022
(zmiana terminu Biegów Dziecięcych)

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

Fundacja Dystans

Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe


II. PARTNERZY
Gmina Wydminy
Województwo Warmińsko Mazurskie
Powiat Giżycki
Gmina Giżycko
Gmina Kruklanki
Lasy Państwowe
Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruklankach
III. CEL IMPREZY

Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,

Promocja Gminy Wydminy i Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Promocja Sponsorów i Partnerów biegu,

Wyłonienie Mistrza Polski LZS w Maratonie Przełajowym


IV. TERMIN, MIEJSCE, TRASY, LIMITY
1. Maraton Wydminy odbędzie w dniu 10.09.2022. Biegi dziecięce odbędą się 9.09.2022
2. W ramach imprezy rozegrane zostaną biegi na dystansach 42km, 21km, 5km oraz biegi dziecięce.
3. START/META oraz biuro zawodów zlokalizowane będą na Wyspie Wydmińskiej,
ul. Wyspa 1, 11-510 Wydminy
4. Szczegółowe mapy tras z oznaczeniami kilometrów, różnicy wzniesień i punktami odżywczymi,
ukażą się na stronie www.maratonwydminy.pl do 1-go sierpnia 2022.
5. Limity czasu dla poszczególnych dystansów;
Maraton - 6 godzin, Półmaraton - 3 godziny, Garbata Piątka - 45minut.
Na trasie Maratonu będą dwa dodatkowe punkty kontrolne z limitami czasu. Szczegółowe
informacje na ten temat ukażą się razem z mapami biegów.

V. HARMONOGRAM

 1. UWAGA!!! Aktualizacja 7.09.2022, Zmiany terminu Biegów Dziecięcych!

Środa 15.06.2022

 8:00 Uruchomienie zapisów dla dystansów 42km, 21km, 5km

Poniedziałek 1.08.2022

8:00 Uruchomienie zapisów dla Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych – odrębny regulamin

Sobota 20.08.2022

17:00 Oficjalny objazd rowerowy trasy Maratonu (MTB/Gravel).  Ognisko integracyjne.

 

Piątek 9.09.2022

16:00-21:00 Praca Biura Zawodów, ul. Wyspa 1, 11-510 Wydminy,

17:00-19:00 Biegi Dziecięce i Młodzieżowe, według

19:00-21:00 Pasta Party, Bar Restauracyjny KUBA, ul. Składowa

 

Sobota 10.09.2022

7:00-8:30  Praca Biura Zawodów, ul. Wyspa 1, 11-510 Wydminy,

9:30 START Maraton Wydminy, Półmaraton Wydminy,

9:35 START Garbata Piątka

9:50 Pierwszy zawodnik na mecie Garbatej Piątki

10:20 Ostatni zawodnik na mecie Garbatej Piątki,

10:10 Bieg przedszkolaków 3-6 lat, roczniki 2016-19, dziewczęta i chłopcy dystans ok.200m

10:15 Bieg klas I-III, 7-9 lat, roczniki 2013-2015, dziewczęta i chłopcy, dystans ok. 400m

10:20 Bieg klas IV – VI, 10-12 lat, roczniki 2010-2012, dziewczęta i chłopcy, dystans ok. 600m

10:25 Bieg klas VII-VII, 13-15 lat, roczniki 2007-2009, dziewczęta i chłopcy,  dystans ok. 800m

10:30 Dekoracja Garbatej Piątki i Biegów Dziecięcych

10:45 Pierwszy zawodnik na mecie Półmaratonu Wydminy

12:00 Ostatni zawodnik na mecie Półmaratonu Wydminy

12:35 Pierwszy zawodnik ma mecie Maratonu Wydminy

15:30 Ostatni zawodnik na mecie Maratonu Wydminy,

15:30 zamknięcie strefy META,

15:30 Dekoracja dystansów Półmaraton i Maraton,

16:00 zakończenie imprezy,


VI. PAKIET STARTOWY
W ramach opłaty startowej uczestnicy biegów otrzymają:
- numer startowy
- chip do elektronicznego pomiaru czasu
- tekstylia z logo imprezy
- pamiątkowy medal na mecie
- zabezpieczenie medyczne imprezy
- upominki od partnerów i sponsorów biegu
- SMS z wynikiem, miejscem zajętym w kategorii open i w kategorii wiekowej
- udział w Pasta Party
- możliwość wygrania dodatkowych nagród

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
1. Limity dla poszczególnych biegów:
Maraton Wydminy – 150 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego)
Półmaraton Wydminy - 200 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego)
Garbata Piątka - 200 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego)
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia limitu
uczestników.
Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronach internetowych: www.maratonwydminy.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl
2. Otwarcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 15.06.2022 o godzinie 8:00.
Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 7.09.2022 o godzinie 23:59.
Rejestracja w dniu startu nie będzie możliwa.
3. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.
Opłaty startowe:


Dystans

15.06-15.07

16.07-15.08

16.08-7.09

9-10.09
(biuro zawodów)

Maraton Wydminy

130zł

150zł

170zł

250zł

Półmaraton Wydminy

80zł

100zł

120zł

200zł

Garbata Piątka

50zł

70zł

90zł

150zł

ł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja Dystans
Mazuchówka 44
11-510 Wydminy
Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas
W tytule przelewu należy wpisać:
imię nazwisko, opłata startowa Maraton Wydminy + dystans.
Przykład: Janusz Kowalski, opłata startowa Maraton Wydminy 21km
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie
podlega zwrotowi. Do dnia 5.09.2022 do godziny 23:59 istnieje możliwość przepisania numeru
startowego na innego zawodnika. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego
zawodnika należy dokonać drogą mailową.
5. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia
własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) - kserokopii/skanu dokumentu
tożsamości Uczestnika Imprezy.
6. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży
pomiędzy 13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje
opiekun prawny/rodzice.

VIII. KLASYFIKACJA

MARATON WYDMINY ( 42KM)

 

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
 • K-20, M-20 (rocznik 2002 – 1993)
 • K-30, M-30 (rocznik 1992-1983)
 • K-40, M-40 (rocznik 1982-1973)
 • K-50, M-50 (rocznik 1972 – 1963)
 • K-60+, M-60+ (rocznik 1962 i starsi)
 1. Kategoria mieszkańców Gminy Wydminy, miejsca I-III kobiet i mężczyzn
 2. Kategoria I Mistrzostw Polski LZS w Maratonie Przełajowym
  ( mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. oraz zawodnicy zrzeszeni w LZS, miejsca I-III kobiet i mężczyzn)
   

PÓŁMARATON WYDMINY ( 21KM) 

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
 • K-20, M-20 (rocznik 2002 – 1993)
 • K-30, M-30 (rocznik 1992-1983)
 • K-40, M-40 (rocznik 1982-1973)
 • K-50, M-50 (rocznik 1972 – 1963)
 • K-60+, M-60+ (rocznik 1962 i starsi )
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy miejsca I-III kobiet i mężczyzn

 

GARBATA PIĄTKA (5km) 

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III.
 2. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy miejsca I-III kobiet i mężczyzn


NAJLICZNIEJSZY KLUB, miejsca I-III
Klasyfikacja wspólna dla dystansów 42km, 21km i 5km. O wyniku decyduje łączna liczba zawodników, którzy ukończą bieg i wystartują pod identyczną nazwą drużyny / klubu. Formularz rejestracyjny rozróżnia małe i wielkie litery. Zalecamy zapis DUŻYMI LITERMI.

Podstawą klasyfikacji we wszystkich kategoriach jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

IX. NAGRODY
1. Zwycięzcy kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe /
vouchery / nagrody finansowe
2. Miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
3. Miejsca I – III w kategoriach Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki.
4. Nagrody w kategorii open nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

X. UCZESTNICTWO
1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na
odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać
między innymi na utracie zdrowia lub życia.
2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności
rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu
odpowiedniego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz
biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych Uczestników.
4. W czasie Maratonu Wydminy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych,
nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom
zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed –
jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału
w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków
odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone
zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do
uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora,
sędziów, służby porządkowe, służby medyczne, Policję, Straż Pożarną i inne służby
zabezpieczające trasę biegu oraz cała imprezę.
8. Podczas biegów uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego
umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
10. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli
zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
12. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy
(95/46/WE) w celach :
 organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji
( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);
 promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
 informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej
opinii publicznej;
 ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników
roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń )
13. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 ich sprostowania,
 usunięcia,

 ograniczenia przetwarzania,
 przenoszenia danych,
14. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
15. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos
Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i
Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w
Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
16. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
17. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
18. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to
za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz
dokonanie Opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
5. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów
adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek
osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek
wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub
udziału Uczestnika Biegu.
6. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy
itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych
sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników
reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa
mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
7. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny
w porozumieniu z Organizatorem.
8. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Organizator

Wyświetleń: 9540

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ