I. ORGANIZATORZY:
1. GMINA DZIEMIANY
2. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH ”VALDANO”
II. CEL:
Naszym priorytetem jest zachęcenie jak największej liczby uczestników do aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polski, w każdym wieku i na każdym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, którzy chcą integrować się ze społeczeństwem pełnosprawnym. Niezależnie od formy, doświadczenia i ilości pokonanych kilometrów.
1. Propagowanie aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia dzięki Nordic Walking.
2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i uczestnictwa w zamierzeniach sportu powszechnego.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach open oraz kategoriach wiekowych.
4. Upowszechnianie marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
5. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polski, danego regionu i okolic.
6. Promocja Regionu Kaszubskiego oraz Gminy Dziemiany.

III. PATRONAT HONOROWY:
Wójt Gminy Dziemiany Leszek Pobłocki
IV. PARTNERZY:
Stowarzyszenie „BŁĘKITNI” Nordic Walking Dziemiany
Ośrodek Kultury w Dziemianach
Ośrodek Jeździecki „PEGAZ” w Dziemianach
Nadleśnictwo Lipusz
OSP Gminy Dziemiany
MDP Dziemiany
GCiT w Dziemianach
V. PATRONAT MEDIALNY:
dziemiany.pl
koscierzyna24.info
kurierkaszubski.eu

radiokaszebe.pl
kościerski.info
pieknekaszuby.pl
VI. SPONSORZY:
Firma Repiński
Stacja Moya w Dziemianach
Firma Complex
Saun Francisco Dziemiany
Festwood Bruski Paweł
Biedronka w Dziemianach
Stary Browar Kościerzyna
Kaszubska Wypiekarnia
Medpharma – Ośrodek Rehabilitacji
Kwiaciarnia „Kwiaty z Sercem”
VII. DATA, MIEJSCE I RAMOWY PROGRAM MINUTOWY:
Zawody odbędą się 27-28.08.2022r. na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Pegaz” ul. Górna 3 w Dziemianach.
Sobota 27.08.2022r.
1. Otwarcie Biura Zawodów NW i Sztafet 9.00 – 11:30 Indywidualny K i M 5 km, Sztafet

2. Rozgrzewka i pokaz techniki NW 9.30 - 9.45 Instruktor NW

3. Oficjalne Otwarcie Mistrzostw Kaszub NORDIC WALKING ORAZ BIEGU NA 5 KM 9.45 - 9.55 Gospodarz imprezy

4. START 5 km NW 10.00 1. Mężczyźni 2. Kobiety
5. START Sztafety NW „M” 5 km 11.30 Mężczyźni
6. START Sztafety NW „K” 5 km 11:31 Kobiety
7. START Sztafety „Samorządowe” 5 km 12:00 Mieszane
8. Ceremonia zakończenia oraz wręczenie nagród Mistrzostw Kaszub. Losowanie. 13.00 Gospodarze imprezy

Niedziela 28.08.2022 r.
1. Otwarcie Biura Zawodów Biegu i Sztafet 9.00 - 11.30 Sztafety K i M 5 km
2. Rozgrzewka 10.30 – 10.45 Instruktor
3. Oficjalne Otwarcie Mistrzostw Kaszub SZTAFET NORDIC WALKING I BIEGU NA 5 KM 10.45 - 10.55 Gospodarz imprezy 

4. START 5 km Bieg „M” 11.00 Mężczyźni 

5. START 5 km Bieg „K” 11.01 Kobiety
6. START Sztafety Bieg „M” 5 km 12:15 Mężczyźni

7. START Sztafety Bieg „K” 5 km 12:16 Kobiety
8. Ceremonia zakończenia oraz wręczenia nagród Mistrzostw Kaszub. Losowanie 13.00 Gospodarze imprezy
Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 10 minut przed startem konkurencji.


VIII. DYSTANSE i KONKURENCJE MISTRZOSTW KASZUB NORDIC WALKING:
SOBOTA 27.08.2022 r.- 5 km, (pętla trasy 2,5 km) Indywidualnie NW i Sztafety NW oraz „Samorządowe” (pętla trasy 1 km)

NIEDZIELA 28.08.2022 r. - 5 km (pętla trasy 2,5 km) Indywidualnie Bieg i Sztafety Bieg (pętla trasy 1 km)

Sztafety dzielimy na:
 Kobiece: 5 kobiet w drużynie.
 Męskie: 5 mężczyzn w drużynie
 Samorządowa: 5 osób w drużynie, sztafeta mieszana, przedstawiciele Samorządów
Gminnych. Zawodnik pokonuje 1km w jak najszybszym czasie marszem lub najlepiej biegiem.
 Każdy uczestnik pokonuje dystans 1 kilometra (5x1 km).

IX. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW ORAZ OPŁATA STARTOWA:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.eletronicznezapisy.pl , oraz bezpośrednio w biurze
zawodów w formie gotówki.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz startując w zawodach, oświadczają, że biorą
w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako
przyjęcie warunków Regulaminu.
3. Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach. W
zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:
Opłaty startowe podczas rejestracji elektronicznej do 3 dni przed zawodami:
- start Nordic Walking i Bieg - 40,00 zł.
- start mieszkańca gminy Dziemiany – 10,00 zł
- start sztafet - opłata startowa za sztafetę drużynową (5 osób) - 100,00 zł.
Opłata startowa w dniu zawodów:
- start Nordic Walking i Bieg - 50,00 zł.
- start sztafet - opłata startowa za sztafetę drużynową (5 osób) - 150,00 zł.
4. Zgłoszenia elektroniczne będą otwarte do czwartku, do godziny 22.00 dnia 25.08.2022r.!!!
5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 8,. na konto organizatora.

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz
wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.
7. W przypadku opłaty w formie tradycyjnego przelewu na konto, należy w biurze
zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty
zgłoszenia lub wpłaty nie w terminie, zgłoszenie jest nieważne.
8. Opłatę startową w formie tradycyjnego przelewu należy wpłacać na następujące
konto bankowe w tytule podając: „imię nazwisko uczestnika oraz jaki
preferowany jest start” wygenerowany przez platformę zapisową wskazaną w
informacji e-mail.:
Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”
ING: 07 1050 1764 1000 0097 2221 9137
Z dopiskiem: imię i nazwisko plus start NW, start Bieg lub sztafeta NW

X. BIURO I TRASA ZAWODÓW:
1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Pegaz” ul.
Górna 3 w Dziemianach.
2. Trasa zawodów to pętla o długości 2,5 kilometra oraz sztafetowa pętla 1 km. Trasy
będą dokładnie oznaczone. Atutem tych wszystkich dystansów będzie piękna
naturalna trasa!
3. Limit czasu dla każdej konkurencji na dystansie 5 km wynosi 1 h. (słownie:
sześćdziesiąt minut). Lecz jeśli Zawodnicy pojawią się powyżej limitu czasu, będą
także klasyfikowani.
4. Punkt medyczny będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.
NA TRASIE MARSZU NORDIC WALKING ORAZ BIEGU MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ TYLKO OSOBY
POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU DO KOSZULKI STARTOWEJ.
XI. KLASYFIKACJA MISTRZOSTW KASZUB NORDIC WALKING ORAZ BIEGU
1. KLASYFIKACJA OPEN 5 km:
OPEN KOBIETY Niespodzianka 1 - 3
OPEN MĘŻCZYZNI Niespodzianka 1 - 3

2. KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET i MĘŻCZYZN:

KAT.: ROCZNIK: NAGRODY: MIEJSCA:
Do 11 r.ż. roczniki do 2011 Niespodzianka 1 - 3
12-17 roczniki 2010-2005 Niespodzianka 1 - 3
18-29 roczniki 2004-1993 Niespodzianka 1 - 3
30-39 roczniki 1992-1983 Niespodzianka 1 - 3
40-44 roczniki 1982-1978 Niespodzianka 1 - 3
45-49 roczniki 1977-1973 Niespodzianka 1 - 3
50-54 roczniki 1972-1968 Niespodzianka 1 - 3
55-59 roczniki 1967-1963 Niespodzianka 1 - 3
60-64 roczniki 1962-1958 Niespodzianka 1 - 3
65-69 roczniki 1957-1953 Niespodzianka 1 - 3
70-74 roczniki 1952-1948 Niespodzianka 1 - 3
75+ Roczniki 1947 i starsze Niespodzianka 1 - 3

3. KLASYFIKACJA SZTAFETOWA NORDIC WALKING I BIEG KOBIET i MĘŻCZYZN:
KAT.: SZTAFETY NAGRODY: MIEJSCA:
OPEN DAMSKA Niespodzianka 1 - 3
OPEN MĘSKA Niespodzianka 1 - 3
OPEN SAMORZĄDOWA Niespodzianka 1 - 6

Uwaga:
Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia na
rok kalendarzowy 2022, a nie dokładną datę urodzenia.
Zawodnicy dekorowani w klasyfikacji OPEN nie są wyróżniani w kategorii wiekowej.
Po zakończeniu marszu Nordic Walking oraz biegu a także sztafet - dla każdego uczestnika
medal pamiątkowy.
XII. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach Kaszub jest prawidłowe wypełnienie
Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej. Przekazanie Formularza
Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej
www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega
sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje
podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania
każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył
warunki niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 300 uczestników Mistrzostw
Kaszub. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
3. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w GP Polski NW na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też
informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
4. Odbiór Numerów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty startowej). W celu odbioru Numeru Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Numer Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na elektronicznezapisy.pl. Organizator nie ponosi wobec Uczestnikajakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Numeru
Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego zmożliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Mistrzostwach Kaszub. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają toza konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny zawszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Mistrzostwa Kaszub, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w zawodach w przypadku,
gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do
wiadomości, że udział w Mistrzostwach Kaszub łączy się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym
momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza
Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Mistrzostwach
Kaszub i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie
na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę
Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym
koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez
Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego
ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem
obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Mistrzostwach
Kaszub z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
6. Numer musi być umocowany wyłączni z przodu stroju startowego. Brak numeru,
nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.
Osoby, które pomaszerują z numerem innej osoby zostaną. Dotyczy to również osoby,
która numer przekazała.
7. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

8. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do
Organizatora w ciągu 15 minut od zakończenia Mistrzostw Kaszub. Inne formy nie będą
rozpatrywane. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
9. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od
organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego
itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

XIII. UWAGI KOŃCOWE:
1. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Kaszub bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie marszu zgodnie z ich zaleceniami.
2. Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania Mistrzostw Kaszub.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika lub korzystania z pomocy, (Marsz po innej trasie, niż została wyznaczona przez organizatora), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Mistrzostw Kaszub obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów.
3. Każdy uczestnik Mistrzostw Kaszub jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
4. Każdy uczestnik Mistrzostw Kaszub jest zobowiązany do zapoznania się z mapą trasy.
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie.
6. Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy

Wyświetleń: 4068

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ