Wójt Gminy Piątnica serdecznie zaprasza na bieg o Puchar Wójta Gminy Piątnica „Bieg Pamięci Września”, który odbędzie się w dniu 18 września b.r. na terenie Fortu III w Piątnicy.

Pobiegnij i uczcij pamięć o bohaterach!

 

Szczegółowe informcje dotyczące wydarzenia na stronie www.gminapiatnica.pl

 


TERMIN I MIEJSCE 

 1. Bieg odbędze się w dniu 18 września 2022 r. - niedziela, na terenie Fortu III w Piątnicy. 
 2. Termin działania Biura Zawodów: 18 września 2022 r. - niedziela, w godz. 10:00-12:00.
 3. Otwarcie biegu nastąpi o godzinie 12:30. 
 4. Start Biegu „Mini” na dystansie 250 metrów dla dzieci z rodzicem (rocznik do 2015)  przewidziany jest na godzinę 12:30. 
 5. Start Biegu „Orlik” na dystansie 500 metrów dla dzieci (rocznik 2012-2014) przewidziany jest na godzinę 12:50. 
 6. Start Biegu „Młodzik” na dystansie 500 metrów dla dzieci (rocznik 2010-2011) przewidziany jest na godzinę 13:10. 
 7. Start Biegu „Junior” na dystansie 1500 metrów dla chłopców i 800 metrów dla dziewcząt (rocznik 2007-2009)  przewidziany jest na godzinę 13:30. 
 8. Start Biegu „Open” i „Mundurowi” dla kobiet i mężczyzn (rocznik od 2006 i starsi) na dystansie 3.000 metrów przewidziany jest na godzinę 13:50. 
 9. W przypadku dużej liczby uczestników, każdy z biegów wymienionych w punkcie od 4-6 mogą zostać podzielone na dwie grupy – podział według płci zawodników. 
 10. W trakcie zawodów, jak również po ich zakończeniu zaplanowane są liczne bezpłatne atrakcje. 


UCZESTNICTWO 

 1. Bieg ma charakter otwarty. Zawody będą prowadzone w duchu fair play.
 2. Uczestnictwo w biegu jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, bez względu na dystans na który zapisał się uczestnik. 
 3. Każda osoba na linii mety otrzyma pamiątkowy medal, a dla najlepszej trójki                                          z poszczególnych kategorii przewidziane są puchary. 
 4. Bieg w całości odbywa się na terenie Fortów w Piątnicy, na trasie wyznaczonej przez organizatorów. 
 5. Zawodników obowiązuje limit czasowy: 
 • Bieg „Mini” na dystansie 250 metrów – 10 minut (godzina 12.30 do godziny 12:40) 
 • Bieg „Orlik” na dystansie 500 metrów – 10 minut (godzina 12:50 do godziny 13:00) 
 • Bieg „Młodzik” na dystansie 500 metrów – 10 minut (godzina 13:10 do godziny 13:20). 
 • Bieg „Junior” na dystansie chłopcy - 1500 metrów, dziewczęta – 800 metrów – 15 minut (godzina 13:30 do godziny 13:45). 
 • Bieg „Open” oraz “Mundurowi” kobiet i mężczyzn na dystansie 3.000 metrów- 40 minut (godzina 13:50 do godziny 14:30). 
 1. Limit miejsc dla biegaczy wynosi 350 osób (łącznie Bieg „Mini”, Bieg „Orlik”, Bieg „Junior”, Bieg „Młodzik”,   Bieg „Open” i Bieg „Mundurowi”). 
 2. W biegu „Mini” mogą wziąć udział dzieci (roczniki do 2015) z rodzicem, w biegu „Orlik” mogą wystąpić zawodnicy roczników 2012-2014, w biegu „Młodzik” mogą wystąpić zawodnicy roczników 2010-2011, Bieg „Junior” mogą wystąpić zawodnicy roczników 2007-2009, Bieg „Open”- rejestracja otwarta dla wszystkich roczników od 2006, Bieg „Mundurowi” – rejestracja dla pracowników służb mundurowych roczników od 2006.
 3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: numery startowe oraz agrafki/przypinki do numerów startowych. 
 4. Osoba odbierająca numer startowy musi posiadać legitymację szkolną/dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem poświadczającym tożsamość. W Biurze Zawodów uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia KARTY STARTOWEJ, która zawiera oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na przebycie dystansu, na który się zapisał. Karta Startowa stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Biegu. 
 5. Osoby nieletnie muszą dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA DO BIEGU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ zawierającej oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka do startu w biegu wraz z poświadczeniem, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Druk Karty Zgłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu Biegu. 
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki sportowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jak również jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 7. Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu. 
 9. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora. 
 10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów. 
 11. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu. 
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone. 
 13. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania. 
 14. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 


ZGŁOSZENIA 

 1. Zapisy na bieg przyjmowane są elektronicznie lub podczas biegu w biurze Zawodów.
 2. O zapisie zawodnika decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zarejestrowane drogą mailową mogą odbierać pakiety startowe w Biurze Zawodów w godzinach 10:00- 12:00. 
 3. Osoby, które chcą zapisać się na miejscu, bez wcześniejszej rejestracji mailowej, proszone są o zgłaszanie się do Biura Zawodów w godzinach 10:00-12:00. Organizator nie gwarantuje dla takich osób miejsc jeśli wyczerpią się pakiety startowe. 


ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 2. Zawodnicy startują na koszt własny.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.
 3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w wydarzeniu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 4. Wszystkich Uczestników obowiązuje Regulamin. Każdy Uczestnik dokonujący zgłoszenia na Bieg Na Tak oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego respektowania, oraz że  wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu.
 6. Pytania w kwestiach nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie należy kierować na adres e-mail: promocja@gminapiatnica.pl
 7. O wszelkich zmianach dotyczących wydarzenia będziemy Państwa informować na bieżąco.
 8. Zapisując się do udziału wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, bezpłatnie swoich danych osobowych w postaci fotografii i nagrania wideo, a także wykorzystywania powyższych danych w publikacjach drukowanych, Internecie oraz przekazywanie ich mediom, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679               z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r. poz.1191 z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

 

Wyświetleń: 2123

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ