REGULAMIN

Bieg Św. Mikołaja

Akcja dobroczynna na rzecz Hospicjum

Pomorze Dzieciom – 03.12.2022 r.

1. ORGANIZATOR BIEGU/MARSZU:

• Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki

2. WSPÓŁORGANIZATORZY BIEGU/MARSZU:

• Urząd Miejski w Nowym Stawie,

• Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”

• Stowarzyszenie zwykłe Nowy Staw Biega

• Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw

3. CEL:

• Pomoc na rzecz hospicjum „pomorze dzieciom”, poprzez zbiórkę środków w formie cegiełek – darowizna

• Promocja Nowego Stawu;

• Propagowanie aktywnych form wypoczynku;

• Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;

• Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Nowego Stawu i innych miejscowości z całej polski

4. PATRONAT HONOROWY:

• Marszałek Województwa Pomorskiego

• Wojewoda Pomorski

• Starosta Powiatu Malborskiego

5. PATRONAT MEDIALNY:

• Radio Plus

• Radio Gdańsk

• Radio Malbork

• Dziennik Bałtycki

• Portal na Plus

6. SPONSORZY I PARTNERZY:

• OSP Myszewo

• OSP Nowy Staw

• Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku

7. TERMIN I MIEJSCE:

• 03 grudnia 2022 roku w Nowym Stawie

• Dystans: ok. 5,0 kilometra – dorośli

          ok. 100 metrów - dzieci

• Start i meta Biegu /Marszu (Rynek Kościuszki) trasa dostępna będzie na: FB: Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki i Reichard von Valdano

• Trasa biegu i marszu będzie posiadać oznaczony każdy kilometr

Limit czasu:

1. Limit czasu dla Biegu i Marszu NW wynosi 1 h. (słownie: jedna godzina, 00 minut) – dorośli oraz 45 minut dzieci. Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.

2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu/Marszu zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Punkty medyczne – w okolicach mety zabezpieczą ratownicy medyczni w Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. Natomiast na trasie biegu/Marszu będą usytuowane stanowiska Strażaków OSP Nowy Staw, OSP Myszewo

1. Ustalony został limit 200 uczestników, razem z biegiem/marszem. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała

2. opłaty startowej w formie cegiełki. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta.

3. Opłaty startowe w formie cegiełki następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

4. Wszyscy Uczestnicy Biegu/Marszu dla dorosłych muszą być urodzeni przed 04.12.2005 r., czyli w dniu Biegu/Marszu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu/marszu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu/marszu tj. 3 grudnia 2022 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.

5. Biuro zawodów mieści się będzie na terenie Galerii Żuławskiej W NOWYM STAWIE (ul. Rynek Kościuszki). Czynne w dniu imprezy tj. 03 grudnia 2022 od 12:00 do 14:50. Biuro zawodów po godzinie 15:00 zostaje zamknięte.

W dniu 3 grudnia 2022 roku w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem.

8. PROGRAM IMPREZY:

03.12.2022 r.

• 15:00 – Oficjalne otwarcie Imprezy przez organizatorów. Wprowadzenie do wydarzenia. Wydanie pakietów startowych

• 15:15 – Zumba z Madzią dla każdego – ćwiczenie taneczne dla wszystkich chętnych

• 15:30 – bieg dzieci

• 16:15 – rozgrzewka zawodników przed biegiem i marszem

• 16.30 – Start do biegu

• 16:31 – start do marszu Nordic Walking

• 17:30 – Zakończenie biegu oraz marszu NW

• 18:00 – Wręczenie nagród dla uczestników. Zakończenie imprezy

 OPŁATA STARTOWA:

1. Opłata startowa za udział w biegu / marszu w postaci cegiełki można uiszczać w następujących kwotach:

• 30 zł, 40 zł, 60 zł, 80 zł, 100 zł, 200 zł do dnia 02 grudnia 2022 roku do 22.00 pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.

• w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę

• 0 zł opłata dla dzieci

2. Opłatę należy uiścić na konto:

ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW: WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL Z PŁATNOŚCIĄ NA NUMER KONTA BANKOWEGO

W ramach opłaty startowej – cegiełki każdy uczestnik biegu / marszu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- napój;

- posiłek regeneracyjny;

- unikatowy – pamiątkowy medal;

- szanse na atrakcyjne nagrody w losowaniu.

Kategoria OPEN nie będzie prowadzona!!!!

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla KOBIET w biegu oraz marszu:

KAT.: ROCZNIK: WYRÓŻNIENIE: MIEJSCA:

K - 16/19 Rocznik 2006 - 2003 NIESPODZIANKA 1 - 3

K - 20/29 Rocznik 2002 - 1993 NIESPODZIANKA 1 - 3

K - 30/39 Rocznik 1992 - 1983 NIESPODZIANKA 1 - 3

K - 40/49 Rocznik 1982 - 1973 NIESPODZIANKA 1 – 3

K - 50/59 Rocznik 1972 - 1963 NIESPODZIANKA 1 – 3

K - 60/69 Rocznik 1962 - 1953 NIESPODZIANKA 1 - 3

K – 70 i więcej Roczniki 1952 i starsze NIESPODZIANKA 1 - 3

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych MĘŻCZYZN w biegu oraz marszu:

KAT.: ROCZNIK: WYRÓŻNIENIE: MIEJSCA:

M - 16/19 Rocznik 2006 - 2003 NIESPODZIANKA 1 - 3

M - 20/29 Rocznik 2002 - 1993 NIESPODZIANKA 1 - 3

M - 30/39 Rocznik 1992 - 1983 NIESPODZIANKA 1 - 3

M - 40/49 Rocznik 1982 - 1973 NIESPODZIANKA 1 – 3

M - 50/59 Rocznik 1972 - 1963 NIESPODZIANKA 1 – 3

M - 60/69 Rocznik 1962 - 1953 NIESPODZIANKA 1 - 3

M – 70 i więcej Roczniki 1952 i starsze NIESPODZIANKA 1 - 3

Klasyfikacja w kategoriach DZIECI w biegu:

KAT.: ROCZNIK: WYRÓŻNIENIE:

PRZEDSZKOLE 3 LATKI 2019 MEDAL

PRZEDSZKOLE 4 LATKI 2018 MEDAL

ZERÓWKA – 5 LAT 2017 MEDAL

KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2016 MEDAL

KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2015 MEDAL

KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2014 MEDAL

KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2013 MEDAL

9. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu oraz Marszu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 200 biegaczy / Uczestników NW w przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: “RODO”) jest:

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Jana Pawła II 2, 82-230 Nowy Staw

Z administratorem danych osobowych Uczestnik może kontaktować się listownie na adres siedziby Organizatora oraz poprzez adres e-mail: sekretariat@nckibnowystaw.pl Inspektorem ochrony danych w Nowostawskim Centrum Kultury i Biblioteki jest Pan Anna Skowron, iod@nckibnowystaw.pl

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1. lit. a, b oraz f RODO.

4. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz 1781) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, roku urodzenia, miejsca zamieszkania, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu / Marszu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników podczas imprezy. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowymi Uczestnika na ich stronach internetowych , a także na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizator i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane oraz przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne. Uczestnikowi przysługuje również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa przysługujące podmiotowi, którego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Uczestnika podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa do otrzymania takich danych. Organizator zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych oraz ich rzetelnego przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji celów promocyjnych Organizatora, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia imprezy. Dane osobowe Uczestnika, który wyśle na adres e-mail: sekretariat@nckibnowystaw.pl żądanie usunięcia jego konta na stronie Organizatora zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia jego danych w przypadku wycofania zgody lub rozwiązania umowy zawartej w związku z zakupem Pakietu Startowego. Wycofanie zgody uniemożliwia świadczenie przez Organizatora niezbędnych usług oraz jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy zawierane poprzez zakup odpowiedniego pakietu, bez prawa zwrotu środków za zakup pakietu. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność dotychczasowego przetwarzania danych.

5. Rozpowszechnianie wizerunku. Organizator podczas zmagań sportowych w ramach imprezy wykonywać będzie zdjęcia oraz filmy na których utrwalony może być wizerunek Uczestnika. Publikacja wizerunku Uczestników zmagających się w ramach imprezy służy popularyzacji sportu oraz zdrowego trybu życia, a także ma zachęcić potencjalnych przyszłych Uczestników do uczestnictwa w innych wydarzeniach sportowych organizowanych przez Organizatora, a także przyszłych edycjach imprezy. Wykonywanie zdjęć oraz filmów Organizator powierzy odpowiednio przygotowanym do tego podmiotom. Wykonywane zdjęcia oraz filmy dokonywane będą w sposób spontaniczny, a ujęcia nie mają na celu skupiać się na poszczególnych osobach, a na utrwaleniu ciekawego kadru związanego ze zmaganiami sportowymi Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika odbywa się na podstawie zezwolenia osoby sfotografowanej lub sfilmowanej na podstawie art. 81. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Zezwolenie udzielane jest poprzez akceptację regulaminu wynikającą z zakupu pakietu. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Jednocześnie zgodnie z art. 61. § 1. wyżej wskazanej ustawy - odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne jedynie jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

6. Odbiór Pakietu Startowego. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego). W celu odbioru Pakietu Startowego i Numeru Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Pakiet Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

7. Ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w BIEGU / MARSZU. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczne i paramedyczny obsługujący Bieg / Marsz, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu/Marszu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu/Marszu, wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu/Marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu/Marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu/Marszu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz rezygnacja udziału w wydarzeniach sportowych. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki: Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i dokonał płatności za Pakiet Startowy. Uczestnik dokonał tego faktu nie później niż na 7 dni przed datą wydarzenia sportowego, na który dokonano zapisu oraz zakupiono odpowiedni pakiet. Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa. Skorzystanie z prawa do odstąpienia umowy nie jest możliwe po rozpoczęciu się imprezy, na którą Uczestnik zakupił pakiet. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@nckibnowystaw.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi ramach systemu płatności za pomocą którego Uczestnik dokonał zakupu pakietu. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Uczestnikowi równowartość ceny nabytego pakietu z dnia zakupu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem imprezy, na który dokonano zapisu poprzez zakup odpowiedniego pakietu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z uczestnictwa w danej imprezy jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres e-mail sekretariat@nckibnowystaw.pl. W przypadku gdy rezygnacja w uczestnictwie w imprezie, o której mowa w powyższym ustępie, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności.

9. Reklamacja. Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Aby skorzystać z reklamacji Uczestnik powinien przesłać swoją reklamację na adres e-mail sekretariat@nckibnowystaw.pl w której określi swoje żądanie. Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

10. Sytuacja epidemiczna związana z wirusem SARS-COV-2. Uczestnik zapisując się na imprezę oświadcza, że jest świadomy, że w obecnym czasie wydarzenia sportowe organizowane są w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z uwagi na obiektywne zagrożenie życia i zdrowia Uczestników wykonanie przedmiotu umowy zawieranej poprzez opłacenie pakietu startowego może stać się niemożliwe bez stwarzania zagrożenia dla dóbr określonych powyżej. W zakresie w jakim wykonanie przedmiotu umowy przez Organizatora nie będzie możliwe z uwagi sytuacje związane z COVID-19 oraz w szczególności określone w niniejszym paragrafie, Organizator zwolniony będzie z odpowiedzialności za niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. W takich okolicznościach Uczestnikowi odszkodowanie nie przysługuje. Organizator dołoży wszelkich starań by należycie zrealizować przedmiot umowy w zakresie w jakim z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 będzie to obiektywnie możliwe. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz możliwym obowiązywaniem stanu epidemii jak również ograniczeń wprowadzanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz 2020 r. poz. 284, 322, 374), jak również innych źródeł prawa powszechnie obowiązującego, Uczestnik : - zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń, wytycznych oraz nakazów wydanych przez Ministra Zdrowia, Ministra właściwego ds. Sportu, Główny Inspektorat Sanitarny oraz inne organy administracji publicznej; - oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi procedurami sanitarnymi oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania; - zobowiązany jest się poddać na miejscu startu, przed rozpoczęciem aktywnego udziału, pomiarowi temperatury (jeżeli Organizator będzie przewidywał takie rozwiązanie). Osoby o podwyższonej temperaturze mogą zostać przez Organizatora nie dopuszczone do udziału, bez możliwości zwrotu kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w przedsięwzięciu sportowym.

Za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz zasad sanitarno-epidemiologicznych Uczestnik może zostać wykluczony z przedsięwzięcia sportowego bez możliwości zwrotu kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w imprezie. Uczestnik oświadcza, w przypadku obowiązywania ograniczeń wprowadzanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz 2020 r. poz. 284, 322, 374) oraz innych źródeł prawa powszechnie obowiązującego, zapozna się z nimi w dniu startu, organizowanych przez Organizatora. Objęcie Uczestnika kwarantanną lub izolacją trwającą w dniu odbywania się wydarzeń organizowanych przez Organizatora nie upoważnia Uczestnika do roszczeń względem Organizatora, w szczególności o zwrot kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w imprezie. W sytuacji, gdy ograniczenia wprowadzane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej obejmą zakaz organizowania wydarzeń sportowych (które dotyczyć będą dni, w których odbywa się jakiekolwiek wydarzenie w ramach imprezy), Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników, w szczególności nie dokona on zwrot kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w imprezie. Gdy odbycie się wydarzenia sportowego nie będzie obiektywnie możliwe bez ryzyka narażania życia lub zdrowia Uczestników, Organizator naliczy od Uczestnika opłatę w wysokości 100% zamówionych przez Uczestnika świadczeń. W takiej sytuacji Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia vouchera uprawniającego Uczestnika do zakupu pakietu (na inne wydarzenie lub kolejną edycję ) w obniżonej cenie (o ustaloną przez Organizatora wartość vouchera). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego paragrafu bez uprzedniego informowania o tym Uczestników. Zmiany postanowień dotyczących niniejszego paragrafu nie wymagają akceptacji Uczestnika.

11. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Biegu/Marszu na OK 5,0 km muszą być urodzeni min. od 2005 roku. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych.

12. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu/Marszu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu /Marszu zabroniony jest udział osób poruszających się na, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu /marszu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu/Marszu, zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu/Marszu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu/Marszu u osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

13. Numer musi być umocowany wyłączni z przodu stroju startowego. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. Osoby, które pobiegną lub będą poruszać się marszem innej osoby zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji Biegu/Marszu. Dotyczy to również osoby, która numer przekazała.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu/Marszu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu/Marszu, w szczególności zasad fair play.

15. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 1 godziny od zakończenia Biegu/Marszu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

16. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz 1781). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu/Marszu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:

a) w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu/Marszu,

b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz 1781)

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu/Marszu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

5. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

11. UWAGI KOŃCOWE:

1. Wszyscy uczestnicy Biegu/Marszu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu /Marszu zgodnie z ich zaleceniami.

2. Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania Biegu/Marszu.

3. Szatnie, depozyt – Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki (ul. Jana Pawła II 2)

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione poza depozytem. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do Biegu/Marszu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin Biegu/Marszu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego Biegu/Marszu.

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika lub korzystania z pomocy, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszystkich uczestników Biegu/Marszu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów.

3. Każdy uczestnik Biegu/Marszu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

4. Każdy uczestnik Biegu/Marszu jest zobowiązany do zapoznania się z mapą przebiegu trasy.

5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu/Marszu.

6. Organizator zapewnia depozyt.

7. Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

8. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

13. ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenie Uczestnika:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu oraz, że akceptuje wszystkie jego postanowienia, w szczególności potwierdzam złożenie wszelkich oświadczeń, zgód, zezwoleń w nim zawartych. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, a nieznajomość jego zapisów nie zwalnia mnie z obowiązku ich przestrzegania oraz nie uprawnia mnie do jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

2. Oświadczam, że wyrażam zezwolenie na podstawie art. 81. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w szczególności na zdjęciach i filmach przez Organizatora oraz oficjalnych partnerów i sponsorów Organizatora wskazanych na stronie internetowej i FB Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki oraz FB Reichard von Valdano

3. Oświadczam, że zapoznałem się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO (dostępnej w niniejszym Regulaminie)

4. Oświadczam, że wyrażam dobrowolną oraz jednoznaczną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NOWEGO STAWU!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 5384

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ