OFICJALNE LISTY STARTOWE

---5km---

---10km---

---21.1km---

=================================

 

ORGANIZATORZY ZAWODÓW

 1. Polska Federacja Nordic Walking (PFNW).
 2. Lokalne władze - gospodarze odpowiednich imprez wymienionych w terminarzu zawodów, o którym mowa w pkt. II

ZASADY UCZESTNICTWA

Zawody PP NW są rozgrywane na trzech dystansach: a) 5 km b) 10 km c) półmaraton (21km 97,5m).

Zawodnik ma prawo rejestracji i startu w zawodach odbywających się w danej miejscowości tylko na jednym, wybranym przez siebie, dystansie, niezależnie od ich rangi.

W zawodach PP NW mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.

Dokonanie rejestracji na zawody, wniesienie opłaty startowej i przystąpienie do startu w zawodach jest równoznaczne z:

a) oświadczeniem zawodnika, że bierze on udział w zawodach na własną odpowiedzialność,

b) oświadczeniem zawodnika o zapoznaniu się z Regulaminem PP NW oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania,

c) zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polską Federację Nordic Walking jako organizatora zawodów,

d) zgodą na wykorzystanie wizerunku startującego do celów promocyjnych przez PFNW.

Osoba startująca w zawodach PP NW oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych oraz że jest zdolna do udziału w zawodach, co potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na stosownym oświadczeniu w Biurze zawodów. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego przed lub w czasie zawodów decyzja o dopuszczeniu zawodnika do startu lub kontynuacji udziału w zawodach należy do obsługi medycznej zawodów. Decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna

Osoba, która nie ukończyła 18 lat do dnia rozpoczęcia zawodów, zostaje dopuszczona do startu w zawodach pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach (formularz w załączniku nr 4).

Osoba z niepełnosprawnością może uczestniczyć w zawodach PP NW pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach Nordic Walking. Zasady udziału i kwalifikacji osób z niepełnosprawnością wyszczególnione są w pkt. I załącznika nr 1 do regulaminu.

Podczas wydawania pakietów i numerów startowych w Biurze zawodów weryfikowana jest tożsamość każdego zawodnika na podstawie okazanego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem i potwierdzana złożeniem własnoręcznego podpisu przez startującego na karcie zgłoszeniowej. Osoba z niepełnosprawnością okazuje także orzeczenie o niepełnosprawności.

W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych, przypadkach dopuszcza się wydanie pakietu i numeru startowego danego zawodnika innej osobie na podstawie przedłożonego upoważnienia z danymi z dowodu osobistego danego zawodnika.

W ramach każdej edycji zawodów PP NW odbywa się rajd Nordic Walking, rozgrywany na dystansie 5 km.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych zadeklarowanym stanem zdrowia zarejestrowanego uczestnika rajdu, organizator zawodów może dopuścić start danego uczestnika na skróconym dystansie o długości 2,5 km.

Do uczestnictwa w rajdzie stosuje się przepisy regulaminu, z wyłączeniem ppkt. IV. 1, punktów X – XII oraz ppkt. XIII.1 i ppkt. XIII.3 – 5.

REJESTRACJA NA ZAWODY

 1. Rejestracja na zawody dokonywana jest w formie zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w Biurze zawodów.
 1. Rejestracja drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego ze strony internetowej PFNW.
 1. Rejestracja drogą elektroniczną zostaje każdorazowo zakończona o godz. 21:00 w trzecim dniu kalendarzowym poprzedzającym termin danej edycji zawodów, o którym mowa w pkt. II.
 1. Rejestracja osobista możliwa jest w Biurze zawodów w dniu zawodów lub, w przypadku otwarcia Biura w przeddzień zawodów, także w dzień poprzedzający zawody w godzinach podanych każdorazowo z wyprzedzeniem na stronach www lub profilu Facebook PFNW.

OPŁATY STARTOWE

 1. Uczestnictwo w zawodach PP NW jest odpłatne, za wyjątkiem dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat, biorących udział w zawodach bezpłatnie. O uprawnieniu uczestnika do bezpłatnego udziału decyduje jego rok urodzenia.
 1. Wysokość opłaty z tytułu uczestnictwa, obejmującej podstawowy pakiet startowy, w skład którego wchodzi jeden numer startowy, chip niezbędny do pomiaru czasu, upominki gospodarzy imprez oraz posiłek regeneracyjny, zwanej dalej opłatą podstawową, jest zróżnicowana w zależności od terminu jej wniesienia oraz posiadanych uprawnień.
 1. Opłata podstawowa wynosi w przypadku rejestracji i płatności elektronicznej, dokonanej nie później niż:

1) do 14 dni kalendarzowych przed datą zawodów:

a) 55 zł – opłata normalna,

b) 40 zł – opłata ulgowa, przysługująca emerytom, rencistom, członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentom, za okazaniem legitymacji, oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

2) do 3 dni kalendarzowych przed datą zawodów:

a) 65 zł – opłata normalna,

b) 50 zł – opłata ulgowa, przysługująca osobom, posiadającym uprawnienia wymienione w ppkt. 1) b).

 1. W przypadku rejestracji i dokonania płatności elektronicznie, przelewem lub przekazem na mniej niż 3 dni kalendarzowe lub osobiście w dniu lub przeddzień zawodów w Biurze zawodów, opłata startowa wynosi 80 zł, bez względu na wiek lub posiadane uprawnienie.
 1. Członkom PFNW, posiadającym potwierdzenie terminowego opłacenia składki członkowskiej na rok, w którym odbywają się zawody, przysługuje zniżka w wysokości 20% od opłaty podstawowej, o której mowa w ppkt. 3.
 1. Uczestnik zawodów może wybrać i wnieść opłatę rozszerzoną, obejmującą opłatę podstawową oraz opłatę dodatkową. Opłata rozszerzona uprawnia do startu i odebrania rozszerzonego pakietu startowego, w skład którego wchodzi pakiet podstawowy powiększony o dodatkowe produkty. Wysokość opłaty rozszerzonej oraz zawartość rozszerzenia pakietu podana jest w systemie rejestracji na zawody oraz na stronie www.pfnw.eu i na profilu Facebook PFNW.
 1. Z tytułu udziału w edycji zawodów o więcej niż jednej randze wnosi się jedną opłatę startową, podstawową lub rozszerzoną, w zależności od wyboru dokonanego przez uczestnika.
 1. W przypadku rejestracji na zawody drogą elektroniczną opłata startowa jest wnoszona przez internet metodą wskazaną przez organizatora, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
 1. Dokonanie opłaty w formie przelewu lub przekazu powoduje po stronie zawodnika obowiązek okazania w Biurze zawodów dowodu wpłaty. W przypadku przelania opłaty w niepełnej wysokości zgłoszenie na zawody jest nieważne, o ile zawodnik nie dokona w Biurze zawodów w przeddzień lub w dniu zawodów dopłaty brakującej kwoty do wysokości opłaty należnej według stanu na dzień potwierdzenia dokonania przelewu lub nadania przekazu.
 1. Organizator nie odpowiada za niewłaściwą lub błędną rejestrację, obarczone wadą oznaczenie przelewu lub przekazu pocztowego, dokonane przez zawodnika lub zgłaszającą go osobę, ani za zaginięcie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego z winy banku albo poczty.
 1. Zaksięgowanie na koncie organizatora lub na indywidualnym koncie wygenerowanym przez elektroniczny system rejestracji na zawody opłaty startowej, o której mowa w ppkt. 3 i 6, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem zawodów do godz. 21:00, po uprzednim wypełnieniu i przesłaniu przez uczestnika formularza zgłoszenia drogą elektroniczną uznaje się za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne.
 1. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na rzecz innego zawodnika lub innej edycji zawodów.

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW

 1. Ustala się następujący ramowy program zawodów PP NW:

 8:00 – 9:30 Wydawanie pakietów startowych uczestnikom półmaratonu

 8:00 – 10:30 Wydawanie pakietów startowych na dystans 10 km

 8:00 – 11:15 Wydawanie pakietów startowych na dystans 5 km

10:00 Start półmaratonu K i M

11:00 Start na dystansie 10 km K i M

11:15 Oficjalne otwarcie imprezy

11:40 Start na dystansie 5 km K i M

12:15 Start rajdu na dystansie 5 km

14:00 Dekoracje i oficjalne zakończenie imprezy

 1. W szczegółowym programie minutowym poszczególnych edycji zawodów mogą wystąpić odstępstwa od programu ramowego, o którym mowa w ppkt. 1. Informacje o wszelkich zmianach dotyczących danych zawodów umieszczane są na stronie www.pfnw.eu oraz w Biurze zawodów.

Wyświetleń: 16032

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ