Zapisz się na OLKUSKI BIEG ULICZNY VI SREBRNA DZIESIĄTKA

REGULAMIN

OLKUSKI BIEG ULICZNY VI SREBRNA DZIESIĄTKA

Olkusz, 2 września 2023

 

 • 1

Organizator: Stowarzyszenie Olkuszbiega, Urząd Miasta i Gminy Olkusz oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu

 • 2

Cel imprezy:

 1. Aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 2. Promocja biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
 3. Promocja Miasta i Gminy Olkusz.
 • 3

Termin, miejsce, dystans:

 1. Bieg odbędzie się 2 września 2023 roku, start biegu o godz. 15:00.
 2. Długość trasy 10 km (bieg główny), 5 km (bieg towarzyszący) - do wyboru przez uczestnika.
 3. Start i meta biegu znajdować się będą na Rynku w Olkuszu.
 4. Trasa przebiegać będzie ulicami o nawierzchni asfaltowej i częściowo brukowej.
 5. Trasa biegu na 10 km obejmuje 2 pętle po 5 km i będzie oznakowana, co 1 km, pomiar międzyczasu na 5 km.
 6. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy zwrotne mocowane na obuwiu).
 7. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 8. Punkt odżywczy (napoje) w biegu na 10 km znajdował się będzie na około 6 km.
 9. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut.
 10. Trasa biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 16.30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 16.30 zobowiązani są do zejścia z trasy.
 11. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.

 

 

 

 • 4

Uczestnicy:

 1. W biegu głównym na dystansie 10 km prawo startu mają osoby, które do dnia 02.09.2023r., ukończą 16 lat.
 2. W biegu towarzyszącym na dystansie 5 km nie ma ograniczeń wiekowych.
 3. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym Olkusz, ul. Floriańska 8, w dniu 02.09.2023r., w godz. 10:00 – 14:00 (sobota).
 4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości zawodnika/opiekuna prawnego.
 5. Zawodnicy, którzy nie osiągnęli w dniu zawodów pełnoletniości (młodzież w wieku do 18 lat) muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.
 6. Łączny limit uczestników na obu dystansach wynosi 300 osób.
 7. Depozyt będzie zlokalizowany w Biurze Zawodów. Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 14.00. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 8. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.

 

 • 5

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do Olkuskiego Biegu Ulicznego VI Srebrna Dziesiątka przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej.
 2. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności: poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej za pakiet startowy na rachunek bankowy Stowarzyszenia Olkuszbiega.
 • nr rachunku: 05 8450 0005 0050 0556 3829 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu-Oddział Olkusz
 • tytułem „opłata startowa - imię i nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia”.
 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Istnieje możliwość bezpłatnego przeniesienia opłaty startowej na inną osobę w terminie do dnia 26.08.2023r., jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować w biegu.
 3. Wysokość opłaty startowej:

-w I terminie do 30 czerwca 2023r do godz. 23.59, wynosi 60,00 zł

-w II terminie od 01 lipca 2023r do 26 sierpnia 2023r do godz. 23:59, wynosi 70,00 zł

 1. Elektroniczne zapisy zostaną zamknięte 26 sierpnia 2023r., o godz. 23.59 lub wcześniej po osiągnięciu limitu 300 opłaconych osób.
 2. W przypadku nie wyczerpania limitu startujących (300 osób) będzie istniała możliwość rejestracji oraz dokonania opłaty startowej w  Biurze Zawodów w dniu biegu, w wysokości 80,00 zł do godz. 14:00.
 3. Zgłoszenie udziału w Olkuskim Biegu Ulicznym VI Srebrna Dziesiątka stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 4. Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Stowarzyszenie Olkuszbiega jego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem we wszelkich  promocyjnych prezentacjach po imprezie, na stronie wydarzenia oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w biegu.
 • 6

Klasyfikacje:

 

 1. BIEG GŁÓWNY 10km:

Klasyfikacja Open Kobiet, Mężczyzn (I-III miejsca)

Klasyfikacje w kategoriach wiekowych (I-III miejsca)

- K i M 16-29,

- K i M 30-39,

- K i M 40-49,

- K i M 50-59,

- K i M 60+

Klasyfikacja  na Najszybszą  Olkuszankę  i  Najszybszego Olkuszanina

 

 1. BIEG TOWARZYSZĄCY 5km:

Klasyfikacja Open Kobiet, Mężczyzn ( I-III miejsca)

Klasyfikacja młodzieży do 16 roku życia DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ( I-III miejsca) 

 

 1. Nagrody w kategoriach Open i wiekowych nie dublują się.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.

 

 1. Komunikat końcowy z wynikami zostanie umieszczony na tablicy wyników w czasie do 30 minut po przekroczeniu mety przez ostatniego zawodnika.

 

 • 7

Nagrody:

 1. Zwycięzcy Olkuskiego Biegu Ulicznego VI Srebrna Dziesiątka w biegu głównym na 10 km, za miejsca I, II, III otrzymają puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe/nagrody finansowe w zależności od hojności Sponsorów. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymują puchary/statuetki.
 2. Zwycięzcy biegu towarzyszącego na 5 km, za miejsca I, II, III otrzymają puchary/statuetki.

Zwycięzcy w kategorii młodzieży do 16 roku życia, za miejsca I, II, III otrzymają puchary/statuetki.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród rzeczowych dla zwycięzców kategorii indywidualnych.
 2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie otrzymają na mecie okolicznościowy medal.
 3. Organizator, dla uczestników biegu przewiduje konkurs z nagrodami.

 

 • 8

Pakiet startowy:

W ramach opłaty startowej uczestnikom zapewniamy:

- elektroniczny pomiar czasu,

- zwrotny chip do pomiaru czasu,

- numer startowy + agrafki,

- napoje na trasie i na mecie biegu,

- medal na mecie po ukończeniu biegu,

- posiłek regeneracyjny po biegu,

- gadżet biegowy,

- drobne upominki od sponsorów,

- opieka medyczna w trakcie trwania imprezy,

-depozyt na czas trwania wydarzenia.

 • 9

Dodatkowe informacje:

 1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 2. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na jej przedniej stronie oraz chip przymocowany do obuwia na wysokości kostki.
 4. Pisemne protesty przyjmuje Organizator Biegu do 15 minut po zakończeniu biegu. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie protestów nieobjętych regulaminem należy do Organizatora. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia biegu.
 5. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu.
 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 7. Kontakt z Organizatorem: Joanna Szczepanek tel. 733 300 305, Agnieszka Walczak tel. 609 771 520.
 • 10

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że: Administratorem zebranych danych osobowych są: spółka cywilna „Timing4u Tomasz Skuta i Justyna Stefaniak s.c” oraz Stowarzyszenie Olkuszbiega z siedzibą 32-329 Bolesław, ul Laskowska 71, tel. 733 300 305, e-mail: stowarzyszenieolkuszbiega@gmail.com
 2. Dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość, kraj, klub, płeć, nr telefonu i adres e-mail uczestnika zawodów oraz imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu rodzica lub opiekuna uczestnika niepełnoletniego.
 3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji imprezy (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit b)
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna.
 5. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawodów: Olkuski Bieg Uliczny VI Srebrna Dziesiątka.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez administratora lub osoby trzecie.
 7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w zawodach tj. Olkuskim Biegu Ulicznym VI Srebrna Dziesiątka.

Wyświetleń: 1466

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ