Zapisz się na Bieg Trzech Zamków – Będzin

REGULAMIN

Bieg Trzech Zamków – Będzin
Będzin, 08.10.2023r.

Bieg i Marsz NW na dystansie 5km

 

I. ORGANIZATOR I BIURO ZAWODÓW

 1. Organizatorem Biegu Trzech Zamków jest Powiat Będziński z siedzibą w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6. 2. Współorganizatorem Biegu Trzech Zamków – Będzin jest Urząd Miejski w Będzinie, 11 Listopada 20, 42-500 Będzin. 
 2. Organizator ustanawia stacjonarne Biuro Zawodów, którym jest Wydział Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin, pok. nr 2, 6a, tel. 32 368 07 36, 32 368 07 03, e-mail: sport@powiat.bedzin.pl, jak również terenowe Biuro Zawodów umiejscowione przy linii startu w dniu wydarzenia.

II. CELE

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania i marszu Nordic Walking jako prostej formy sportu oraz czynnej formy wypoczynku i rekreacji.
 2. Zaszczepienie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez sport.
 3. Sportowe wychowanie dzieci i młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.
 4. Integracja rodzin i środowisk w różnych grupach wiekowych.
 5. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
 6. Promocja Powiatu Będzińskiego.

 III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA

 1. Termin: 08.10.2023 r. (niedziela).
 2. Dystans biegu i marszu NW: ok. 5km.
 3. Start i meta biegu: okolice zamku w Będzinie, ul. Zamkowa 1, 42-500 Będzin.
 4. Trasa biegu i marszu NW przebiegać będzie ścieżkami leśnymi/polnymi, asfaltem nawierzchnią szosową i gruntową. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w niedozwolony sposób zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Limit czasu biegu i marszu NW wynosi 90 minut; powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 6. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do wszelkich przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju.
 7. Biuro Zawodów czynne:
  - niedziela: 08.10.2023 w godz. od 8:00 do 9:45.
 1. Program szczegółowy w dniu wydarzenia:
 • 8:00 – otwarcie terenowego Biura Zawodów przy zamku w Będzinie– ulica Zamkowa,
 • 9:45 – zamknięcie terenowego Biura Zawodów przed startem zawodników,
 • 9:55 – powitanie zawodników na linii startu,
 • 10:00 – start biegu,
 • 10:10 – start marszu NW,
 • 11:30-12:00 – zakończenie biegu i wręczenie nagród, dyplomów.
 1. Regulamin zawodów może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w organizacji wydarzenia.
 2. Organizator nie zapewnia depozytu i natrysków.

 IV. UCZESTNICTWO

 1. Zawody mają charakter otwarty i będą prowadzone w duchu fair play. Udział w zawodach jest bezpłatny.
 2. Organizator zaprasza wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania. Prawo do startu mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 3. Zawodnik otrzyma pakiet startowy.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp.
 5. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników.
 6. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak  i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału  w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 7. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji  w terenowym Biurze Zawodów w dniu wydarzenia w godz. od 8:00 do 9:45. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem,  a niepełnoletni legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 7. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie:
  - złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich),
 8. zgody na przetwarzanie danych, podpisanie klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO oraz zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora (relacjach, artykułach itp.).

Podpisanie ww. dokumentów będzie wymagane do odbioru pakietu startowego.

 1. Każdy zawodnik musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom Organizatora i służb porządkowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego Regulaminu.
 2. Wszyscy zawodnicy biorą udział w biegu i marszu NW na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
 3. Organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków.
 4. Organizator nie zapewnia szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione, zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
 5. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania. Pobranie pakietu startowego przez Zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zawodnika, który naruszył warunki udziału w biegu. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
 8. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wyrażającego się uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.
 9. W ramach uczestnictwa w biegu, każdy Zawodnik ma zapewnione: numer startowy z agrafkami, chip zwrotny otrzymany w kopercie do przymocowania przy bucie, napój, medal na mecie (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie), posiłek regeneracyjny po biegu, bezpłatne korzystanie z atrakcji.

 V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia składane są drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/ do 3 października 2023 r. Proces rejestracji sfinalizowany jest po prawidłowym wypełnieniu, podpisaniu załączonego na stronie z formularzem rejestracyjnym oświadczenia. 
 1. W wydarzeniu obowiązuje limit do 700 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zawodników.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 3 października 2023r. lub w terminie wcześniejszym w przypadku wyczerpania limitu miejsc w wydarzeniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, który został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego zawodnika, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Wydawanie pakietów startowych odbędzie się w terenowym Biurze Zawodów w dniu 8 października 2023 r. w godzinach od 8:00 do 9:45. 
 5. Pakiet startowy może odebrać tylko zgłoszony zawodnik lub prawny opiekun, który dokonał zgłoszenia zawodnika bądź też osoba przez niego upoważniona pod warunkiem, że przy odbiorze będzie posiadała wypełnione i czytelnie podpisane przez zawodnika/opiekuna upoważnienie oraz kserokopię dokumentu tożsamości.

 VI. KLASYFIKACJA

 1. Podczas biegu będzie prowadzona następująca klasyfikacja: indywidualna:
  - dystans ok. 5 km: bieg z podziałem kobiety, mężczyźni,
  - dystans ok. 5 km: marsz NW z podziałem na kobiety, mężczyźni
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 7 dni przed imprezą na stronie internetowej. 3. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej klasyfikacji.
 2. Podczas biegu i marszu NW dokonywany będzie pomiar czasu, a ustalenie kolejności zawodników nastąpi na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.
 3. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe i chip
 4. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. 
 5. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie uniemożliwia zmierzenie czasu, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 6. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu  netto.
 7. W wynikach końcowych zawodów każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto. 
 8. Wyniki zawodów będą dostępne na stronie Organizatora i stronie Timing4u.

 VII. NAGRODY

 1. Dla wymienionych zawodników w punkcie VI.1 będą przyznane nagrody rzeczowe oraz zostaną wręczone puchary.
 2. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal.

Klauzula o ochronie danych osobowych i ich przetwarzaniu znajduje się w Regulaminie Zawodów. 

Wyświetleń: 6505

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ