XIV BIEG ŚWIĘTEGO HUBERTA 

 

W ramach XIV Biegu św. Huberta odbędą się:

X Mistrzostwa Polski Myśliwych na 15 km i  Nordic Walking na 10 km     

VII  Mistrzostwa Polski Leśników w biegu na 15 km

XIV Nordic Walking na 10 km

 

MIEJSCE : Tuchola – Woziwoda – Gołąbek.

 

DATA: 28.10.2023 r.

 

DYSTANS :

15 km – XIV Bieg św. Huberta, X Mistrzostwa Polski Myśliwych,

VII Mistrzostwa Dian, VII Mistrzostwa Polski Leśników.

10 km – XIV Nordic Walking, X Mistrzostwa Myśliwych w Nordic Walking.

 

TRASA:

Nawierzchnia 11 km leśne drogi utwardzone, 3 km nawierzchnia asfaltowa, 1 km nawierzchnia polbrukowa, oznaczenie trasy co 1 km.

 

PATRONAT HONOROWY:

 

Senator RP, Andrzej Kobiak,

 

Dyrektor RDLP w Toruniu, Jarosław Molendowski                                           

 

Burmistrz Tucholi, Tadeusz Kowalski,

 

PATRONAT I OPIEKA MEDIALNA:

Portal Internetowy: Maratony Polskie,

Tygodnik Tucholski,

„Nemrod” kwartalnik w Województwie Kujawsko - Pomorskim 

 

CEL ZAWODÓW:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu.

Promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych i turystyczno –krajoznawczych Tucholi oraz Borów Tucholskich,

Integracja sympatyków i pasjonatów uprawiających biegi, popularyzacja tradycji, leśnictwa, kultury łowieckiej i ochrony środowiska.

 

ORGANIZATOR :

MLKS „Tucholanka” Tuchola

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi,

 

WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY :

Gmina Tuchola,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu,

Nadleśnictwa Tuchola i Woziwoda,

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do startu w zawodach dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy do dnia 21.10.2023 r. ukończyli  16 7– ty rok życia, posiadają aktualne badanie lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w XIV Biegu św. Huberta na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Nie zapewnia się uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci i szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność  i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszyscy uczestnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów - 28.10. ( w godz. 7:30 – 10:30).

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną.

W kategorii Mistrzostwa Polski Myśliwych, zawodnicy weryfikują się dodatkowo przez okazanie legitymacji PZŁ. Wszyscy startujący w tej kategorii proszeni są o wysłanie swoich danych zgłoszeniowych wraz z numerem legitymacji PZŁ, również na adres mailowy do kol. Eugeniusza Trzcińskiego: eugeniusz.trzcinski@gmail.com nr tel. 796 414 843.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Bieg odbędzie się przy ruchu ograniczonym, uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.

Obowiązuje całkowity zakaz startowania w biegu / marszu ze zwierzętami. 

 

ZGŁOSZENIA:

 Biuro Organizacyjne XIV Biegu św. Huberta znajduje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi, 89-500 Tuchola ul. Warszawska 17. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, tel./fax: 52 3345511 mail: osirtuchola@gmail.com

 

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą internetową pod adresem

https://elektronicznezapisy.pl/event/8728.html

do dnia 26 października 2023 r.

 

W kategorii Mistrzostwa Leśników startować mogą pracownicy Lasów Państwowych, studenci Wydziałów Leśnych oraz uczniowie Techników Leśnych dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska. Pracownicy Lasów Państwowych celem weryfikacji proszeni są o wysłanie swoich danych zgłoszeniowych również na adres mailowy osirtuchola@gmail.com z podaniem nazwy i adresu jednostki zatrudnienia. Studenci Wydziałów Leśnych i uczniowie Techników Leśnych weryfikowani będą w dniu zawodów, po okazaniu legitymacji. Myśliwi i leśnicy w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, zaznaczają również start w swoich kategoriach.

Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.

W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez  200 osób - XIV Bieg św. Huberta, 50 osób - Nordic Walking, listy startowe zostają zamknięte.

 

OPŁATY STARTOWE:

 

XIV Bieg św. Huberta

70 zł wpłaty do 26 października 2023

Wpłaty w dniu zawodów – 100 zł (w przypadku nie wyczerpania limitów).

 

O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonana jest wpłata, a nie dzień zapisania się do biegu. Zwolnieni z opłat są zawodnicy powyżej 70 roku życia oraz wszyscy, którzy uczestniczyli i sklasyfikowani zostali we wszystkich dotychczasowych edycjach Biegu św. Huberta.

W dniu biegu, tj. 28.10.2023 r. opłatę startową będzie można uiścić w Biurze Zawodów, pod warunkiem niewyczerpania limitu zgłoszonych zawodników.

 

XIV Nordic Walking

60 zł wpłaty do 26 października 2023.

Wpłaty w dniu zawodów – 100 zł (w przypadku nie wyczerpania limitów)

 

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.

Opłatę można uiścić wyłącznie drogą elektronicznie za pomocą formularza płatności.

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów zwrotnych.

 

KLASYFIKACJE - BIEG:

 

Mężczyźni :                Kobiety:

M – 16 – 29 lat           K – 16 – 29 lat

M – 30 – 39 lat           K – 30 – 39 la

M – 40 – 49 lat           K – 40 – 49 lat

M – 50 – 59 lat           K – 50 i powyżej

M – 60 – 69 lat          

M– 70 i powyżej

 

NAGRODY:

Puchary i nagrody finansowe w kategorii generalnej biegu:

 

Mężczyźni: 1 miejsce – 1.000 zł , 2 miejsce - 700 zł,  3 miejsce - 500 zł.

Kobiety: 1 miejsce - 1.000 zł, 2 miejsce – 700 zł, 3 miejsce - 500 zł.

 

W kategoriach wiekowych, za miejsca I - III zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki.

 

Puchary w biegu dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników z Tucholi.

 

Kategoria Myśliwi:  nagrody w kategorii ogólnej myśliwych, w biegu na 15 km i Nordic Walking, nagrody dla trzech najlepszych Dian.

 

Kategoria Leśnicy: puchary i nagrody za I - III miejsce w kategorii Mistrzostwa Leśników.

 

Nordic Walking: puchary za zajęcie I - III miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn.

W Nordic Walking nie przewiduje się kategorii wiekowych.

 

Nordic Walking: Puchary za I - III miejsce w kategorii myśliwych

 

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg oraz rajd zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie pamiątkowe medale oraz ciepły posiłek.

Nagrody niespodzianki do rozlosowania wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg i rajd. Warunkiem udziału w losowaniu jest obecność zawodnika na hali podczas losowania, w przypadku wylosowania nagrody okazanie numeru startowego.

 

Uwaga !

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej open nie będą ujmowani do nagradzania w kategoriach wiekowych.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu biegu będą znajdowały się w hali widowiskowo – sportowej w Tucholi, gdzie przyjmowane będą do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków wręczanych przez organizatora podczas weryfikacji. Wydawanie  worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Natryski i toalety będą udostępnione na obiektach OSiR-u.

 

Odjazd autokarów na start do biegu o godz. 11:00 natomiast do rajdu o godz. 10:30.

Start ostry do biegu o godz. 12:00, na trasie Woziwoda – Gołąbek.

 

Z autokarów zawodnicy wysiądą w odległości około 1.5 km od startu.

Trasa przebiegać będzie szlakiem Brdy, traktami leśnymi po bardzo malowniczej okolicy nadleśnictw Tuchola i Woziwoda.

Meta zawodów w hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.

 

Limit Biegu 15 km – 2 godz.

Limit Nordic Walking 10 km – 1:45 godz.

 

Trasa oznaczona będzie co kilometr. Na 5 i 11 km znajdować się będą punkty odżywcze.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

 

Zawodnicy biorący udział w XIV Biegu św. Huberta i XIV Rajdzie Nordic Walking wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

 

PROGRAM MINUTOWY

28 październik:

7:30 – 10:30 weryfikacja zawodników i zapisy do biegu, (rajd – weryfikacja do godz. 10:00 ),

10:30 – wyjazd zawodników do rajdu Nordic Walking z parkingu sprzed OSiR,

11:00–wyjazd zawodników na start do biegu z parkingu sprzed OSiR,

11:00 – start XIV Rajdu Nordic Walking,

11:00 – 11:50  rozgrzewka przed biegiem,

12:00–start ostry XIV Biegu św.Huberta,

ok.12:45 – pierwszy zawodnik na mecie,

14:15 – ceremonia zakończenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Zmiany te nie będą dotyczyły czasu, miejsca oraz wysokości wpisowego.

 

DYREKTOR BIEGU:

Janusz Zawadziński

tel. 608 416 763         

mail: osir.tuchola@op.pl    

 

KIEROWNIK ds. ORGANIZACYJNYCH:

Dariusz Siciński

tel. 508 072 444

mail: osirtuchola@gmail.com

 

 PRZYJEŻDŻAJCIE! LAS WAS POWITA A LUDZIE UGOSZCZĄ!

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi ul. Warszawska 17 oraz MLKS Tucholanka, Tuchola ul. Warszawska 17.

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorom jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez OSiR w Tucholi i MLKS Tucholanka w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku.

Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w biegu i promocji tej imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją.

W materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez OSiR w Tucholi. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenia danych zawodnika dla potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane te są szczególnie chronione zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

 

Wyświetleń: 8779

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ