X edycja  Biegu Ląduj w Osowej

1 - Cel imprezy

Celem imprezy jest:

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, wśród młodzieży, dzieci i dorosłych
 • Integracja środowiska lokalnego dzielnicy Osowa
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

2 - Nazwa, termin, lokalizacja imprezy i dystanse

 • Nazwa imprezy: Ląduj w Osowej
 • Impreza odbędzie się w niedzielę, 24 września 2023 w godz. 10:00 – 12:00
 • Impreza odbędzie się w Gdańsku. Start i meta przy Max Burgers Premium (parking Centrum Handlowe Osowa). Trasa: część po asfalcie parkingowym i część w lesie. pętla 2,5km.

 • Dystans biegowy 5 km i 10 km:
  kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn 18-39, 40-54, 55+
 • Dystans nordic walking – 5 km:
  kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn 18-39, 40-54, 55+
 • Dystans biegowy dla dzieci ok 1000m – bez opłaty startowej – zapisy przez system elektroniczny, limit 50 dzieci.

3 - Organizator i patroni imprezy

Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Olimpia Osowa

 

4 - Warunki uczestnictwa w imprezie.

 • Uczestnikiem biegu i marszu nw może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18. rok życia.
 • każdy uczestnik startuje w biegu/marszu NW na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), co potwierdza poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór podany zostanie na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie dokona zgłoszenia udziału za pośrednictwem strony internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie.
 • zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 21 września 2023 oraz uiści opłatę w wysokości 30 zł do dnia 21 września 2023 do godz. 23:59 na konto wskazane przez system płatności Blue Media lub do dnia 21 września 2023 do godz. 23:59 przelewem na nr konta PL 57 1090 1098 0000 0001 5209 3870 KS Olimpia Osowa
 • dzieci bezpłatnie
 • każdy uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • wszystkie osoby zgłoszone do udziału w biegu muszą dokonać weryfikacji zgłoszenia w Biurze Zawodów. Termin i godziny otwarcia biura zawodów przy Max Burgers Premium 24 września w godzinach 8:00 – 9:30
 • w dniu imprezy możliwe zgłoszenie w biurze zawodów – opłata 40 zł. Dzieci bezpłatnie.

5 - Świadczenia organizatora na rzecz uczestników imprezy

Każdy uczestnik biegu otrzyma od Organizatora pakiet startowy obejmujący:

 • numer startowy i chip
 • wodę
 • medal pamiątkowy

Zwycięzcy biegu zostaną uhonorowani następującymi nagrodami:

 • Trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych- okolicznościowe statuetki/puchary

Bieg jest objęty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej Organizatora z tytułu szkód poniesionych przez uczestników. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i leży w gestii samych uczestników.

Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie zawodów.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz innych kosztów udziału zawodników w biegu, niewymienionych wprost w regulaminie.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom możliwość skorzystania z szatni

Organizatorzy zapewniają możliwość skorzystania z toalety przenośnej.

6 - Zasady rozgrywania zawodów

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Mapki trasy zostaną umieszczone w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy Biura Zawodów.
 • Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po spełnieniu warunków uczestnictwa, o których mowa w § 4 oraz po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora.
 • Zawodnicy startują indywidualnie z linii startu, ze startu wspólnego, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wydanego przez Organizatora.
 • W trakcie biegu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • W przypadku, gdy zawodnik zejdzie z trasy biegu powinien powrócić na nią i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z niej zszedł.
 • Podczas trwania biegu zawodnik powinien zachowywać się w sposób zgody z duchem Fair Play.
 • Zabrania się używania szklanych pojemników i przedmiotów w pobliżu i na trasie biegu.
 • Przypadki rażącego łamania regulaminu będą karane przez organizatorów dyskwalifikacją.
 • Zwycięzcą indywidualnym biegu zostaje zawodnik, który jako pierwszy minie metę.

7 - Postanowienia końcowe

 • Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 • Zgłaszając swój udział w biegu uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez organizatorów.

 

Wyświetleń: 4800

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ