REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO-CHARYTATYWNEJ

BUKOWA DYCHA

w Miastku 22.10.2023

 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na charytatywną imprezę sportową.
Zachęcamy do udziału w biegu i wsparcia zbiórki na zakup pomp morfinowych dla miasteckiego hospicjum domowego. Część z opłaty startowej przeznaczymy na wskazany cel charytatywny. W biurze zawodów będzie również możliwość przekazania datku bezpośrednio do oficjalnej puszki. 
 

CEL IMPREZY BIEGOWEJ:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej
 2. Charytatywne wsparcie działalności miasteckiego hospicjum domowego (zakup pomp morfinowych)
 3. Promowanie zdrowego stylu życia.
 4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.
 5. Promocja Miasta i Gminy Miastko. 

ORGANIZATOR

Miasteckie Towarzystwo Sportowe HAMER w Miastku przy udziale OSIR Miastko,  Stowarzyszenie Kierunek Polanów 
Kontakt do organizatora: mts.hamer@gmail.com 

TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 22 października 2023 r. (niedziela) o godz. 11.00 w Miastku, w województwie pomorskim.
 2. Miejsce startu i mety: Bukowisko – k. Wołczy Wielkiej. 

DYSTANS, TRASA

 • W ramach imprezy sportowej „BUKOWA DYCHA” zorganizowany będzie:
  a) Główny Bieg BUKOWA DYCHA na dystansie: 10 km, (trasa nieatestowana),  

oraz imprezy towarzyszące:

 • b) Rajd Rowerowy BUKOWA DYCHA na dystansie: 10 km
 • c) Rajd Nordic Walking BUKOWA DYCHA na dystansie: 6 km.
 1. Trasa poprowadzona jest kompleksem leśnym (droga bita, szutrowa, częściowo utwardzona).
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy.
 3. Trasa będzie oznaczona i zabezpieczona przez funkcjonariuszy służb oraz wolontariuszy.

 

KATEGORIE

Zawodnicy będą sklasyfikowani według następujących kategorii:

 1. BIEG GŁÓWNY: Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (K/OPEN, M/OPEN- miejsca 1-3)
 2. BIEG GŁÓWNY: Kategorie wiekowe kobiet (K) i mężczyzn (M)
 • K / M - 20           16 – 29 lat
 • K / M - 30           30 – 39 lat
 • K / M - 40           40 – 49 lat
 • K / M - 50           50 – 59 lat
 • K / M - 60           60 – i więcej
 1. RAJD ROWEROWY: Kategoria generalna
 2. RAJD NORDIC WALKING: Kategoria generalna

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale na mecie.
 2. Nagroda dla zwycięzców BIEGU GŁÓWNEGO w kategorii generalnej Open (K/M) dla miejsc 1.-3
 3. Nagroda dla zwycięzców BIEGU GŁÓWNEGO 1.miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M).
 4. Nagrody nie dublują się - zawodnik nagrodzony w kategorii generalnej nie jest nagradzany w kategorii wiekowej.
 5. Dla zwycięzców RAJDU ROWEROWEGO w kategorii generalnej dla miejsc 1.-3
 6. Dla zwycięzców RAJDU NORDIC WALKING w kategorii generalnej dla miejsc 1.-3

 

UCZESTNICTWO

 1. W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy w dniu zawodów ukończą 16-ty rok życia.
 2. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują własnoręcznie oświadczenie, że są zdolni do biegu, startują na własną odpowiedzialność i nie będą rościć żadnych praw wobec organizatora za własną niedyspozycję do biegu i ewentualne szkody na zdrowiu lub życiu powstałe w wyniku tej niedyspozycji (podst. prawna: Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dnia 12.09.2001 r.) lub przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych.
 3. Zawodnicy w wieku 16-18 lat zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub opiekunów prawnych, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów przed startem.
 4. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w biegu wynosi 200 osób. W  przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia  zapisów.  
 5. Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez  Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w  określonej niniejszym Regulaminem wysokości i terminie.
 6. O udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Opłacone zgłoszenia online przyjmowane będą wyłącznie do dnia 19 października 2023 r.
 7. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie i dokonanie wpłaty wpisowego, w wysokości:

BIEG GŁÓWNY BUKOWA DYCHA

a) 70 zł do 19 października 2023,

b) 90 zł po 19 października 2023 na wskazane konto lub gotówką w dniu zawodów.

RAJD ROWEROWY i RAJD NORDIC WALKING

c) 50 zł na wskazane konto lub gotówką w dniu zawodów.

 1. Jeśli w zapisach on-line nie został wyczerpany limit uczestników, zgłoszenia mogą być również przyjmowane w biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00- 10.30.
 2. W miejsce osób zapisanych online, które nie odbiorą pakietów w biurze zawodów do godz. 10.30 organizator umożliwia start dodatkowym, niezapisanym on-line zawodnikom, którzy zgłoszą się w dniu biegu.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych z pakietem startowym odbędzie się w dniu zawodów 22.10.2023 r. w biurze zawodów 9.00-10.30.
 4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu
 5. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów umieszczanych na butach. Odbiór chipa możliwy będzie w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Posiadanie chipa jest niezbędne do sklasyfikowania zawodnika. Po zawodach obowiązkowy zwrot chipa.

 

OPŁATA STARTOWA / wsparcie charytatywne miasteckiego hospicjum domowego 

 1. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego. Organizator oświadcza, że z każdej opłaty startowej zostanie przekazana kwota co najmniej 20 zł dla hospicjum domowego w Miastku (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Domowa Opieka Długoterminowa M&M Małgorzata Małysz).
 2. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzyma:  ■ numer startowy ■ chip do pomiaru czasu w numerze startowym ,  ■ napoje (woda) na trasie i mecie biegu, ■ posiłek regeneracyjny na mecie, ■ pamiątkowy medal na mecie,   ■ pomiar czasu, w tym możliwość uzyskania wyniku w formie SMS,  
 3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się biegu z przyczyn leżących po stronie organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia na trasie punkty z wodą pitną oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 2. Bieg odbędzie bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie biegu, uwzględniając ruch pojazdów.
 4. Uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora
 5. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb zawodów, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku; w tym na zamieszczanie danych w przekazach telewizyjnych oraz publikacjach prasowych i materiałach organizatora.

 

 

 

Wyświetleń: 7191

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ