REGULAMIN
1. O co Biega?
O wystrzałową dawkę pozytywnej energii w zimowym sercu Mazur,
na zakończenie tego pięknego, zabieganego roku!
Bieg i marsz na dystansie 5km w wymyślnych strojach i szampańskich nastrojach!
Muzyka! Taniec! Zabawa ! Atrakcyjne nagrody dla najlepiej przebranych uczestników!
2. Do wspólnego tańca i biegu zapraszają:
Fundacja Dystans, KRS 0000499134
Wioska Biegaczy, NIP 8451878677
3. Bawią się razem z nami:
MIASTO GIŻYCKO – Partner Strategiczny
HOTEL ST. BRUNO **** - Partner Organizacyjny
4. Gdzie i kiedy?
30 grudnia 2023, godzina 14:00
Hotel St. Bruno, ul. Świętego Brunona 1, 11-500 Giżycko
5. Sylwestrowy Rozkład Jazdy
29 października, godzina 2023 Odpalamy ZAPISY !!!
30 listopada, godzina 2023 Zmieniamy próg opłat startowych
28 grudnia, godzina 2023 Zamykamy zgłoszenia internetowe
30 grudnia 2023 :
11:11 Otwieramy Biuro Zawodów, Hotel St. Bruno Giżycko - Oranżeria Portowa, ul. Świętego Brunona 1
13:30 Zamykamy Biuro Zawodów
13:45 Rozpoczynamy przedstartową rozgrzewkę w tanecznych rytmach!
14:00 START IV Mazurski Bieg Sylwestrowy
Świętego Brunona 5KM. BIEG + MARSZ.
14:20-14:50 Serwujemy gorące posiłki i napoje.
14:45 Zamykamy strefę START / META
15:00 Szampańska ceremonia dekoracji.
15:30 Zakończenie imprezy
6. Trasa
START, Hotel St. Bruno – ul. Świętego Brunona – Trasa MTB - Twierdza Boyen
- ul. Turystyczna – ul. Kościuszki – Hotel St. Bruno, META.
Dystans 5km. Różnica wzniesień +/- 40m. Poziom trudności? Łatwa :) :) :)

 


07. Zgłoś się !!! I nie zwlekaj, bo może być za późno . . .
Rejestracja wyłącznie przez stronę www.elektronicznezapisy.pl
Zgłoszenia internetowe możliwe do 28 grudnia, do godziny 2023 lub do wyczerpania limitu miejsc.
Limit uczestników w tegorocznej edycji wynosi 200 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego. W dniu imprezy zgłoszenia będą możliwie
wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsc, a tego przed samym końcem roku, mimo szczerej
sympatii nikomu obiecać nie możemy…
Opłatę startową należy wnieść konto:
Fundacja Dystans
Mazuchówka 44
11-510 Wydminy
Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas
IBAN: : PL47 1600 1462 1834 6693 9000 0001
Nr BIC (SWIFT): PPABPLPK
W tytule przelewu należy wpisać: opłata startowa MBS imię nazwisko.
Przykład: opłata startowa MBS Jan Kowalski.
Progi opłat:
Do 30-go listopada, godzina 2023 – 60zł
Do 28-go grudnia, godzina 2023 – 80zł
W dniu imprezy, pod warunkiem dostępności miejsc – 100zł
Zdecydowanie zachęcamy do skorzystania z pierwszego progu opłat. Dlaczego? Bo to rozsądne . . . ;-)
8. Opłaciłam / Opłaciłem. Co dostanę ?
 Elegancki numer startowy
 Coś ciepłego na głowę lub szyję
 Coś gorącego do picia
 Coś pysznego do przekąszenia
 Medal wyjątkowej urody
 Dla przebranych, w plebiscycie, atrakcyjne nagrody !
 Dla niezadowolonych i kręcących głową kubeł zimnej wody…
9. Nagrody
W tym dniu kolejność na mecie będzie miała nieco mniejsze znaczenie.
Po długich naradach Giżyckiego Jury wyróżnimy i za kreatywność nagrodami rzeczowymi docenimy:
 7 najlepszych przebrań indywidualnych,
 3 najlepsze przebrania drużynowe,
(drużyna to minimum 4 osoby z jednolitą nazwą, energią i spójną tematyką przebrań).
W kategoriach wiekowych Pań i Panów nagrodzimy miejsca I-III.
Młodzież: 2010-1974
Wiecznie Młodzi: 1973 i lepiej
Klasyfikacji open nie przewidujemy . . .
Jak sponsorzy dopiszą, to wśród wszystkich uczestników coś atrakcyjnego wylosujemy. . .
10. Uczestnictwo.
1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na
odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika,
z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które
mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia. Minimalny wiek uczestnika to 13
lat ( rocznik 2010)
2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności
rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu
odpowiedniego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz
biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą
być niebezpieczne dla innych Uczestników.
4. W czasie imprezy Mazurski Bieg Sylwestrowy zabrania się wnoszenia środków odurzających,
dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji
zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub
posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego
stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora,
sędziów, służby porządkowe, służby medyczne, Policję, Straż Pożarną i inne służby
zabezpieczające trasę biegu oraz cała Imprezę.
8. Podczas biegów Uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego
umieszczonego z przodu na koszulce lub pasku.
9. Uczestnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
10. Organizator nie dopuszcza do startu Uczestników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli
zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
11. Rodo.
1. Dane Uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy
(95/46/WE) w celach :
 organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji
( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);
 promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
 informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej
opinii publicznej;
 ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników
roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń )
2. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 ich sprostowania lub usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 przenoszenia danych,
2. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
3. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub
głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych
Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach
trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.
5. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
6. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.
12. Na koniec . . .
1. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za
konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie NNW.
2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym.
3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz
dokonanie Opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć
to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
5. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy
itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla
oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek
nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji
biegu (strefa mety, przestrzeń hotelu ) bez zgody Organizatora.
6. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
7. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
Organizator

Wyświetleń: 6568

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ