Charytatywny Bieg i Marsz NW z WOŚP

Smętowo Graniczne

                                                    28.01.2024 r.

 

Regulamin imprezy

 

 

 ORGANIZATORZY:

 1.Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym

2. Sztab #6187 Smętowo Graniczne

 

CEL:

 1.Wsparcie zbiórki na WOŚP - Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

 2.Promowanie zdrowego stylu życia;

 3.Upowszechnianie biegania i nordic walking jako najprostszych form ruchu;

 TERMIN I MIEJSCE:

 Impreza odbędzie się dnia 28.01.2024 r. (niedziela). Godzina 15.30

Start/meta oraz biuro zawodów będzie zlokalizowane w w okolicach finału WOŚP, ul. Dworcowa w Smętowie Granicznym

Bieg odbędzie się jako impreza towarzysząca finałowi WOŚP w Smętowie.

TRASA:

Zawody zostaną rozegrane na 2.5 kilometrowej pętli.

Dystans dla biegu wynosi 5 km ( 2 pętle), dla marszu nordic walking

2,5 km(1 pętla)

 LIMIT CZASU

1.Obowiązuje limit czasu do ukończenia zawodów wynoszący 60 min. Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu lub marszu przed upływem powyższego limitu czasowego, nie zostanie sklasyfikowany.

 2.Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

3.Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie elektroniczny system pomiaru czasu (czipy).

  UCZESTNICTWO

1.W biegu i marszu mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową.

Limit uczestników :

NW – 100 osób

Bieg – 100 osób

2.Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozp. MEN z dnia12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1095). W zawodach mogą wystartować osoby, które posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

3.Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz opłacenie wpisowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

4.Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu biegu w godzinach od 14:00 do 15:00. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w okolicach startu.

5.W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają numer startowy, agrafki oraz czip.

6.W zawodach mogą wziąć udział tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego wiąże się automatycznie z akceptacją niniejszego regulaminu.

7.Decyzje ratowników medycznych dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8.Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo – telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania

9.Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji.

10.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej i służb zabezpieczających trasę z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

  ZGŁOSZENIA

1..Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez portal www.elektronicznezapisy.pl

2.Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 stycznia 2024 do godz. 13:00 oraz w dniu zawodów w godzinach pracy Biura Zawodów.(jeżeli będą dostępne miejsca)

 WPISOWE

1.Od zawodników startujących w Charytatywnym Biegu i Marszu nie pobiera się wpisowego.

2.Startujących zachęcamy by w ramach udziału w imprezie wesprzeć zbiórkę WOŚP

3.Datki na ten cel będą pobierane przez kwestujących wolontariuszy WOŚP ze Sztabu #6187 w Smętowie podczas rejestracji w biurze zawodów.

PROGRAM IMPREZY

14:00 Otwarcie biura zawodów

15.00 otwarcie imprezy Finału WOŚP

 15:30 Start Biegu i Marszu NW

 17:00 Dekoracja

18:00 Zakończenie imprezy Finału WOŚP

 KLASYFIKACJA

 1.W Biegu i Marszu prowadzone będą następujące klasyfikacje osobo dla:

1. klasyfikacja OPEN mężczyzn-bieg

2. klasyfikacja OPEN kobiet-bieg

3klasyfikacja kobiet-marsz NW

4.klasyfikacja mężczyzn-marsz NW

 NAGRODY

1.Uczestnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają pamiątkowe statuetki.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

3.Zawodnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
  2. Zawody odbędą się przy otwartym ruchu kołowym, uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do zasad ruchu drogowego.
  3. Wszyscy uczestnicy otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, posiłek regeneracyjny. Dodatkowo organizator zapewnia obsługę medyczną
  4. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Przysłanianie numeru w części lub w całości bądź jego modyfikacja lub usunięcie jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.
  5. Zawodnicy muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.
  6. Zawodnik w czasie zawodów nie może opuszczać i powracać na trasę pod karą dyskwalifikacji.
  7. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  8. Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
  9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu w trakcie trwania zawodów, zgodnie z programem minutowym. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w zawodach. Decyzje obsługi medycznej co do udziału zawodnika są niezawisłe.
  10. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów. Jednocześnie informuje, że nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika.

Wyświetleń: 2474

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ