REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI IV BIEG MIKOŁAJKOWY 3 GRUDNIA 2017 r.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem jest: MK TEAM EVENTS
ul. Komuny Paryskiej 3/97 41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431623559, REGON: 362605790


II. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2. Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.
3. Rywalizacja w myśl zasadom fair play.


III. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zawody odbędą się 3 grudnia 2017 roku na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach (wjazd
od strony Muchowca, w nawigację proszę wpisać FRANCUSKA 180 A)
2. Biegi zostaną rozegrane na następujących dystansach:
a) ok. 200 metrów - bieg dla najmłodszych bez rywalizacji(dzieci urodzone w roku 2011 lub
później).
Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
b) ok. 400 metrów – biegi dla dzieci w wieku 7-10 lat(urodzonych w latach 2007 - 2010).
Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
c) ok. 800 metrów – biegi dla dzieci w wieku 11-14 lat (urodzonych w latach 2003- 2006).
Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
3. Początek biegów dla dzieci o godzinie 11:00. Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie
podany na stronie www.mkteamevents.pl . W przypadku małej ilości dzieci organizator zastrzega
sobie prawo do łączenia biegów. Ostateczny harmonogram zostanie podany do 3 dni przed
zawodami.
4. Rodzic/opiekun prawny przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu. Na 400 metrów mogą
wystartować dzieci powyżej 10 roku życia, jednak wtedy bieg dla nich będzie miał charakter
towarzyski. Otrzymają pamiątkowy medal za uczestnictwo, lecz nie będą brane pod uwagę w
klasyfikacji końcowej biegu.
5. Bieg na 200 metrów to bieg dla najmłodszych bez rywalizacji sportowej. Na pozostałych
dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie nagrodzonych na
podium.
Nagrodzone zostaną następujące kategorie:
a) dziewczynki 7-10 lat – dystans ok. 400 metrów,
b) chłopcy 7-10 lat – dystans ok. 400 metrów,
c) dziewczynki 11-14 - dystans ok. 800 metrów,
d) chłopcy 11-14 lat – dystans ok. 800 metrów,
6. W biegu na 200 metrów dzieci mogą startować w asyście rodziców. Dzieci startujące w asyście
rodziców powinny się ustawić na końcu stawki, za dziećmi biegnącymi samodzielnie.
IV. UCZESTNICTWO
1. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu.
2. W momencie weryfikacji – tj. odbioru numeru startowego oraz podczas biegu jak i po nim,
obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
3. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
4. Rodzice (lub opiekunowie) przy odbiorze pakietu startowego podpiszą dokument następującej
treści:
„Jako przedstawiciel ustawowy - rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej oświadczam, że
wyrażam zgodę na jej/jego udział w zawodach sportowych IV BIEG MIKOŁAJKOWY, które odbędą
się w Katowicach w dniu 3 grudnia 2017 r. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność w zawodach sportowych typu
wytrzymałościowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie
ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres,
data urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy IV BIEG MIKOŁAJKOWY”
5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów
działającym przy linii STARTU/METY (duży parking) w dniu 2 grudnia 2017 r. od godziny 16:00
do godziny 20:00 oraz w dniu biegu, 3 grudnia 2017r., w godzinach 8:00 – 10:30. Godziny
funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani
drogą mailową.
7. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania
nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
8. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani
wydawane w terminie późniejszym.


V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na
stronie www.mkteamevents.pl
2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy (uczestnik MUSI być na
liście startowej).
Opłaty startowe, które zostały zaksięgowane, jednak uczestnika nie będzie na liście zapisanych,
mogą zostać zwrócone.
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w
terminie określonym w punkcie V.3 niniejszego Regulaminu,
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
3. Zapisy są przyjmowane do dnia 19 listopada 2017 r. lub do osiągnięcia limitu, który Organizator
ustala na 300 OPŁACONYCH zawodników.
Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 20 listopada 2017.
Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.
4. Wysokość opłaty startowej wynosi:
do dnia 10 listopada – 15 zł
w dniach 11-20 listopada 20 zł.
NIE BĘDZIE możliwości uiszczenia opłaty w dniu biegu.
5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, BIEG MIKOŁAJKOWY
6. W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o
przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl.
7. W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje:
a) numer startowy + agrafki
b) odlewany medal na mecie biegu
c) wodę na mecie biegu
d) gadżet od organizatora
e) dyplom w formacie pdf do samodzielnego wydrukowania, który Organizator wyśle na podany w
zgłoszeniu adres mailowy
f)czapkę Mikołaja jako OBOWIĄZKOWY element stroju


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające
z winy uczestników zawodów.
4. Organizator nie zapewnia natrysków.
5. Organizator zapewnia szatnie.
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz
zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych
organizatora.
8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
9. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
10. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
11. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
12. Rodzin/Opiekun prawny wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na
dowolnych nośnikach wizerunku dziecka (wizualnej prezentacji) dla celów publikacji, promocji i
reklamy, które Organizator zawodów biegowych uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei
zawodów oraz upubliczniania informacji o nich. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane,
eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego
rodzaju środków przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów:
prasy, telewizji, video, Internetu, prospektów, materiałów reklamowych do wysyłki katalogów,
plakatów, artykułów promocyjnych i kampanii reklamowych.
13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl
Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została
zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl


DO ZOBACZENIA NA STARCIE!

Wyświetleń: 5292

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ