Zapisz się na 10 Harpagańska Dycha

R E G U L A M I N

10 HARPAGAŃSKA DYCHA
bieg uliczny na dystansie 10 km
oraz
 marsz nordic walking na dystansie ok. 6 km,

 Sosnowiec, 24 marca 2024r.

 

 I. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu nordic walking jako zdrowych oraz prostych form sportu i wypoczynku.
 2. Promocja Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec.
 3. Promocja Miasta Sosnowiec.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA

 1. Termin: 24 marca 2024r. (niedziela).
 2. Dystans biegu: 10km.
 3. Start biegu odbędzie się o 10:00 z terenu ArcelorMittal Park – ZPS Sosnowiec (ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec).
 4. Dystans marszu nordic walking: ok. 6km.
 5. Start marszu odbędzie się o 10:10 z terenu ArcelorMittal Park – ZPS Sosnowiec (ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec).
 6. Meta biegu i marszu nordic walking: teren ArcelorMittal Park – ZPS Sosnowiec ( gen. Mariusza Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec).
 7. Trasa przebiegać będzie ulicami Sosnowca o nawierzchni w 100% asfaltowej, trasa oznaczona zostanie co 1 kilometr. Trasy po zatwierdzeniu zostaną opublikowane na stronie: https://www.facebook.com/Harpaganska.Dycha.Sosnowiec
 8. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie organizatora, najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
 9. Limit czasu biegu i marszu nordic walking wynosi 90 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 10. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu lub marszu nordic walking, zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie zgodne z przepisami prawa oraz przepisami ruchu drogowego obowiązującymi na terenie kraju.
 11. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w hali Arena Sosnowiec gen. Mariusza Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec:

            - sobota            23 marca 2024r.                       w godz. 16:00 – 19:00

            - niedziela        24 marca 2024r.                       w godz.   7:00 – 9:15

Uwaga: Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Ramowy program w dniu imprezy:

            godz. 7:00 - otwarcie biura zawodów,

            godz. 9:15 - zamknięcie biura zawodów,

            godz. 9:50 - powitanie zawodników na linii startu,

            godz. 10:00 - start biegu,

            godz. 10:10 - start marszu nordic walking,

            godz. 12:00 - wręczenie nagród zwycięzcom Biegu oraz marszu nordic walking w poszczególnych kategoriach,

            godz. 14:30 - zamknięcie zawodów.

IV. UCZESTNICTWO

 1. Bieg i marsz nordic walking mają charakter otwarty i będą odbywały się w duchu fair play.
 2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 24 marca 2024 roku ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty startowej.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu nordic walking zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, dzień przed startem w godzinach 16:00-19:00 lub w dniu startu
  w godzinach 7:00-9:15. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu nordic walking lub złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach
  (w przypadku osób pełnoletnich) lub oświadczenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych
  z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
 4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród zawodników.
 6. Każdy uczestnik biegu i marszu nordic walking musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.
 7. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatora.
 8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu oraz marszu nordic walking na własną odpowiedzialność
  i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
 9. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 10. Organizator ze względu na charakter imprezy nie dopuszcza startu w zawodach z psem.
 11. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu nordic walking.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów w przypadku ich zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia.
 13. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu nordic walking oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 15. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 16. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami, pomiar czasu, medal na mecie (po ukończeniu biegu lub marszu nordic walking w regulaminowym czasie), worek na odzież (depozyt), posiłek regeneracyjny po biegu, opiekę medyczną. Dodatkowe benefity mogą być zapewnione w zależności od pozyskanych sponsorów.

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl
 2. W biegu i marszu NW obowiązuje limit do 700 opłaconych uczestników łącznie.
 3. Zapisy rozpoczynają się w dniu 01.2024r. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 20.03.2024r. o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w terminie wcześniejszym).
 4. Każdy uczestnik po rejestracji do biegu lub marszu nordic walking dokonuje opłaty startowej w panelu zapisów za pomocą systemu wpłat automatycznych w kwocie: 

            70 zł od osoby - bieg 10km i marsz nordic walking 6km, w przypadku dokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2023 r. roku do godz. 23:59. 

 1. Jeśli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, dopuszcza się rejestrację uczestnika w terminie 23/24.03.2024 r. w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. Opłata obowiązująca przy rejestracji
  w dniach 23/24.03.2024 to 100 zł od osoby - bieg 10km i marsz nordic walking 6km (płatne gotówką w Biurze Zawodów).
 2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej.
 3. Za zgłoszenie drużyny uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty startowej oraz wpisanie nazwy drużyny przy nazwisku uczestnika. Za poprawne podanie nazwy drużyny odpowiada uczestnik lub jej kapitan.
 4. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONEprzy nazwisku zawodnika na liście startowej w panelu zapisów.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy organizatora.
 6. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
 7. Zgłoszenie przeniesienia opłaty na innego uczestnika jest możliwe jedynie do 14.03.2024 r.po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez Organizatora. Zgłoszenia kierować należy na adres mailowy: dycha@harpagansosnowiec.pl (informacja taka powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą Pakiet Startowy i musi zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet). Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
 8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz
  z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email:
  dycha@harpagansosnowiec.pl

VI. KLASYFIKACJE

10. Harpagańska Dycha – bieg na ok. 10km

 • OPEN mężczyzn,
 • OPEN kobiet,
 • DRUŻYNOWA – klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów 4 najszybszych zawodników w tym przynajmniej jednej kobiety. Zasady klasyfikacji drużynowej reguluje odrębny regulamin dostępny poniżej,
 • Kategorie WIEKOWE kobiet i mężczyzn:

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

K1  16-29 lat

M1  16-29 lat

K2  30-39 lat

M2  30-39 lat

K3  40-49 lat

M3  40-49 lat

K4  50-59 lat

M4  50-59 lat

K5  60 lat i więcej

M5  60 lat i więcej

 

 10. Harpagańska Dycha – marsz nordic walking na ok. 6km

 • OPEN mężczyzn,
 • OPEN kobiet,
 • Kategorie WIEKOWE kobiet i mężczyzn

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

K1  16-29 lat

M1  16-29 lat

K2  30-39 lat

M2  30-39 lat

K3  40-49 lat

M3  40-49 lat

K4  50-59 lat

M4  50-59 lat

K5  60 lat i więcej

M5  60 lat i więcej

 

 1. Organizator ma prawo do wprowadzania dodatkowych klasyfikacji w osobnym regulaminie.
 2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia, każdy zawodnik powinien posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej kategorii.
 3. Nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.

VII. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończył bieg lub marsz nordic walking otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji 10 km bieg - w kategorii OPEN mężczyzn, OPEN kobiet oraz DRUŻYNOWEJ zostaną uhonorowane nagrodami.
 3. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji 10 km bieg - w kategorii WIEKOWEJ zostaną uhonorowane wyróżnieniami.
 4. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji marsz nordic walking - w kategorii OPEN mężczyzn i OPEN kobiet zostaną uhonorowane nagrodami.
 5. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji marsz nordic walking - w kategorii WIEKOWEJ zostaną uhonorowane wyróżnieniami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień i nagród specjalnych.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają organizatorzy.
 2. Zawodnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny lub jednostki delegującej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg i marsz nordic walking odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Uczestników obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci na całej trasie zawodów (poza wyznaczonym punktem z wodą). W przypadku niezastosowania się do zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 
 3. Podczas biegu i marszu nordic walking zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte
  z przodu koszulki lub w widocznym miejscu.
 4. Uczestników biegu i marszu nordic walking obowiązuje estetyczny ubiór.
 5. Organizator zapewnia depozyt.
 6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł, w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 7. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu nordic walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
 9. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie uniemożliwia zmierzenie czasu, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 10. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
 11. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu i marszu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
 13. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 14. Uczestnik biegu i marszu nordic walking, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział
  w zawodach wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach, mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, ul.  Plac Kościuszki 5 (nr skrzynki 31), 41-200 Sosnowiec. Adres e-mail do kontaktu w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych: dycha@harpagansosnowiec.pl

 1. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
 2. a) w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację jako uczestnika.

 1. Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe?

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

 1. a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. b) dostawcy usług wykorzystywanych podczas organizacji biegu (np. firma hostingowa).
 3. Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 1. Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą?

Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.

 1. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

 1. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 1. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uzna Pan/i że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.


R E G U L A M I N

10. HARPAGAŃSKA DYCHA

bieg uliczny na dystansie 10 km

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Sosnowiec, 24 marca 2024 r.

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby, stowarzyszenia, firmy, instytucje oraz grupy zawodników startujących pod wspólną nazwą.
 2. Drużyna składa się minimum z 4 osób, w tym przynajmniej jednej kobiety (nie określa się górnej ilości członków drużyny).
 3. Wszystkich zawodników obowiązuje regulamin Harpagańskiej Dychy.
 4. Jeden zawodnik może być wpisany tylko do jednej drużyny.
 5. Za drużynę odpowiedzialny jest jej kapitan, który:

- odpowiada za poprawne wpisanie nazwy drużyny u wszystkich zawodników,

- występuje w imieniu drużyny,

- jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

 1. Kapitan wchodzi w skład drużyny. Każdy zawodnik w zgłoszeniu indywidualnym musi mieć wpisaną nazwę klubu zgłoszonego do klasyfikacji drużynowej, w przeciwnym wypadku nie będzie brany pod uwagę.
 2. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów czterech najszybszych zawodników w tym jednej kobiety. Wygrywa drużyna z najlepszym łącznym czasem. W przypadku, kiedy bieg ukończy mniej niż 4 członków drużyny nie będzie ona klasyfikowana.
 3. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce),
  a następnie czas najlepszego zawodnika z każdej drużyny.
 4. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe.
 5. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
 6. Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu.

 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Kontakt do Organizatora:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec

e-mail:  dycha@harpagansosnowiec.pl

Prezes Marcin Gilner

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 7010

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ