REGULAMIN 

PROMAR – RUN 2 BIEGU ZAWIERCIAŃSKIEGO

I. CEL BIEGU:

 • popularyzacja biegania, jako powszechnie dostępnej formy ruchu dla wszystkich grup wiekowych,
 • promocja miasta Zawiercie,
 • integracja biegaczy z terenu całego kraju,
 • wyłonienie najlepszych biegaczy na dystansach 5 i 10 km OPEN oraz w kategoriach wiekowych,
 • umożliwienie startu oraz integracja osób niepełnosprawnych.

II. ORGANIZATOR

 • Klub Sportowy „Warto Biegać” z Zawiercia
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu

III. PATRONAT

 • HONOROWY – PREZYDENT Miasta Zawiercie
 • TYTULARNY - Promar PPH, Zawiercie ul.Cerefisko 2

IV. TERMIN I MIEJSCE:

 • 26 maja 2024 (niedziela), wspólny start godz. 11.00 na dystansach 10 km i 5 km ,
 • Start i meta imprezy  biegowej  zlokalizowana  będzie  na Stadionie OSIR w Zawierciu, ul. Moniuszki 10
 • Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 8:00 – 10:30 i zlokalizowane na Stadionie OSIR w Zawierciu ul. Moniuszki 10, gdzie nastąpi weryfikacja zapisanych zawodników oraz odbiór pakietów startowych,

V. TRASA BIEGU I POMIAR CZASU:

 • Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 10 km (1 pętla ) oraz 5 km (1 pętla),
 • Trasa biegu wiedzie ulicami miasta Zawiercie a dokładny jej przebieg i profil zostanie opublikowany na Facebook organizatora – Klub Sportowy „Warto Biegać” 
 • Trasa nie posiada atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki , będzie odpowiednio zabezpieczona i zamknięta dla ruchu  drogowego. Oznakowany będzie każdy kilometr trasy.
 • Na wyznaczonej trasie biegu zabrania się poruszania na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. 
 • Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy służb zabezpieczających i ratowniczych oraz  specjalnie oznakowane pojazdy Organizatora (rowery, motocykle, samochody) 
 • Zawodnicy z wózkami i po uzyskaniu zgody od Organizatora startują z ostatniej strefy za zawodnikami. 
 • Organizator ustala limit czasowy 1:30 dla obu dystansów liczony od startu biegu. 
 • Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu wyznaczonego czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 
 • Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność  stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa , który należy umieścić na bucie. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego w  części lub w całości, bądź modyfikacja są zabronione pod karą dyskwalifikacji. 
 • Klasyfikacja w ramach rywalizacji biegowych będzie przeprowadzana na podstawie czasów brutto. 
 • Posiadanie numeru startowego oraz właściwie umiejscowionego chipa jest warunkiem startu i ujęcia w komunikacie końcowym. 
 • Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby takie będą usuwane z trasy przez obsługę. 
 • Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • Ruch uliczny na trasie biegu będzie przywracany sukcesywnie do godz. 13;00.
 • Na dystansie 10 km przewidywany będzie 1 punkt zaopatrzony w wodę ,
 • Na terenie imprezy Organizator zapewnia przebieralnie ,depozyt oraz toalety,
 • Chipy zwrotne są obowiązkowo zwracane do specjalnie do tego przygotowanych pojemników

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

 • Organizator wprowadza limit osób mogących wziąć udział w startach na obu dystansach który wynosi 230 uczestników, 
 • Elektroniczne zapisy uruchomione zostaną po 5 lutym 2024, a przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.elektronicznezapisy.pl    
 • Zapisy i opłaty elektroniczne zostaną zamknięte w dniu 12 maja 2024 o godz. 23.59 lub wcześniej po wyczerpaniu limitu, 
 • W dniu imprezy nie będzie zapisów w biurze zawodów! 
 • Przy zgłoszeniu internetowym opłatę startową należy dokonać w sposób wskazany w formularzu rejestracji. Nieopłacone wpisy będą sukcesywnie usuwane, aby nie blokowały innym zapisów, Jeśli po upływie 7 dni nazwisko nie pojawi się na liście startowej uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem. 
 • W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi, 
 • Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego na innego uczestnika . 
 • W celu uzyskania wskazówek dotyczących takich możliwości należy się skontaktować z organizatorem mailowo ; wartobiegaczawiercie@gmail.com najpóźniej na tydzień przed startem, 
 • W biurze zawodów zawodnicy pobiorą pakiety startowe zawierające m. in.: worek/torba z logo biegu, numer startowy, agrafki, gadżety ufundowane przez sponsorów, materiały sponsorów oraz talon na posiłek po biegu, 
 • Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodów w dniu imprezy nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym, 
 • W biegach prawo startu mają wyłącznie te osoby, które do dnia 26 maja 2024 ukończą 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie z przedziału wiekowego 16-18 lat muszą posiadać oświadczenie  opiekuna prawnego dopuszczające do biegu, które musi zostać podpisane przez wyżej wymienione osoby osobiście ,

 • Osoby niepełnosprawne przy weryfikacji w biurze zawodów muszą okazać legitymacją osoby niepełnosprawnej 
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa przez cały okres zapisów i wynosi 50,-  należy ją uiścić na konto;

Klub Sportowy „WARTO BIEGAĆ” Zawiercie

nr konta; 15 1600 1462 1735 6569 2000 0001

Wg wzoru; opłata za zawody (imię i nazwisko uczestnika, nazwa dystansu)

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaświadczenie, iż uczestnik/opiekun prawny:
  • zaświadcza, iż zapoznał się z regulaminem biegu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń  ciała i urazów  fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka, 
  • przyjmuje do wiadomości, iż startuje w biegu dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, 
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Klub Sportowy „Warto Biegać” i  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)       
  • wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu organizatora,
  • oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
  • wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z imprezy z wizerunkiem swoim/podopiecznego w internecie w prasie i telewizji,
  • zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą .

Organizator zapewnia opiekę medyczną.

 

IX. KLASYFIKACJE:

 

BIEG GŁÓWNY 10 KM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OPEN

OPEN

K 16-19

M 16-19

K 20-29

M 20-29

K 30-39

M 30-39

K 40-49

M 40-41

K 50-59

M 50-59

K60 i powyżej

M 60 i powyżej

   

BIEG GŁÓWNY 5 KM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OPEN

OPEN

K 16-19

M 16-19

K 20-29

M 20-29

K 30-39

M 30-39

K 40-49

M 40-41

K 50-59

M 50-59

K60 i powyżej

M 60 i powyżej

   

MISTRZOSTWA ZAWIERCIAN 10km

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OPEN

OPEN

 

Spośród wszystkich startujących w imprezie biegowej , którzy ukończą bieg zostanie wyłoniony i nagrodzony najstarszy uczestnik lub uczestniczka.

Klasyfikacja w kategorii kobiet i mężczyzn wśród mieszkańców Zawiercia w ramach MISTRZOSTW ZAWIERCIAN o uwzględnieniu w tej klasyfikacji decyduje poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

X. NAGRODY:

 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale,
 • Klasyfikacja generalna kobiet za miejsca 1-3 - puchar za zwycięstwo oraz nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora,
 • Klasyfikacja generalna mężczyzn za miejsca 1-3 - puchar za zwycięstwo oraz nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora, 
 • Klasyfikacje wiekowe miejsca 1-3 – puchar lub statuetka 
 • W ramach Mistrzostw Zawiercian na dystansie 10 km wyłonieni zostaną zwycięzcy open pierwsze 3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn, za zwycięstwo przewidziane są puchary lub statuetki. 
 • Nagrody nie dublują się w kategoriach generalnych , wiekowych i innych dodatkowych . 
 • Nagrody wręczane są w dniu startu i nie ma możliwości ich wysyłki, \
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród

XI. IMPREZA TOWARZYSZĄCA – biegi dla dzieci i młodzieży

Imprezą towarzyszącą biegom głównym są biegi dziecięce i młodzieżowe w dwóch kategoriach;
Klasy I-IV i młodsze na dystansie 200 m
Klasy V-VIII  na dystansie 400 m
Wszyscy startujący na dystansach dziecięcych otrzymają na mecie jednakowe pakiety z gadżetami od sponsorów.
Zapisy dzieci w biurze zawodów w godzinach 8:00-10:00 przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy obowiązkowo muszą podpisać zgodę na start.
Start 10:15.

Limit 50 dzieci

XII. HARMONOGRAM 2 BIEGU ZAWIERCIAŃSKIEGO 26-05-2024:

 

 • 8:00 – 10:30 - DZIAŁALNOŚĆ BIURA ZAWODÓW
 • 10:15 – START DZIECI I MŁODZIEŻY
 • 10:45 - ROZGRZEWKA
 • 11:00 – START BIEGU NA DYSTANSACH 10 i 5 KM
 • 13:00 – ZAMKNIĘCIE DEPOZYTU
 • 13:15 – DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW BIEGÓW

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, wyjątek stanowią silne wyładowania atmosferyczne.
 • Uczestnik może wnieść protest pisemny po wpłacie bezzwrotnej kwoty 100,00 zł.
 • Pisemny protest dotyczący wyników powinien być zgłoszony do Organizatora w ciągu 0,5h godziny od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzyga organizator a jego decyzje są nieodwołalne.
 • Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.elektronicznezapisy.pl oraz  wydrukowane i wywieszone bezpośrednio po biegu.
 • Wyniki oficjalne biegu zostaną zamieszczone na stronie www.elektronicznezapisy.pl oraz po uzyskaniu ostatecznych wyników.
 • Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione w dniu imprezy Organizator nie odpowiada.
 • W czasie trwania biegu Uczestnicy bezwzględnie muszą się stosować do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • Poprzez udział w biegu Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest mu, iż Organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,    rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach,
 • Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Na Facebook Organizatora Klub Sportowy „Warto Biegać” zostanie umieszczona mapka z zaznaczonymi miejscami parkingowymi na ogólnodostępnych parkingach niestrzeżonych i innych miejscach na których będzie można postawić samochód,
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy „Warto Biegać” i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w w Zawierciu.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej i promocji imprez sportowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym usługi w zakresie realizowanego biegu,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie sportowej.

KONTAKT;

Lucyna Miśkiewicz-Domaniewska

Prezes Klubu „Warto Biegać ”

503 010 549

Mail; wartobiegaczawiercie@gmail.com

Facebook Klub Sportowy „Warto Biegać”

 

 

Wyświetleń: 6472

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ