4. HARPAGAŃSKA DYCHA
4. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km
oraz

marsz Nordic Walking na dystansie 6 km, Sosnowiec, 26 marca 2017 r.


I. ORGANIZATORZY

1. Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sosnowcu.

II. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako zdrowych oraz prostych form sportu i wypoczynku,

2. Promocja Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec,
3. Promocja Miasta Sosnowiec.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA
1. Termin to: 26 marca 2017 r. (niedziela).
2. Dystans biegu 10 km, atest PZLA.

3. Start biegu odbędzie się o godz. 11:00 z alei Mireckiego w Sosnowcu.
4. Dystans marszu Nordic Walking 6 km.
5. Patronat nad marszem Nordic Walking objął przedstawiciel międzynarodowej szkoły instruktorów nordic walking LEKI - NordWalk Szkoła Instruktorów.

6. Start marszu odbędzie się o godz. 11:10 z alei Mireckiego w Sosnowcu.

7. Meta biegu i marszu Nordic Walking: stadion MOS Sosnowiec al. Mireckiego 4.

8. Trasa przebiegać będzie ulicami Sosnowca, nawierzchnia 100% asfalt, trasa oznaczona co kilometr, zgodnie z przedstawionymi załącznikami do regulaminu:

- załącznik nr 1 trasa biegu,

- załącznik nr 2 trasa marszu Nordic Walking,

9. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.

10. Limit czasu biegu i Nordic Walking 90 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

11. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.
12. Biuro zawodów czynne:
- sobota 25 marca 2017r. w godz. 16.00 – 20.00
- niedziela 26 marca 2017 r. w godz. 8.00 – 10.30

13. Program szczegółowy w dniu imprezy:

godz. 8:00 - otwarcie biura zawodów,

godz. 10:30 - zamknięcie biura zawodów,

godz. 10:50 - powitanie zawodników na linii startu,
godz. 11:00 - start biegu,
godz. 11.10 - start marszu Nordic Walking,
godz. 13:00 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu oraz marszu Nordic Walking w poszczególnych kategoriach wiekowych,

godz. 15:30 - zamknięcie zawodów,

IV. UCZESTNICTWO

1. Bieg i marsz Nordic Walking mają charakter otwarty i będą prowadzone w duchu fair play.

2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 25 marca 2017 roku ukończą 16 lat. Niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu Nordic Walking zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w dniu startu w godz. od 8:00 do 10:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).

4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

5. Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora. Sposób pokonania trasy przez uczestników marszu Nordic Walking został dokładnie opisany w załączniku nr 3 do regulaminu.

7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu oraz marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu,

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu Nordic Walking,

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone,

11. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu Nordic Walking, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.

13. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami,
pomiar czasu, medal na mecie (po ukończeniu biegu lub marszu Nordic Walking w regulaminowym czasie) worek na odzież (depozyt), posiłek regeneracyjny po biegu, opiekę medyczną, i inne w zależności od pozyskanych sponsorów.

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl
2. W biegu obowiązuje limit do 890 opłaconych uczestników, natomiast w marszu Nordic Walking 100 opłaconych uczestników.
3. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 15.03.2017 r. o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu lub marszu Nordic Walking w terminie wcześniejszym).
4. Każdy uczestnik biegu dokonuje opłaty startowej (dokonując opłaty przelewem należy pamiętać, że liczy się data księgowania na koncie organizatora, ostatnia aktualizacja księgowania opłat następuje w dzień roboczy o godz. 18.00):

BIEG 10 KM
40 zł od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2017 roku do godz. 23:59,

50 zł od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2017 roku do godz. 23:59,

80 zł od osoby za bieg, w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu startu (możliwa jedynie gdy limit zawodników biegu nie został wyczerpany).

MARSZ Nordic Walking
30 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2017 roku do godz. 23:59,

40 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2017 roku do godz. 23:59,

60 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu startu (możliwa jedynie gdy limit zawodników marszu nie został wyczerpany).

5. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej

(z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej - osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – pod warunkiem przesłania skanu dokumentu na email organizatora).

6. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONE przy nazwisku zawodnika na liście startowej.

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy organizatora.
9. Przeniesienie opłaty na innego zawodnika będzie możliwe jedynie do 28 lutego 2017 roku po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez organizatora. Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

10. Opłatę należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
ul. Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec,
nr rachunku: 69 1750 0012 0000 0000 2317 3228

W tytule przelewu należy wpisać:

IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „BIEG 10 KM”. lub

IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „MARSZ Nordic Walking”,

11. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email: kontakt@harpagansosnowiec.pl

VI. KLASYFIKACJE wg czasu BRUTTO:

1. Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn (open).
2. Kategorie wiekowe kobiet:
- K1 16-29 lat,

- K2 30-39 lat,

- K3 40-49 lat

- K4 50-59 lat,-

- K5 60 lat i więcej

3. Kategorie wiekowe mężczyzn:

- M1 16-29 lat,

- M2 30-39 lat,

- M3 40-49 lat

- M4 50-59 lat,

- M5 60 lat i więcej

4. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia, każdy zawodnik powinien posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej kategorii.
5. Nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.

VII. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończył bieg i marsz Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.
2. Pierwsze trzy miejsca w kategorii ogólnej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowane pucharami oraz nagrodami pieniężnymi.

3. Kategorie wiekowe - puchary i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej z grup.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają organizatorzy.
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg i marsz Nordic Walking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Podczas biegu i marszu Nordic Walking zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami z przodu koszulki.
3. Uczestników biegu i marszu Nordic Walking obowiązuje estetyczny ubiór.

4. Organizator zapewnia szatnie i depozyt.

5. W przypadku gdy w pakiecie startowym będzie dostępna koszulka, organizator zapewnia zamówiony rozmiar koszulki przy rejestracji do dnia 28 lutego 2017 roku. Możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru koszulki startowej ma każdy uczestnik tylko w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego.

6. Osoby, które nie podadzą rozmiaru koszulki podczas rejestracji do dnia 28 lutego 2017 roku dostaną koszulki przyznane losowo.
7. Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu i marszu Nordic Walking, po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł.
8. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.

9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
10. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów.

11. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.

12. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu i marszu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

14. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

15. Uczestnik biegu i marszu Nordic Walking, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.


DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!

STOWARZYSZENIE HARPAGAN SOSNOWIEC

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sosnowcu

Kontakt do organizatora:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec email: kontakt@harpagansosnowiec.pl
Prezes
Anna Pałuszna 501-412-663

Wyświetleń: 12878

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ