Cross dla Dawida

I. CEL
1. Zebranie środków na sfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji Dawida Dąbrowskiego.
2. Propagowanie idei wolontariatu i oddolnych inicjatyw charytatywnych.
3. Promowanie biegania, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz czynnego wypoczynku rodzinnego.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w niedzielę 3 grudnia 2017 r. w Świętej Wodzie.
2. Długość trasy wynosi odpowiednio:
•    Bieg Główny - 10 km
•    Bieg Towarzyszący- 5 km
•    Bieg Rodzinny i Integracyjny - 400 m
3. Start każdego zbiegów nastąpi odpowiednio o godzinie:
•    godz. 11:00 - Bieg Rodzinny i Dziecięcy
•    godz. 11:30 - Bieg Główny i Bieg Towarzyszący
4. Trasy wszystkich biegów będą prowadzić przez drogi leśne i polne.

III. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają odpowiednio osoby, które:
•    Bieg Główny: ukończyły 15 lat
•    Bieg Towarzyszący: ukończyły 12 lat
•    Bieg dla Dzieci: udział bez limitu wiekowego
2. Jednoczesny udział zawodnika w Biegu Głównym i Biegu Towarzyszącym Piątce nie jest możliwy.
3. Każdy uczestnik Biegu Głównego i Biegu Towarzyszącego może jednak wziąć udział w Biegu Rodzinnym i Dziecięcym
4. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej w dobrowolnej wysokości.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Ustalony przez Organizatora limit uczestników we wszystkich biegach łącznie wynosi:
•    Bieg Główny - 150 osób
•    Bieg Towarzyszący - 100 osób  
•    Bieg Rodzinny i Integracyjny - 100 osób

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 1 grudnia 2017 r. :
•    Internetowo  poprzez system rejestracji dostępny na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/event/2230.html
2. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
3.  Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (ul. Ks. Rabczyńskiego 2, Wasilków - Święta Woda) i będzie czynne w godzinach:  9:00 - 10:45.
4. O nadaniu numeru startowego gwarantującego udział w biegu decyduje kolejność dokonywania opłat startowych.
5. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania w Biurze Zawodów oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu, podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
7. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

V. OPŁATY
1. Wnoszona opłata startowa jest dobrowolnej wysokości cegiełką, w całości przeznaczoną na sfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji Dawida Dąbrowskiego
2. Wniesienie opłaty startowej jest możliwe:
•    Przelewem bankowym
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Nr konta:  31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
z dopiskiem: “1192 pomoc dla Dawida Dąbrowskiego”
•    gotówkowo
W dniu biegu do specjalnie przygotowanych skarbon kwestorskich.

VI. KLASYFIKACJE I LIMIT CZASOWY
1.  Każdy uczestnik kończący bieg będzie klasyfikowany na mecie wg zajętego miejsca i każdemu będzie mierzony czas z dokładnością do 1 sekundy stoperem elektronicznym.
2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący:
• Bieg Główny - 90 minut
• Bieg Towarzyszący - 60 minut
• Bieg Rodzinny i Dziecięcy - 20 minut
3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
4. Podczas Biegu Głównego i Biegu Towarzyszącego prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
5. W Biegu Rodzinnym i Dziecięcym ze względu na rekreacyjny charakter imprezy nie przewiduje się pomiaru czasu i opracowywania klasyfikacji końcowych.

VII. NAGRODY
1.  W Biegu Głównym i w Biegu Towarzyszącym pierwsza trójka kobiet i mężczyzn otrzyma pamiątkowe dyplomy.
2. Ze względu na charytatywny wymiar biegu nie są przewidziane żadne dodatkowe nagrody.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Po zakończonych biegach na wszystkich uczestników i wolontariuszy będzie czekała wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek.
3. Podczas biegu każdy zawodnik powinien posiadać numer startowy starannie przymocowany do przedniej części koszulki.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestnika Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia żadnego ubezpieczenia Uczestnikom Biegu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub innych strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
5. Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania biegów opiekę lekarską.
6. Udział w Biegu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia, jak również zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i warunków.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca i ostateczna decyzja należy do Organizatora.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA
Strona internetowa: www.facebook.com/CrossDlaDawida
E-mail: crossdladawida@gmail.com
Telefon: 792 777 354

 

HARMONOGRAM:

9:00 - OTWARCIE BIURA ZAWODÓW

10:00 - MSZA ŚWIĘTA W SANKTUARIUM ŚWIĘTA WODA

11:00 - BIEG RODZINNY I DZIECIĘCY (400 M)

11:30 - BIEG GŁÓWNY (10 KM) I BIEG TOWARZYSZĄCY (5 KM)

13:00 - WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

13:15 - WSPÓLNA INTEGRACJA PRZY OGNISKU

 

Wyświetleń: 3357

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ