III Kieta CROSS-MOL

III Kieta CROSS-MOL – 1 września 2018 r.

R E G U L A M I N


1. Cel wydarzenia

o Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
o Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
o Promocja dzielnicy „Miechowice” oraz Miechowickiej Ostoi Leśnej jako miejsca do zdrowego, aktywnego wypoczynku.

2. Organizatorzy

o Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa”.

3. Termin i miejsce

o 1 września 2018 r. w godz. 8:00 – 14:00
o Bytom, dzielnica Miechowice, ul. Felińskiego, boisko sportowe „Dołek”
o Biuro Zawodów czynne w godz. 8:00 – 10:00
o Start biegu głównego: godz. 11:00
o Limit czasowy biegu głównego: 2 godz.
o Start marszu Nordic Walking: godz. 11:10
o Limit czasowy marszu Nordic Walking: 1,5 godz.
o Rozdanie nagród: godz. 13:00
o Zakończenie: godz. 14:00

4. Trasa biegu głównego

o Dystans biegu: ok. 10km;
o Trasa biegu głównego ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi Leśnej;
o Trasa będzie oznakowana taśmami, oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.
o Oznaczenia dystansu – co 1 km.

5. Trasa marszu Nordic Walking

o Dystans marszu: ok. 5,5km;
o Trasa marszu Nordic Walking ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi Leśnej;
o Trasa będzie oznakowana taśmami, oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.
o Oznaczenia dystansu – co 1 km.

6. Organizacja biegu

o Start biegu będzie miał charakter masowy.
o Pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie.

7. Zasady uczestnictwa
o W biegu głównym może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik lub nieletni który ukończył 16 rok życia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego), który:

▪ zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego lub zapisze w Biurze Zawodów w dniu wydarzenia,
▪ podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); o Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji wydarzenia.

8. Zgłoszenia

o Zgłoszenia do biegu głównego można dokonać drogą elektroniczną poprzez link do formularza zapisów zamieszczony na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym FB www.facebook.com/mgb.bytom, na stronie internetowej MGB www.mgb.bytom.pl, oraz na stronie internetowej biegu cross-mol.bytom.pl
o W przypadku nie wykorzystania pełnego limitu zawodników w trakcie rejestracji elektronicznej będzie możliwość zapisania się do biegu w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów
o Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
o O kolejności rejestracji decyduje kolejność uiszczenia opłaty startowej.
o Limit zawodników dla biegu głównego, oraz marszu Nordic Walking wynosi łącznie 450 osób.

9. Opłaty

o Odpłatność za udział w zawodach wynosi:
▪ 35 zł – do dnia 30.06.2018 r.
▪ 45 zł – do dnia 24.08.2018 r.
o Należność płatna jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia MGB:

Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa” , Bytom
Nr rachunku: 41 1020 2368 0000 2202 0476 0387
W tytule przelewu należy podać: „III Bieg CROSS-MOL oraz nazwisko i imię zawodnika”.

o W przypadku zapisu w Biurze Zawodów w dniu 01.09.2018 r. odpłatność wynosi 60 zł.
o Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
o Dla grup biegowych przy jednorazowym zapisie przynajmniej 10 osób opłata startowa ulega obniżeniu o 5 zł na osobę. Po dokonaniu rejestracji i opłacaniu wszystkich uczestników przelewem zbiorczym należy wysłać email z listą na adres organizatora info@mgb.bytom.pl.

10. Pakiet Startowy

o Każdy zawodnik, w ramach pakietu startowego otrzymuje:
▪ numer startowy,
▪ pakiet startowy, którego zawartość zależna będzie od pozyskanych sponsorów
▪ wodę na trasie biegu,
▪ pamiątkowy medal po ukończeniu biegu,
▪ posiłek regeneracyjny,
▪ udział w konkursie z nagrodami.

11. Klasyfikacja indywidualna

o Spośród startujących zawodników, na podstawie uzyskanych czasów netto wyłonione zostaną po 3 najlepsze osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn biegu i marszu Nordic Walking.
o Nie będą prowadzone kategorie wiekowe.

12. Nagrody

o W kategoriach open kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansie 10km – nagrody rzeczowe w postaci bonów zakupowych o wartościach:
▪ 400 zł - za zajęcie I miejsca
▪ 300 zł - za zajęcie II miejsca
▪ 200 zł - za zajęcie III miejsca
o W kategoriach open kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking na dystansie 5,5km – nagrody rzeczowe w postaci bonów zakupowych o wartościach:
▪ 200 zł - za zajęcie I miejsca
▪ 150 zł - za zajęcie II miejsca
▪ 100 zł - za zajęcie III miejsca
o Dla najlepszej bytomianki i najlepszego bytomianina dodatkowo nagrody rzeczowe, lub bony zakupowe.

13. Numery startowe:

o Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów podczas weryfikacji.

14. Pomiar czasu:

o Zawodnicy zobowiązani są do przymocowania otrzymanego w pakiecie startowym chipa do buta.
o Start bez chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją.
o Po ukończeniu biegu chip należy zwrócić organizatorom.
o Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub umyślne zniszczenie jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu. 

15. Postanowienia końcowe:

o Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
o Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
o Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
o Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem.
o Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
o Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
o Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. o Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu, lub marszu Nordic Walking wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyłącznie na własną odpowiedzialność.
o Protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po zakończeniu zawodów.
o Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Wyświetleń: 6931

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ