I. CEL

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 • Impreza ma charakter charytatywny i cały dochód z niej zostanie przekazany Hospicjum Pomorze Dzieciom

II. ORGANIZATOR

 • Organizatorem Biegu Anioła (Imprezy) jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe.

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Impreza odbędzie się w dniu 29 grudnia 2018 roku w Gdańsku, a sam start biegu nastąpi o godz. 10.00 i będzie miała charakter ciągły.
 • Trasa Biegu będzie przebiegać ciągiem pieszym oraz ścieżkami leśnymi i zostanie ogłoszona na stronie organizatora tss.org.pl . Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestnikówzamieszczając nową trasę na stronie tss.org.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeńi zobowiązań.
 • Start i meta biegu usytuowane będą na plaży (Gdańsk Brzeźno) przy wejściu nr 55.
 • Długość trasy: dystans ok. 5000 m.
 • Uczestnicy na starcie ustawiają się w oznakowanym sektorze.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
 • Trasa będzie oznaczona taśmami i znakami pionowymi co 1 kilometr.
 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów przymocowanych do obuwia (chipy zwrotne) (elektroniczny pomiar czasu).

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA ORAZ LIMIT CZASU

 • Punkt nawadniania będzie znajdował się na mecie
 • Punkt nawadniania zaopatrzony będzie w wodę.
 • Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny liczony od startu.

V. UCZESTNICTWO

 • Wszyscy Uczestnicy startujący w Biegu Anioła muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia obraku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów) lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu - dostarczonego przez Uczestnika.
 • Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.
 • Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie Biegu Anioła nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.
 • Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników.

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI

 • W Biegu Anioła będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  a) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
 • Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
 • W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane do każdego Uczestnika w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

VII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

 • Zgłoszenia do Biegu Anioła przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej tss.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2018 r do 12:00 oraz na miejscu z opłatą gotówkową, jeśli limit miejsc nie uległ wyczerpaniu.
 • Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu Anioła wynosi 300 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 • Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.
 • Ze względu na charytatywny charakter biegu, wysokość stawki za opłatę startową w Biegu Anioła ustala się na jednym poziomie: 49zł
 • Termin:
 • Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2018 r. lub wcześniej, jeśli wyczerpany zostanie limit opłaconych zgłoszeń.
 • Wniesienia opłaty startowej można dokonać on-linelub przelewem na konto:
  Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
  ul. Miechucińska 10
  80-289 Gdańsk
  ING Bank 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631
 • Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres kontakt@tss.org.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu nie później niż w miesiącu wniesienia opłaty. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.
 • Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Dochód z imprezy w całości przekazany zostanie na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom.
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów:
  a) 29 grudnia w godz. 8:30 – 9:40 w Biurze Zawodów Plaża Brzeźno, wejście nr 55
 • Uczestnik biegu, w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
 • Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego. Organizator nie przewiduje możliwości odbioru pakietu przez inną osobę / innego uczestnika biegu.
 • W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:
  - numeru startowego z czterema agrafkami,
  - worka depozytowego (na odzież),
  - gratisowych upominków od sponsorów i partnerów Imprezy,
  - upominku od Hospicjum
  - wody na mecie
  - pamiątkowego medalu na mecie,
  - pomiaru czasu, w tym możliwości uzyskania wyniku w formie SMS,
  - możliwości skorzystania z szatni, depozytu,
  - zdjęć z udziału w Imprezie.

VIII. NAGRODY

 • Każdy Uczestnik, którzy ukończy Bieg Anioła, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 •  Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia - negatywny wynik kontroli antydopingowej.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

Wyświetleń: 8095

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ