1. Uczestnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż :

 

 • Zapoznał się i akceptuje regulamin biegu Ogólnopolski Otwarty Bieg Przełajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera .   
 • Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w Polityce Prywatności .
 • Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w biegu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność,
 • Podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 • Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
 • Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:

 

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drogach i szlakach leśnych,
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora biegu,
 • kulturalnego zachowywania się,
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
 1. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie biegu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku bieg nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
 4. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w biegu.

Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie Organizatora .  

 1. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania Ogólnopolski Otwarty Bieg Przełajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).  
 2. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału z biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

Wyświetleń: 4561

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ