REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU I NORDIC WALKING
DLA ADAMA - DOBRO POWRACA


1/ Cel imprezy:

1. Zbiórka charytatywna środków finansowych na rzecz Adama Muchy.
2. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolic.
3. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.
5. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych dąbrowskich terenów i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2/ Organizatorzy:

Stowarzyszenie Dobro Powraca

3/ Partnerzy:

• Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

4/ Termin i miejsce:


Zawody odbędą się 15 czerwca 2019 roku.  Start i meta znajdują się przy molo jeziora Pogoria III w Dąbrowie Górniczej (Centrum Sportów Letnich i Wodnych - Pogoria III, Malinowe Górki, 41-310 Dąbrowa Górnicza).
Start o godzinie 11:00.


5/ Trasa i dystans:
– Trasa biegu pętla długości 6 km, wokół jeziora Pogoria III.
– Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana na całej długości .
– Start i meta będą usytuowane przy molo na plaży jeziora Pogoria III.
- Limit na pokonanie trasy wynosi 2:00 godziny


6/ Nagrody:
Wszyscy uczestnicy zawodów po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.

Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach:
Open kobiet – Bieg i Nordic Walking
Open mężczyzn –Bieg i Nordic Walking

Nie przewidziano nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.
Wśród uczestników zawodów odbędzie się losowanie nagród.

7/ Uczestnictwo:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 15 czerwca 2019 r. ukończą 16 lat, wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz złożą w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.

8/ Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.elektroniczezapisy.pl

 w dniu zawodów do godz. 10:30.
Opłaty startowe przyjmowane będą tylko w Biurze Zawodów 15.06.2019r. podczas weryfikacji zawodników do godziny 10:30. Limit uczestników wynosi  500 osób.

W dniu zawodów organizator zapewnia 100 pakietów startowych dla osób, które nie zapisały sie internetowo. Dla pozostałych zapisanych w dniu zawodów organizator nie gwarantuje pomiaru czasu

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w z Biurze Zawodów w dniu startu 15.06.2019 r., które zlokalizowane będzie na Ośrodku Sportów Letnich CSiR na
Pogorii III.


9/ Opłata startowa:

OPŁATA STARTOWA WYNOSI 30 zł - Przyjmowana tylko w biurze zawodów
OPŁATA STARTOWA W CAŁOŚCI PRZEKAZANA BĘDZIE NA STOWARZYSZENIE DOBRO POWRACA NA LECZENIE I REHABILITACJE ADAMA MUCHY

 

10/ Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników CHARYTATYWNEGO BIEGU I NORDIC WALKING DLA ADAMA - DOBRO POWRACA będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

Przeprowadzenia: CHARYTATYWNEGO BIEGU I NORDIC WALKING DLA ADAMA - DOBRO POWRACA:

 • rejestracji uczestników oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia lub przyznania zniżki,
 • wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
 • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
 • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu),
 • przyznania i wydania nagród,
 • rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody,
 • informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
 • statystycznym Organizatora.
  1. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.
  2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobro Powraca w Dąbrowie Górniczej ul. Dąbrowskiego 44/80 ; 41-300 Dąbrowa Górnicza.
  3. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji CHARYTATYWNEGO BIEGU I NORDIC WALKING DLA ADAMA - DOBRO POWRACA.
  5. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji CHARYTATYWNEGO BIEGU I NORDIC WALKING DLA ADAMA - DOBRO POWRACA, zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.10/ Pozostałe ustalenia i informacje:

- Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
- Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
- Brak czipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
- Po ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom do przygotowanych pojemników;
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;
- Zawodnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi;
- Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika;
- Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną trasą biegu lub marszu;
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
- Organizator zapewnia depozyt i szatnie;

-Ze względu na trwające prace remontowe przy drogach dojazdowych do Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III organizator informuję o ograniczonej ilości miejsc parkingowych na parkingu głównym przy molo oraz utrudnieniach w ruchu drogowym
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie;
- Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające regulamin oraz zasady porządku publicznego;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy;
- Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa;
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad porządku publicznego i zaleceń obsługi zawodów;
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów;

11/ Program zawodów:
8:30 ÷ 10:30– weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych;
11:00 – start biegu;
12:30 – dekoracja zwycięzców;
12:45 – losowanie nagród i zakończenie imprezy.

Wyświetleń: 2807

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ