BydziaTrail Bieg i marsz charytatywny

BydziaTrail 26 października 2019 Myślęcinek
W ramach eventu BydziaTrail odbędą się:


- biegi na dystansie 5 i 10 km – BydziaTrail 5km oraz BydziaTrail 10km
- BydziaWalk – nordic walking na dystansie 5 km
- BydziaSlow – slow jogging na dystansie 3 km
- BydziaNa6Łap – bieg z psami na dystansie 5 km
I. CELE IMPREZY:
1. Cel charytatywny – wsparcie leczenia Marcina Żala Marcin to 8-latek, u którego zdiagnozowano nieoperacyjnego guza pnia mózgu. Dochód z biegu BydziaNa6Łap przekazany zostanie natomiast na działania statutowe Stowarzyszenia Arbuz, którego celem jest pomoc zwierzętom.
2. Promocja zdrowego stylu życia. We współpracy z Partnerem/Sponsorem wydarzenia w czasie eventu prowadzone będą bezpłatne badania analizy składu ciała oraz udzielane porady dietetyczne.
3. Promocja ekologicznego podejścia do życia. Organizator ogranicza użycie plastiku, będzie też edukował w zakresie ekologii na co dzień.
4. Popularyzacja biegania oraz nordic walking jako najprostszej formy czynnego wypoczynku a poprzez organizację biegu BydziaSlow pokazanie, że bieganie może być dobrą formą aktywności dla każdego.
5. Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia poprzez sport – tu porady instruktorów sportu mają wspierać decyzję o rozpoczęciu aktywności fizycznej u osób, które jeszcze nie wybrały właściwej jej formy dla siebie.
6. Poznanie walorów bydgoskiego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek
7. Promocja Bydgoszczy jako miasta przyjaznego aktywnemu wypoczynkowi.
8. Integracja środowisk, firm, stowarzyszeń i inicjatyw lokalnych.
II. TERMIN, MIEJSCE, INFORMACJE OGÓLNE:
1. Termin: sobota 26 października 2019 r.
2. Miejsce: Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Polana Różopole
3. Dystanse i limity uczestników:
- Biegi główne BydziaTrail 5km; BydziaTrail 10km – limit 250 uczestników
- BydziaWalk - 5km limit 60 osób
- BydziaSLow – 3 km – limit 150 osób
- BydziaNa6Łap – 5 km – limit 50 uczestników
4. Starty o godzinie:
- BydziaTrail 10km – godz 11:00 limit 2,5 godziny
- Bydzia Trail 5 km – 11:02 limit 1 godzina
- BydziaNa6Łap 5 km – 11:04 limit 2 godziny
- BydziaSlow 3 km – 11:06 – limit 1 godzina
- BydziaWalk 5 km – 11:08 limit 2 godziny
III. ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Sport Smukała Opławiec Janowo.
IV. WSPŁÓRGANIZATORZY/PARTNERZY/PATRONAT:
Lista współorganizatorów oraz partnerów eventu uaktualniana będzie na stronie internetowej wydarzenia oraz na fanpage na FB.
V. TRASY:
1. Trasy przebiegać będą terenem Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy.
2. Start i meta na Różopolu
3. Trasa oznakowana co 1 kilometr.
4. Nawierzchnia biegów mieszana, asfalt oraz tereny przełajowe.
Szczegóły przedstawione zostaną przez Organizatorach w komunikatach technicznych na stronie biegu oraz fanpage na FB.
VI. POMIAR CZASU:
1. Pomiaru czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane wg zasad, o szczegółach których Organizator powiadomi na stronie wydarzenia oraz fanpage na Fb.
2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania i klasyfikowania w komunikacie końcowym.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W biegach dla dzieci mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 25 października włącznie ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną
zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
3. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji
dzieci dokonują opiekunowie grup bądź rodzice.
4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych i chipów odbędzie się w
biurze zawodów, o którego lokalizacji oraz terminie pracy powiadomi Organizator w komunikacie na stronie internetowej oraz na FB.
5. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
6. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
7. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z
przodu koszulki. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z bezwarunkową
akceptacją regulaminu.
8. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów
sportowych, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
9. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu uczestnik zobowiązany jest do
zejścia z trasy oraz dotarcia do Biura Zawodów
10. Zawodnicy startujący w biegu wyrażają zgodę na zamieszczanie swoich danych
osobowych w relacjach z imprezy oraz utrwalanie swojego wizerunku podczas zawodów
przez organizatora w celu późniejszego wykorzystania zdjęć do promocji imprezy.
VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej
www.elektronicznezapisy.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
2. Opłatę można uiścić elektronicznie za pomocą formularza płatności lub przelewem
tradycyjnym na konto Stowarzyszenia Sport Smukała Opławiec Janowo – Santander Bank
z dopiskiem „bieg charytatywny/wybrany bieg/imię i nazwisko”.
3. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
5. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego
zawodnika.
6. Wysokość wpisowego wynosi 40 złotych z pakietem startowym w terminie do 23 października. Data wpłaty wpisowego decyduje o kolejności zgłoszeń.
Osoby, które zgłoszą się do biegu w kategorii Klubowicz/Pracownik Oriflame/Partnera Biegu ponoszą opłaty 30zł. Warunkiem niższej opłaty jest wybranie odpowiedniej kategorii w formularzu zapisu oraz przesłanie na adres zapisy@bydziatrail.pl odpowiednio – imienia i nazwiska oraz numeru Klubowicza w przypadku Klubowiczów; imienia i nazwiska, stanowiska oraz służbowego adresu email w przypadku Pracowników Oriflame/Partnerów Biegu.
7. Wysokość wpisowego po 23 października wynosi 55 zł (również w dniu biegu) w przypadku otwartej listy startowej (zgłoszonych mniej niż limity zawodników), jednak w tym przypadku organizator nie gwarantuje otrzymania pakietów startowych.
8. Osoby od 70 roku życia są zwolnione z opłaty startowej.
9. W przypadku osiągnięcia limitu osób zapisy do biegu zostają zamknięte.
IX. KLASYFIKACJA
1. Zwycięzcami będą wszyscy, którzy ukończyli zawody, co potwierdzone zostanie
wręczeniem pamiątkowego medalu.
2. ZAPISY: - reprezentacje szkół, klubów zapisują opiekunowie, indywidualnie – rodzice.
Zapisów dokonujemy na stronie elektronicznezapisy.pl : zakładamy konto (tylko
opiekun, rodzic) podając podstawowe dane: imię, nazwisko, miejscowość, datę
urodzenia, telefon, email. Zgłoszenie zawodników wymaga następujących danych:
imię, nazwisko, miejscowość, kraj, klub (lub nazwę szkoły), płeć, datę urodzenia, dane
kontaktowe (opiekuna, rodzica) dystans (do wyboru wg regulaminu i rocznika).
Kategoria wiekowa wypełnia się automatycznie, w przypadku zawodów dla dorosłych
(dzieci zastaje bez wypełnienia). Na jednym koncie można zgłosić nieskończoną ilość
zawodników. Zapisy elektroniczne bardzo usprawniają organizację zawodów.
3. W przypadku trudności z zapisem elektronicznym, prosimy o dostarczenie, przesłanie list
zawodników z podstawowymi danymi mailowo na adres zapisy@bydziatrail.pl do dnia 16 października.
4. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu: Open (I-III miejsce). Najlepsi w
biegu w kategorii Open kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody ufundowane przez Partnerów Biegu.
5. Kategorie wiekowe biegów BydziaTrail 5km, BydziaTrail 10 km, BydziaSlow 3 km: K/M 16-29, K/M 30-39, K/M 40-49, K/M 50-59, K/M 60-69, K/M 70+ – pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Partnerów biegu.
6. BydziaWalk: kategoria Open kobiet/mężczyzn; statuetki za zajęcie I-III miejsca w
kategoriach.
7. Kategorie specjalne: najlepsza zawodniczka i zawodnik zarejestrowanie jako Klubowicz/Pracownik Oriflame oraz pozostałych Partnerów. O pojawieniu się dodatkowych kategorii specjalnych Organizator poinformuje na stronie internetowej wydarzenia oraz na fanpage.
8. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie będą nagradzani w
kategoriach wiekowych.
9. Przewiduje się klasyfikację drużynową. Najlepsza drużyna otrzyma nagrody.
Kociewia.
X. PAKIET STARTOWY
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: obsługę biegu wraz z pomiarem czasu, numer startowy wraz z agrafkami, zestaw upominków od Partnera bieg, firmy Oriflame, wyjątkowy medal na mecie, wodę mineralną na mecie biegu, posiłek regeneracyjny w wersji standard/wege.
XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator zapewnia depozyt w dniu zawodów. Będzie się on mieścił przy Biurze Zawodów na Różopolu.
3. Dekoracja zawodników odbędzie się na Polanie Różopole po zakończeniu biegów około godz 13:00
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Uczestnik, rejestrując się do biegu, marszu, przyjmuje do wiadomości, że udział
w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i
zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów, natomiast doradza zawodnikom zakup
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie.
3. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika lub
innego złamania postanowień regulaminu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
4. Podczas trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu
organizatora.
5. Osoby startujące w biegach z psami oświadczają, że ich zwierzęta posiadają wymagane szczepienia oraz są zdrowe.
5. Protesty, składane w biurze zawodów, rozstrzyga główny organizator, którego decyzje są
nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
6. Dane osobowe uczestników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zawodnik dokonując rejestracji jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Organizatora Biegu, Partnerów oraz Sponsorów wydarzenia. Zgod można wycofać w każdym momencie.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.
XIII. KONTAKT:
Ania: ania@bydziatrail.pl
Zapisy: zapisy@bydziatrail.pl
Współpraca: wspolpraca@bydziatrail.pl

Wyświetleń: 1656

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ