7. Harpagańska Dycha

R E G U L A M I N

 7. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km

oraz

marsz Nordic Walking na dystansie ok. 6 km,

Sosnowiec, 22 marca 2020 r.

 

 I. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,

 II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako zdrowych oraz prostych form sportu i wypoczynku,
 2. Promocja Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec,
 3. Promocja Miasta Sosnowiec.

 

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA

 1. Termin to: 22 marca 2020 (niedziela).
 2. Dystans biegu 10 km, atest PZLA.
 3. Start biegu odbędzie się o godz. 11:00 z alei Mireckiego w Sosnowcu.
 4. Dystans marszu Nordic Walking ok. 6 km.
 5. Start marszu odbędzie się o godz. 11:10 z alei Mireckiego w Sosnowcu.
 6. Meta biegu i marszu Nordic Walking: stadion MOSiR Sosnowiec al. Mireckiego 4.
 7. Trasa przebiegać będzie ulicami Sosnowca, nawierzchnia 100% asfalt, trasa oznaczona co kilometr (trasy po zatwierdzeniu zostaną opublikowane na stronie www.harpagansosnowiec.pl).
 8. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
 9. Limit czasu biegu i Nordic Walking 90 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 10. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.
 11. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowychbędą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na stadionie lekkoatletycznym MOSiR - Aleja Mireckiego 4 w Sosnowcu w dniach:

            - sobota            21 marca 2020 r.                       w godz. 14.00 – 20.00

            - niedziela        22 marca 2020 r.                      w godz.   8.00 – 10.00

 

 1. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

 

 1. Program szczegółowy w dniu imprezy:

godz. 8:00 - otwarcie biura zawodów,

godz. 10:00 - zamknięcie biura zawodów,

godz. 10:50 - powitanie zawodników na linii startu,

godz. 11:00 - start biegu,

godz. 11.10 - start marszu Nordic Walking,

godz. 13:00 - wręczenie nagród zwycięzcom Biegu oraz marszu Nordic Walking w  poszczególnych kategoriach wiekowych,

godz. 15:30 - zamknięcie zawodów.

 IV. UCZESTNICTWO

 1. Bieg i marsz Nordic Walking mają charakter otwarty i będą prowadzone w duchu fair play.
 2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 21 marca 2020 roku ukończą 16 lat. Niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu Nordic Walking zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, dzień przed startem w godz. od 14:00 do 20:00 lub w dniu startu,w godz. od 8:00 do 10:00. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
 4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród zawodników.
 6. Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.
 7. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
 8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu oraz marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
 9. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 10. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu Nordic Walking.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone,
 12. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 13. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu Nordic Walking, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 14. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 15. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami, pomiar czasu, medal na mecie (po ukończeniu biegu lub marszu Nordic Walking w regulaminowym czasie) worek na odzież (depozyt), posiłek regeneracyjny po biegu, opiekę medyczną i inne w zależności od pozyskanych sponsorów.
 16. W pakiecie startowym będzie dedykowana pod bieg koszulka, organizator zapewnia zamówiony rozmiar koszulki przy rejestracji do dnia 8 marca 2019 roku. Możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru koszulki startowej ma każdy uczestnik tylko w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego.
 17. Osoby, które nie podadzą rozmiaru koszulki podczas rejestracji do dnia 8 marca 2019 roku dostaną koszulki przyznane losowo.

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

 Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl

 1. W biegu obowiązuje limit do 890 opłaconych uczestników, natomiast w marszu Nordic Walking 100 opłaconych uczestników.
 2. Zapisy rozpoczynają się w dniu 11.12.2019 r. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 17.03.2020 r.o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu lub marszu Nordic Walking w terminie wcześniejszym).
 3. Każdy uczestnik biegu dokonuje opłaty startowej (dokonując opłaty przelewem należy pamiętać, że liczy się data księgowania na koncie organizatora, ostatnia aktualizacja księgowania opłat następuje w dzień roboczy o godz. 18.00) – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWÓW NA RACHUNEK 

 

BIEG 10 KM

60 zł od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2020 roku do godz. 23:59

70 zł od osoby za bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2020 roku do godz. 23:59

90 zł od osoby za bieg, w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu startu (możliwa jedynie gdy limit zawodników biegu nie został wyczerpany).

 

MARSZ Nordic Walking

50 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2020 roku do godz. 23:59

60 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2020 roku do godz. 23:59

70 zł od osoby za marsz Nordic Walking, w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu startu (możliwa jedynie gdy limit zawodników marszu nie został wyczerpany).

 1. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej - osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – pod warunkiem przesłania skanu dokumentu na email organizatora).
 2. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONE przy nazwisku zawodnika na liście startowej
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy organizatora.
 5. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
 6. Zgłoszenie przeniesienia opłaty na innego uczestnika będzie możliwe jedynie do 12 marca 2020 rokupo pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez organizatora. Zgłoszenia kierować należy na adres mailowy: dycha2020@harpagansosnowiec.pl (informacja taka powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą Pakiet Startowy i musi zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet). Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
 7. Opłatę należy wnosić za pomocą systemu wpłat automatycznych poprzez stronę zapisów lub na konto bankowe:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,

Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec,

nr rachunku: 69 1750 0012 0000 0000 2317 3228

 

W tytule przelewu należy wpisać:

IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „BIEG 10 KM”. lub

IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „MARSZ Nordic Walking”,

 1. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email: dycha2020@harpagansosnowiec.pl

 VI. KLASYFIKACJE

 7. Harpagańska Dycha - bieg 10 km

– OPEN mężczyzn,

– OPEN kobiet,

– kategoria drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin)

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

K1 16-29 lat

M1 16-29 lat

K2 30-39 lat

M2 30-39 lat

K3 40-49 lat

M3 40-49 lat

K4 50-59 lat

M4 50-59 lat

K5 60 lat i więcej

M5 60 lat i więcej

 

 7.Harpagańska Dycha – Marsz Nordic Walking

– OPEN mężczyzn,

– OPEN kobiet,

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

K1 16-29 lat

M1 16-29 lat

K2 30-39 lat

M2 30-39 lat

K3 40-49 lat

M3 40-49 lat

K4 50-59 lat

M4 50-59 lat

K5 60 lat i więcej

M5 60 lat i więcej

 

 1. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia, każdy zawodnik powinien posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej kategorii.
 2. Nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.

 

VII. NAGRODY

 

 1. Każdy zawodnik, który ukończył bieg i marsz Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja 10 km bieg - w kategorii ogólnej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowane pucharami oraz nagrodami pieniężnymi.
 3. Kategorie wiekowe – bieg 10 km - puchary i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej z grup.
 4. Klasyfikacja drużynowa – 3 najlepsze drużyny - zostaną uhonorowane pucharami.
 5. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja marsz nordic walking - w kategorii ogólnej kobiet i mężczyzn zostaną uhonorowane pucharami i nagrodami rzeczowymi.
 6. Kategorie wiekowe – marsz nordic walking - puchary i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej z grup.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

 

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

 

 1. Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają organizatorzy.
 2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

 

REGULAMIN

KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ

BIEG 10 km

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby, stowarzyszenia, firmy, instytucje oraz grupy zawodników startujących pod wspólną nazwą.
 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób, w tym przynajmniej jednego zawodnika płci przeciwnej (nie określa się górnej ilości członków drużyny).
 3. Wszystkich zawodników obowiązuje regulamin 7. Harpagańskiej Dychy.
 4. Jeden zawodnik może być wpisany tylko do jednej drużyny.
 5. Za drużynę odpowiedzialny jest jej kapitan, który:

           - zgłasza grupę biegaczy do klasyfikacji drużynowej,

           - występuje w imieniu drużyny,

           - jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

 1. Kapitan zgłasza pełną drużynę na druku (do pobrania ze strony harpagansosnowiec.pl) zawierającym: imię, nazwisko oraz datę urodzenia – wysyłając email na adres  dycha2020@harpagansosnowiec.pl. Kapitan wchodzi w skład drużyny. Każdy zawodnik w zgłoszeniu indywidualnym musi mieć wpisaną nazwę klubu zgłoszonego do klasyfikacji drużynowej.
  W przeciwnym wypadku nie będzie brany pod uwagę.
 2. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do dnia 17 marca 2020 roku (po tym terminie nowe zgłoszenia oraz zmiany w drużynach nie będą możliwe).
 3. Za wynik końcowy uznaje się sumę czterech najlepszych czasów brutto, w tym jednego zawodnika płci przeciwnej. Wygrywa drużyna z najlepszym łącznym czasem. W przypadku, kiedy bieg ukończy mniej niż 4 członków drużyny nie będzie ona klasyfikowana.
 4. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czas najlepszego zawodnika z każdej drużyny.
 5. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe.
 6. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
 7. Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg i marsz Nordic Walking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Podczas biegu i marszu Nordic Walking zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami z przodu koszulki
 3. Uczestników biegu i marszu Nordic Walking obowiązuje estetyczny ubiór.
 4. Organizator zapewnia szatnie i depozyt.
 5. Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu, po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł.
 6. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
 8. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów.
 9. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
 10. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu i marszu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
 12. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 13. Uczestnik biegu i marszu Nordic Walking, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.

X.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

Aneks #1 z dnia 07/02/2020 r. do regulaminu 7 harpagańskiej Dychy z dnia  11/12/2019 r.

I. ZMIANA LIMITU UCZESTNIKÓW 

1. Decyzją organizatora zmieniono limity uczestników marszu NW i biegu głównego na następujące:

 • w marszu Nordic Walking - 115
 • w biegu głównym - 875

 

 

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu Plac Kościuszki 5 (nr skrzynki 31), 41-200 Sosnowiec

Adres email do kontaktu w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych:

rodo@harpagansosnowiec.pl

 

 1. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 

 1. Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację jako uczestnika biegu 7 Harpagańskiej Dychy

 1. Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. dostawcy usług wykorzystywanych podczas organizacji biegu (np. firma hostingowa).
  1. Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 1. Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.

 1. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

 1. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 1. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uzna Pan/i że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!

STOWARZYSZENIE HARPAGAN SOSNOWIEC

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

 

Kontakt do organizatora:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec

email: dycha2020@harpagansosnowiec.pl

Prezes

Mariusz Bijak

 

 

Wyświetleń: 19365

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ