XXXVIII Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy  o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera

1. Uczestnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż :

 

• Zapoznał się i akceptuje regulamin biegu Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy  o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera .

• Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w Polityce Prywatności .

• Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w biegu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność,

• Podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

• Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

• Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

 

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drogach i szlakach leśnych,

• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora biegu,

• kulturalnego zachowywania się,

• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.

3. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie biegu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.

5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku bieg nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w biegu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie Organizatora .

7. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy  o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

8. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału z biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

Wyświetleń: 5101

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ