II Srebrny Gwarek 2020

Kontynuacja zmagań biegowo/NW w ramach cyklu Srebrnego Gwarka. Tym razem w sześciu odsłonach.
Przenosimy się do Parku Miejskiego gdzie pokonamy dystans 5 km. Zamiast indywidualnego pomiaru dystansu i czasu, wprowadzamy system punktacji miejsc.
Do otrzymania statuetki potrzeba w tym roku jednego udziału więcej, a zatem będzie to 5 startów. Aby to ułatwić dodajemy jednak nie jeden, a dwa terminy.
Opłata za pojedynczy start wynosi 20 zł (15 zł. dla najwytrwalszych z roku 2019).
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Srebrny Gwarek

- cykl biegowy/NW

 Regulamin Zawodów

sezon 2020

 

 1. ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem cyklu zawodów sportowych pod nazwą II Srebrny Gwarek 2020 jest Stowarzyszenie Srebrne Miasto Tarnowskie Góry. Dane organizatora znajdują się na stronie www.facebook.com/SrebrneMiasto
 2. Oficjalną stroną internetową zawodów jest https://www.facebook.com/events/2527584427509137/ - wydarzenie II Srebrny Gwarek 2020.
 3. Szefem cyklu zawodów jest Adam Polczyk, e-mail: srebrnemiasto@op.pl

 

 1. CEL

 

                Cykl biegowy Srebrny Gwarek organizowany jest w celu popularyzacji systematycznego i zdrowego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

III. KONKURENCJE

 

 1. Bieg
 2. Nordic Walking

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 

 1. Cykl składa się z 6 startów (zawodów), które odbywać się będą w 2020 roku, w soboty, w dniach:
 2. 21 marca
 3. 9 maja
 4. 6 czerwca
 5. 5 września
 6. 10 października
 7. 21 listopada

 

 1. Start zawodów nastąpi o godzinie:
 2. 10:00 - bieg
 3. 10:01 - Nordic Walking

 

 1. Zawody będą rozgrywane w Tarnowskich Górach w Parku Miejskim, wejście od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w pobliżu boiska.

 

 1. Trasa jednego maksymalnego okrążenia wyznaczona dla zawodów wynosi około 1600m, trasa nie posiada atestu i nie będzie wyłączona dla ruchu osób postronnych. Alejka pokryta jest asfaltem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy zawodów w trakcie trwania cyklu.

 

 1. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE, KLASYFIKACJA

 

 1. Na linii/startu mety będzie punkt odświeżania zaopatrzony w napoje, będzie on dostępny po zakończeniu biegów lub w przypadku upałów po każdym okrążeniu.
 2. Zawody odbywają się w duchu fair play, a pomiar czasu dokonywany jest we własnym zakresie. Rejestrowana będzie kolejność przekroczenia przez zawodników mety.
 3. Sposób klasyfikacji: pierwszy zawodnik na mecie otrzymuje tyle punktów ile w danej konkurencji wystartowało zawodników, drugi jeden punkt mniej, trzeci dwa punkty mniej itd.

 

 1. Przykład przy udziale 10-ciu zawodników:

 

Kolejność na mecie

Ilość punktów

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

6

5

7

4

8

3

9

2

10

1

 

 1. Zwycięzcy cyklu wyłonieni zostaną na podstawie największej sumy zebranych punktów i ilości wszystkich startów.

 

 1. UCZESTNICTWO

 

 1. Zawody są ogólnodostępne, jednakże wyznacza się limit zawodników na 100 osób dla każdej
  z konkurencji, ze względu na charakter miejsca i trasy. Limit może ulec zwiększeniu.
 2. Dopuszcza się, za zgodą organizatora, uczestnictwo osób na wózkach.
 3. Biuro zawodów będzie znajdowało się w pobliżu boiska i będzie otwarte w dniu zawodów godzinę przed startem (od godz. 9:00).
 4. Zapisy na zawody będą przyjmowane przez Internet (cały rok).
 5. Zapisy obowiązują przed każdym startem i dla każdej konkurencji. Można zapisać się na kilka startów z góry lub na całość.
 6. Bez zgody organizatora brak jest możliwości zmiany konkurencji podczas trwania cyklu.
 7. Poprawnie przesłane zgłoszenie skutkuje nadaniem numeru, który obowiązuje przez cały czas trwania cyklu. Numer odbiera się w Biurze Zawodów, organizator może w uzasadnionych przypadkach poprosić o dokument tożsamości. Numer będzie wydany po uiszczeniu opłaty startowej.
 8. Zawodnicy, którzy swój pierwszy start w sezonie 2020 zgłoszą i opłacą do 7 dni przed zawodami, otrzymają numer startowy z wydrukowanym imieniem. Pozostali zawodnicy otrzymają podczas pierwszych zawodów numer tymczasowy, który od następnych zawodów zostanie zamieniony na numer stały z wydrukowanym imieniem.
 9. Numer startowy należy odbierać osobiście. Nie można odbierać numeru startowego w imieniu innej osoby.
 10. Numer startowy stały jest przypisany do zawodnika na cały sezon. Numer startowy, zarówno tymczasowy jak i stały, należy oddać w Biurze Zawodów po przybyciu na metę.
 11. Zawodnicy w wieku 16-18 lat składają zgłoszenie w obecności prawnego opiekuna i za jego pisemną zgodą.
 12. Decyzje służby medycznej dotyczące kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Dystans zawodów: 3 okrążenia czyli 5,00 km.
 14. Limit czasowy: 1 godzina, niezależnie od konkurencji.
 15. Na mecie zawodnik otrzyma drobny poczęstunek. Wydawany tylko za zwrotem numeru startowego, za wyjątkiem ostatnich zawodów.
 16. Po ostatnich zawodach zawodnik może zatrzymać numer startowy na pamiątkę.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Nad bezpieczeństwem zdrowotnym zawodników będzie czuwała ekipa ratowników przedmedycznych, których baza będzie znajdowała się w rejonie startu/mety.
 2. W razie wypadku na trasie należy dzwonić na numer alarmowy organizatora wydrukowany na każdym numerze startowym: 693958353
 3. Nad bezpieczeństwem ogólnym zawodów będzie czuwała Straż Miejska i Policja.

 

VIII. KLASYFIKACJE

 

 1. Do klasyfikacji wyniku zawodnik musi pokonać pełny dystans tj. 5,00 km. W przypadku nieukończenia dystansu 5,00 km nie podlega klasyfikacji.
 2. W każdej konkurencji będą prowadzone następujące klasyfikacje:
 3. generalna
 4. generalna kobiet i mężczyzn
 5. Dla całego sezonu cyklu Srebrny Gwarek prowadzona będzie klasyfikacja z sumaryczną liczbą zaliczonych startów:
 6. WYTRWALI - bez względu na wiek, płeć i konkurencję, w której kolejność będzie ustalana na podstawie liczby zaliczony startów (zawodów).
 7. Wyniki każdych zawodów oraz całego cyklu będą zamieszczane na stronach internetowych www.facebook.com/SrebrneMiasto w stopce wydarzenia.

 

 1. OPŁATY

 

 1. Opłata startowa w każdych zawodach, niezależnie od konkurencji, wynosi 20zł.
 2. Opłata startowa dla zawodników, którzy otrzymali statuetki za wytrwałość w roku poprzednim wynosi 15zł.
 3. Opłaty będą przyjmowane przelewem na konto:

 

nr: BNP PARIBAS 91 1600 1462 1893 2254 8000 0001

Srebrne Miasto Tarnowskie Góry

ul. Staropolska 12

42-600 Tarnowskie Góry

w tytule wpłaty: imię, nazwisko, miesiąc startu, opłata za bieg/nordic walking

 

 1. Przelewem można opłacać awansem dowolną ilość startów.
 2. Opłaty niewykorzystane nie przechodzą na kolejne zawody.
 3. Niewykorzystane opłaty nie podlegają zwrotowi, ani przeniesieniu na kolejny rok.

 

 1. NAGRODY

 

 1. Zawodnicy, którzy ukończą 5 (pięć) startów cyklu otrzymają pamiątkową, wyjątkową statuetkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród na ustalonych przez siebie warunkach.
 3. Nagrody będą wręczane podczas gali w dodatkowym terminie, który zostanie podany do wiadomości po ostatnich zawodach cyklu najpóźniej na miesiąc przed galą. Nagrody będzie można również odebrać w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem Srebrnego Gwarka.
 4. Uczestnicy, którzy opłacą z góry opłatę startową za cały cykl otrzymają pamiątkowy medal.

               

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XII. 1. obejmuje również publikację, imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części ubrań startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości bądź jego modyfikacja utrudniająca identyfikację zawodnika może spowodować sklasyfikowanie uczestnika zawodów na ostatnim miejscu lub jego nieklasyfikowanie.
 2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w tychże zawodach.
 3. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w

formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów oraz do wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach, a każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia.

 1. Dołożymy starań aby zapewnić zawodnikom przebieralnię, depozyt oraz ubikację. Organizator nie zapewnia umywalni ani natrysków.
 2. Zawody będą odbywały się bez względu na warunki atmosferyczne. W szczególnych przypadkach zawody mogą zostać odwołane lub przełożone ze względu na bezpieczeństwo uczestników.
 3. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 1. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach, którego zarządcą jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.

    8.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć, filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD,
w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 1. Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Reklamacje można składać, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ogłoszenia wyników zawodów, na ręce szefa zawodów:
 3. w trakcie zawodów
 4. e-mailem: srebrnemiasto@op.pl
 5. sms-em: tel. 693 958 353
 6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi cyklu biegowego Srebrny Gwarek.

 

Tarnowskie Góry dnia 17.01.2020r.

                                                                                                              Serdecznie zapraszamy

                                                                                                              Adam Polczyk

                                                                                                              szef cyklu biegowego II Srebrny Gwarek 2020

Wyświetleń: 2933

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ