Regulamin 

„Express Run”

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Express yourself z siedzibą Kościuszki 19, 41-300 Dąbrowa Górnicza

II.CELE

 1. Popularyzacja biegania,
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia,
 3. Integracja mieszkańców,
 4. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców
 5. Zachęcanie do alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 6. Promowanie idei sportu aktywnej dla wszystkich
 7. Promocja terenów rekreacyjnych miasta
 8. Promowanie wolontariatu w sporcie

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 06.09.2020r., na terenie zbiornika Pogoria nr 3 w Dąbrowie Górniczej
 2. Dystans dla biegaczy wynosi:
  1. Dystans biegu wynosi 6 km .
 3. Harmonogram wydarzenia:
  1. rejestracja 9.00-10.45;
  2. oficjalne otwarcie 10.45
  3. rozgrzewka 10.50-11.00;
  4. start uczestników11.00;
  5. zakończenie biegu 12.30;
  6. dekoracja 13.00-14.00;
  7. imprezy towarzyszące  i losowanie nagród 14.30-16.00
  8. planowane zakończenie wydarzenia 16.00;

IV. OPŁATA STARTOWA

Wynosi 15,00 zł . W dniu zawodów (06.09.2020) 20,00 zł

Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia:

64 1140 2004 0000 3102 7669 0013

Tytuł przelewu: Express Run, imię i nazwisko zawodnika


V. INFORMACJE DODATKOWE 

Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

Trasa przebiegać będzie wokół zbiornika utwardzonym podłożem

Punkt medyczny zlokalizowany będzie przy bramie/ linii startowej START a punkt nawadniania przy bramie START/ linii startowej.

Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U a wyniki opublikowane na stronie najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowania stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa obowiązujących na terenie całego kraju.

W pakiecie startowym biegu uczestnicy otrzymują numer startowy, chip do pomiaru czasu (zwrotny), a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i wodę.

VI. LIMIT CZASU

Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzina 30 minut.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl I trwają do 03.09.2020 lub do wyczerpania limitu uczestników.
 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas rejestracji w dniu zawodów.
 3. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa, o której mowa w. pkt 2 jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa co, do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Wszyscy uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
 6. Zabrania się startowania zawodników pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 7. Łączna liczba Uczestników Biegu wynosi 150 osób
 8. Osoby niepełnoletnie(od 16 do 18 r.ż) muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w biurze zawodów. Rodzic bądź opiekun prawny powinien okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w biurze zawodów.
 9. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów w dniu 06.09.2020 w godzinach od 9.00-10.45.
 10. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że rozważył i ocenił charakter, zakres
  i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami i możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych(w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko. Stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, z następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 11. Odbiór numerów startowych nastąpi przy rejestracji za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość
 12. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 13. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do buta. Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i prawidłowego przymocowania chipa do buta. Brak chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją. Po ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom.
 14. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Należy nadmienić iż, decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 15. Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie oraz na własny koszt.
 16. Nie przewiduje się udziału w biegu osobom z psami, na rolkach czy na hulajnogach.
 17. Szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w namiotach zlokalizowanych przy biurze Zawodów.
 18. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione/pozostawione podczas biegu.
 19. Przebieg wydarzenia może być utrwalany przez Organizatorów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Nagrania z rejestracji biegu mogą być rozpowszechnianie przez Organizatorów poprzez publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, You tube) i stronach internetowych Organizatorów, jak również w ich publikacjach, prezentacjach, materiałach promocyjnych lub informacyjnych(w wersji drukowanej i elektronicznej).
 20. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem graficznych form wizerunku (tj. zdjęć, obrazów itp.) jest Stowarzyszenie Express yourself  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Kasprzaka 19 . Wizerunek będzie rozpowszechniany w celu obsługi i promocji Stowarzyszenia
  2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie Express yourself , ul. Kasprzaka 19 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 629 247 44 39, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
  4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
  5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
  7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

VII KLASYFIKACJA I NAGRODY

Klasyfikacja biegu OPEN 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych zawodnika brutto.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego
 2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w Biurze Zawodów, w tym akceptacja regulaminu prze złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji zgłoszeniowej w dniu biegu.
 3. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
  1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy,
  2. dane osobowe uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacja o działalności Organizatorów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w deklaracji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji lub zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.
 3. W związku z sytuacją związaną z COVID-19 może nastąpić przesunięcie wydarzenia

 

Osoba do kontaktu

Beniamin Chobot- 506- 730- 255

Adam Chytry- 728- 492- 010

Aleksandra Nabiałek- 797 -717-581

 

 

 

Wyświetleń: 1118

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ