II Halowe Mistrzostwa Koronowa o puchar Burmistrza Koronowa

Zapraszamy na II Halowe Mistrzostwa Koronowa o puchar Burmistrza Koronowa we wrotkarstwie szybkim dla dzieci, młodzieży i dorosłych  !!!! Będziemy rywalizować w 8 kategoriach wiekowych . Zawody dla dzieci i młodzieży z całej Polski. ;) Dla najlepszych zawodników czekają puchary ;) Wyścigi odbędą się systemem pucharowym ( drabinkowym ). Pogoda nam nie straszna gdyż zawody odbędą się na hali ;)

 

Regulamin II Halowe Mistrzostwa Koronowa o Puchar Burmistrza Koronowa we wrotkarstwie szybkim dla dzieci,młodzieży i dorosłych

Data wydarzenia: 15 listopada 2020 roku (niedziela)

 1. Cele zawodów 
  1.1 Celami II Halowych Mistrzostw Koronowa o Puchar Burmistrza Koronowa we wrotkarstwie szybkim dla dzieci i młodzieży są:
  a. promocja Miasta Koronowo w Polsce,
  b. wyłonienie najlepszych zawodników w ramach Mistrzostw Halowych w Koronowie
  c. upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców,
  d. promocja zdrowego trybu życia i zapobieganie patologiom społecznych wśród dzieci i młodzieży
  e. promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
  f. profilaktyka antyalkoholowa,
  g. stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek
 2. Organizatorzy 


2.1. Organizatorem Mistrzostw  jest :
Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo

Kontakt:
mobile +48 506 050 455,
e-mail: jastrzebiekoronowo@gmail.com

Koszty organizacji Mistrzostw Koronowa pokrywają: organizator, darczyńcy i partnerzy.

 1. Termin i miejsce zawodów


3.1. Zawody zostaną rozegrane w dniu 15 listopada 2020 roku na terenie MGOSiR na hali sportowej ul. Wąskotorowa 4 , 86-010 Koronowo.

 

 1. Biuro zawodów/Zgłoszenia/Opłata startowa 


4.1. Biuro Organizatora Zawodów
a. Siedziba Organizatora Zawodów mieści się na hali MGOSiR ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, tel. +48 506 050 455, e-mail: jastrzebiekoronowo@gmail.com
b. W dniu zawodów Biuro Organizatora będzie mieściło się na terenie na hali MGOSiR ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo od godziny 10:00 do godziny 11:00
4.2. Zgłoszenia
a. Zgłoszenia przyjmowane są  poprzez uzupełnienie formularza na stronie www.elektronicznezapisy.pl do dnia 10 listopada 2020  roku do godz. 24:00. Za zgłoszenie uważa się zapisanie poprzez elektronicznezapisy.pl i wniesienie opłaty, aby trafiła na konto organizatora do dnia 10 listopada 2020 roku do godz. 23:59. Z uwagi na fakt, że zawody prowadzone są systemem pucharowym (drabinkowym) nie będzie możliwości zapisania po tej dacie. oraz nie będą przyjmowane wpłaty po tym terminie.
b. Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdemu zawodnikowi zostanie nadany nr startowy. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu elektronicznych zgłoszeń.
2. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się oznaczenia przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl
4.3. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywać się w godzinach pracy Biura Organizatora Zawodów w hali MGOSiR ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo  na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek zawodnika.

Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Organizatora Zawodów wymagany będzie podpis rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział na liście osób wyrażających zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wypełnienia ankiety dotyczącej COVID-19
4.4. Każdy zawodnik wraz z opiekunem prawnym winien zgłosić się do Biura Organizatora Zawodów w hali MGOSiR w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego z  numerami startowymi. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej do godz. 11:00  w dniu zawodów.

4.5. Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Organizatora Zawodów wymagane będzie podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych zawodników oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Każdy rodzic lub opiekun prawny zawodnika jest zobowiązany do ubezpieczenia zawodnika od NNW we własnym zakresie i bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika, a w razie jakiejkolwiek szkody osobowej, rzeczowej lub majątkowej nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
4.6. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia uczestnikom:
a. numer startowy + agrafki,
b. komplet informacji startowych,
d. obsługę sędziowską,
e. obsługę medyczną,
f. obsługę Biura Organizatora Zawodów,

 1. medal pamiątkowy,


4.7 Limit uczestników 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty startowej. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz zwiększenia ilości zawodników.

 

 1. KLASYFIKACJA
  5.1. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego rolki przekracza linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą rolkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.
  5.2. Jeśli pierwsza rolka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej rolki.
  5.3 Do prawidłowej weryfikacji przebiegu finiszu wyznaczony będzie przynajmniej 1 sędzia .

5.4. Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez wyznaczonego sędziego.
5.5. Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu i nie zwraca się do sędziego o sklasyfikowanie, nie zostaje on sklasyfikowany i jego nazwisko nie trafia do końcowej klasyfikacji zawodów.
5.6. Obowiązują odrębne klasyfikacje dla chłopców i dziewczynek.

 

 1. ZAWODY

Zawody główne rozpoczną się o godz. 11:15 i zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wiekowych:

 • junior(ki) do 2014 roku – 2 okrążenia
 • junior(ki) – rocznik 2012-2013– 2 okrążenia
 • junior (ki) – rocznik 2010-2011– 4 okrążenia
 • junior(ki) – rocznik 2009 – 4 okrążenia
 • junior(ki) – rocznik 2008 – 4 okrążenia
 • junior(ki) – rocznik 2006-2007 – 4 okrążenia
 • junior(ki) – rocznik 2004-2005 – 4 okrążenia
 • seniorzy – rocznik 2003 i starsi – 5 okrążeń

 

Limit uczestników to 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wiekowych w zależności od ilości uczestników. Dziewczynki i chłopcy w poszczególnych kategoriach wiekowych klasyfikowani są oddzielnie.

Za zajęcie miejsc 1-3 medale lub puchary oraz upominki od darczyńców i partnerów zawodów. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkowy medal. Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wszystkich konkurencji w danych kategoriach wiekowych.

Zawody zostaną rozegrane systemem pucharowym ( drabinkowych). Do kolejnego etapu z każdego wyścigu przechodzi dwóch najlepszych zawodników.

 

 1. Informacje organizacyjne
  7.1 Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej dla zawodników z całej Polski.

7.2 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego.

7.3 Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
7.4 Zawodnicy nie mogą startować w słuchawkach na uszach, które uniemożliwiłyby wykonywanie poleceń Sędziego.
7.5 Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywa zawodnik.

7.6 Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator.
7.7 Po ukończeniu zawodów na mecie zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal.


 1. 8. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach:
  stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
  b. niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
  c. przekazania swojego numeru startowego innej osobie,
  d. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
  e. złamania zasad bezpieczeństwa,
  f. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
  g. nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora
 2. wpisania w formularzu zgłoszeniowym roku urodzenia niezgodnego z rzeczywistością

 

 1. Protesty
  9.1. Protest należy składać do sędziego głównego zawodów.
  9.2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji w formie pisemnej. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.
 2. Imprezy towarzyszące
  10.1. Dodatkowo w ramach organizowanych zawodów mogą odbywać się inne imprezy towarzyszące Partnerów i Darczyńców imprezy.
  10.2. Program imprez towarzyszących może ulegać zmianie.

 

 1. Polityka Prywatności
 2. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez wiadomość e-mail Organizatora jastrzebiekoronowo@gmail.com przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 3. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail lub SMS dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe
  12.1. W czasie trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
  12.2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
  12.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i sędziego głównego zawodów.
  12.4. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  12.5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawodów i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów.
  12.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie zawodów.
  12.7. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z zawodami.

 

 

 

Wyświetleń: 2610

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ